poniedziałek, 2019-06-24 Danuty, Jana, Janiny

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IIICzas realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.03.2019
I okres realizacji:  01.04.2017 – 31.03.2018
II okres realizacji: 01.04.2018 – 31.03.2019


Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” zaprasza osoby niepełnosprawne, dla których wózek inwalidzki jest narzędziem kompensującym znaczne lub całkowite ograniczenia w zdolności do chodzenia ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III” w ramach konkursu pn. „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”; kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych; typ projektu: Wsparcie realizowane poza placówką (w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty, grupowe i indywidualne zajęcia, usługi wspierające) oraz Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny.

Celem projektu w I okresie jego realizacji jest zwiększenie poziomu samodzielności 255 niepełnosprawnych osób poruszających się na wózku inwalidzkim poprzez nabycie, rozwinięcie lub utrzymane kompetencji oraz umiejętności pozwalających na niezależne funkcjonowanie w wymiarze indywidualnym i społecznym.
 

Kryteria przyjęcia do projektu:

  • Wiek – ukończony 16 rok życia
  • Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny
  • Niepełnosprawność ruchowa lub niepełnosprawność sprzężona: na podstawie zapisu w orzeczeniu – symbol przyczyny niepełnosprawności 05R na podstawie zapisu w orzeczeniu więcej niż 1 symbolu przyczyny niepełnosprawności lub zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę potwierdzającego występowanie dodatkowej jednostki chorobowej poza tą, która jest podstawą uzyskania prawnego statusu ON., (zgodnie z ICD – 10),
  • Nie korzystanie aktualnie z żadnej formy aktywizacji (np. WTZ, ZAZ) oraz projektów finansowanych ze źródeł publicznych (np. PFRON) o takich samych celach i formach wsparcia

Do udziału w projekcie mogą przystąpić zarówno osoby zatrudnione na otwartym rynku pracy jak również osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.
 

Oferowane formy wsparcia:

Rekrutacja do projektu
Rekrutacja zgodnie z modelem Aktywnej Rehabilitacji oparta na bezpośrednim dotarciu do osób z niepełnosprawnością, prowadzona w formie indywidualnych sesji w miejscu zamieszkania/pobytu potencjalnych beneficjentów projektu

Etap I: Diagnoza i wsparcie wprowadzające
Celem wsparcia w początkowym etapie projektu jest przekazanie wszystkich informacji niezbędnych w odniesieniu do aktualnych potrzeb BO, diagnoza posiadanych ograniczeń, możliwości i posiadanych zasobów oraz zapoczątkowanie pracy nad umiejętnościami pozwalającymi osiągnąć optymalny poziom samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie prowadzone w formie indywidualnych sesji w miejscu zamieszkania lub pobytu BO.

Etap II: Kompleksowe wsparcie podstawowe
Indywidualne oraz grupowe wsparcie prowadzone w postaci dwóch równorzędnych form wsparcia:

  1. Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji /9 dni treningowych/  – Celem Warsztatów jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Warsztaty będą odbywały się w każdym województwie. Udział w Warsztatach zapewnia każdemu BO dużą efektywność pracy i indywidualne podejście.
  2. Indywidualne sesje – wsparcie w miejscu zamieszkania (w zastępstwie wsparcia grupowego)  – Celem indywidualnych sesji jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla BO, którzy z uwagi na medyczny obraz niepełnosprawności, posiadane ograniczenia funkcjonalne lub sytuację osobistą nie mogą wziąć udziału w Warsztacie AR

Etap III: Implementacja zdobytych umiejętności w środowisku zamieszkania BO
Wsparcie na tym etapie projektu poświęcone będzie wprowadzeniu oraz zastosowaniu zdobytych przez BO umiejętności i kompetencji do codziennego funkcjonowania w miejscu zamieszkania, z uwzględnieniem społecznych i środowiskowych uwarunkowań związanych z postawami osób z najbliższego otoczenia, czy też barierami architektonicznymi.

W trakcie całego okresu trwania projektu BO otrzymają wsparcie dotyczące aktualnych potrzeb i sytuacji związanych z różnymi aspektami życia osób z niepełnosprawnością, które prowadzone będzie w formie interwencji:

  1. Interwencji dotyczących środowiskowego i społecznego funkcjonowania BO
  2. Interwencje dotyczących zdrowotnych i formalnych aspektów niepełnosprawności BO

Wsparcie prowadzone będzie w sposób ciągły, w trakcie całego okresu realizacji projektu, we wszystkich formach zapewniających BO pełny dostęp do specjalistycznego poradnictwa oraz działań instruktorów AR pozwalających rozwiązać aktualne trudności jakie napotykają BO w procesie aktywizacji.

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do najbliższego dla swojego miejsca zamieszkania biura regionalnego.
 

Wszystkie działania FAR skierowane do beneficjentów są bezpłatne.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych