piątek, 2020-09-18 Ireny, Irminy, Stanisława

»»»


 
„Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu 
Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności
i Zdrowia (ICF)”


 

Projekt realizowany jest ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach XXI konkursu. 


Realizatorzy projektu
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”
 
Okres realizacji projektu
1 wrzesień 2015 r –  31 marzec 2016r
 
Cel główny projektu 
Poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych, w zakresie usług świadczonych przez organizacje pozarządowe na rzecz osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Środkiem do osiągnięcia zakładanego celu, będzie zwiększenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia i realizacji projektów z zastosowaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia.
 
Adresaci projektu 
Przedstawiciele, pracownicy i wolontariusze:
  1. organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia,
  2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3. podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Szkolenie kierowane jest do organizacji, o których mowa w ust. 1, które w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu) otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON na realizację zadań zlecanych w ramach konkursów ogłoszonych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
Kadra prowadząca szkolenia
Szkolenia prowadzone będą przez specjalistów, którzy od wielu lat  zaangażowani są w rozwój modelu praktycznego zastosowania ICF w projektach skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością oraz do otoczenia osób niepełnosprawnych.
 
Liczba szkoleń i zasięg terytorialny
W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 20 szkoleń (w każdym 2 dni warsztatowe) dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru całego kraju. 
 
Program szkolenia
  1. Założenia, cele oraz potrzeby związane z powstaniem ICF.
  2. Biopsychospołeczny model funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia, jako uniwersalny model identyfikacji oddziaływania pomiędzy różnymi sferami funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością.
  3. Struktura klasyfikacji, zasady związane z kodowaniem informacji o zdrowiu i stanach powiązanych ze zdrowiem oraz metody kwalifikacji upośledzeń, ograniczeń i barier w poszczególnych obszarach funkcjonowania.
  4. Reguły łączenia informacji o zdrowiu i funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej z ICF oraz zagadnienie zestawów podstawowych pełniących rolę przewodnika do przeprowadzania pełnej diagnozy funkcjonalnej z uwzględnieniem uwarunkowań kontekstowych.
  5. Integracyjny model rehabilitacji stanowiący podstawę do zastosowania ICF w programach leczenia, rehabilitacji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością.
 
Certyfikat ukończenia szkolenia wraz z materiałami edukacyjnymi z zakresu ICF otrzyma nieodpłatnie każdy z uczestników szkolenia.
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!
 
Dane kontaktowe Realizatorów Projektu:
 
1. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
22 651 88 02, 22 651 88 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.far.org.pl
 
Prosimy o kontakt z biurem regionalnym FAR, najbliższym miejsca Państwa zamieszkania
http://www.far.org.pl/kontakt.html
 
2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”
ul. Peowiaków 6a
22-400 Zamość
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.spdn.pl

 
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych