piątek, 2020-09-18 Ireny, Irminy, Stanisława

»»»


 

„Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózkach inwalidzkich” 
 

Konkurs nr XV PFRON – w ramach zadań zlecanych

Rodzaj projektu: Projekt wieloletni
 
Czas trwania projektu: 2 lata
1 rok: 1 kwietnia 2015 – 31 marca 2016
2 rok: 1 kwietnia 2016 – 31 marca 2017
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózkach inwalidzkich”.
 
Celem projektu jest wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych. 
 
Do projektu mogą przystąpić osoby spełniające następujące warunki:
  • ukończenie min. 16 roku życia,
  • posiadanie orzeczenia ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 
  • Beneficjent ma znaczne trudności w chodzeniu i jest zależny/a od wózka inwalidzkiego
  • niekorzystanie z żadnej formy aktywizacji (np. WTZ, projekty finansowane ze środków publicznych), których kompleksowe formy wsparcia są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu.
Oferowane formy wsparcia:
 
Indywidualne wsparcie Beneficjenta w miejscu aktualnego pobytu: mieszkanie/szpital/ośrodek opiekuńczy, realizowane przez instruktorów poruszających się na wózkach inwalidzkich (4 sesje trwające po 4h, w sumie 16h wsparcia dla każdego Beneficjenta).

Działania na tym etapie ukierunkowane są na zmotywowanie osoby niepełnosprawnej do podjęcia starań zmierzających do osiągnięcia optymalnego poziomu niezależności oraz nadanie sensu nowej sytuacji, w jakiej znalazła się osoba niepełnosprawna i Jej najbliższe otoczenie.

Udzielone wsparcie będzie miało charakter psychospołeczny, a przekazana wiedza dotyczyć będzie wszystkich aspektów niepełnosprawności. Treści spotkań będą indywidualne dobierane do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Grupowe oraz indywidualne wsparcie prowadzone w postaci dwóch równorzędnych form wsparcia:

Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji (9 dni treningowych)

Przeznaczone są dla osób po urazie rdzenia kręgowego, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Celem Warsztatów jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego, takich jak: ubieranie się, przesiadanie się na wózek, pokonywanie na wózku barier architektonicznych i naturalnych w terenie (strome podjazdy, krawężniki, schody itp.).
 
Warsztaty odbywają się w każdym województwie, przez co  przeprowadzane są bliżej miejsca zamieszkania uczestnika. Udział w Warsztatach zapewnia każdemu Beneficjentowi dużą efektywność pracy i indywidualne podejście. 
 
Indywidualne Spotkania/Sesje z Instruktorem Aktywnej Rehabilitacji (4 sesje trwające po 5h, w sumie 20h wsparcia dla każdego Beneficjenta)

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do najbliższego dla swojego miejsca zamieszkania biura regionalnego. Wszystkie działania FAR skierowane do beneficjentów są bezpłatne.


 
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU