poniedziałek, 2020-07-06 Dominiki, Jaropełka, Łucji

»»»
 

„GOTOWI NA SPORT” 
– II OTWARTE MISTRZOSTWA SPORTU DZIECI i MŁODZIEŻY
PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH


 


REGULAMIN

1. Organizator

 1. Pomysłodawcą i organizatorem Mistrzostw jest Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” region zachodniopomorski, z siedzibą przy ul. Łuczniczej 64, p. 16, 17, w Szczecinie, zwana dalej Organizatorem.
 2. Mistrzostwa finansowane są ze środków pieniężnych będących darowizną od Rotary Klub Szczecin Pomerania/International z siedzibą w Szczecinie.
 3. Pełna nazwa wydarzenia: „Gotowi Na Sport” – II Otwarte Mistrzostwa Sportu dla Dzieci i Młodzieży poruszających się na wózkach inwalidzkich, zwane dalej Mistrzostwami.

2. Miejsce i czas trwania

 1. Mistrzostwa odbędą się 15 września 2018 roku w hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II, ul. Świętoborzyców 40, 70-001 Szczecin.
 2. Mistrzostwa odbędą się w godzinach 10:30 - 17:00.
 3. Plan godzinowy Mistrzostw:
  10:30 - 12:00 – rejestracja uczestników,
  12:00 - 12:15 – otwarcie,
  12:30 - 16:00 – zawody,
  16:00 - 16:30 – „Sztafeta rodzinna”,
  16:30 - 17:00 – uroczyste wręczenie nagród, zakończenie.
 4. Obowiązuje punktualność rozpoczęcia Mistrzostw. W przypadku spóźnienia, uczestnik może dołączyć do grupy i wziąć udział, bez możliwości nadrobienia dyscyplin, które opuścił. Organizator decyduje, kiedy spóźniony uczestnik może dołączyć do grupy.

3. Cel

 1. Integracja środowiska sportowego osób niepełnosprawnych.
 2. Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

4. Uczestnictwo i zgłoszenie

 1. W Mistrzostwach uczestniczyć mogą osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się na wózkach inwalidzkich w wieku od 4 do 25 lat (zwani dalej uczestnikami): 
  a) Posiadający umiejętność samodzielnego napędzania wózka oraz pokonywania małych przeszkód (m.in. mały próg).
  b) W przypadku uczestników, którzy nie napędzają samodzielnie wózka i nie pokonują małych przeszkód, Organizator przewiduje udział w przygotowanych dla tej grupy konkurencjach, w ramach których rozdane zostaną medale oraz dyplomy uczestnictwa. Dla tej grupy obowiązuje również system zgłoszeń.
 2. Warunkiem udziału w Mistrzostwach jest:

  a) Zgłoszenie chęci uczestnictwa do Organizatora do dnia 07 września 2018r.
  b) Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik 1) do Organizatorów:

   

  Iwona Kłos, tel.: 501 101 534; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Biuro FAR, ul. Łucznicza 64, p.16,17, 71-472 Szczecin,
   tel.: 91 423 77 03; tel. kom.: 509 447 063,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  c) W dniu Mistrzostw, podczas rejestracji, zgłoszenie się do Organizatora (w przypadku osób niepełnoletnich z Rodzicem lub Opiekunem Prawnym), w celu podpisania listy obecności.

 3. Osoby, które zgłoszą swój udział w Mistrzostwach, zostaną przydzielone przez Organizatora do jednej z grup startowych, biorąc pod uwagę płeć, wiek oraz możliwości funkcjonalne.
 4. Każdy Uczestnik otrzyma zestaw startowy: numer startowy, koszulkę, smycz.
 5. Udział w Mistrzostwach jest dobrowolny i bezpłatny.

5. Zasady przeprowadzania dyscyplin

 1. 1. Uczestnicy będą rywalizować ze sobą w następujących dyscyplinach:
  a) Rzuty do celu
  b) Sprint
  c) Tor przeszkód
  d) Szermierka
  e) Slalom
  f) Rzuty do kosza
  g) Jazda długodystansowa
 2. Po zebraniu wszystkich zgłoszeń przygotowany zostanie system rozgrywek.
 3. Zakłada się wyłączenie lub zmodyfikowanie jednej lub więcej dyscyplin, dla wybranych grup startowych, tak aby dostosować dyscypliny do możliwości funkcjonalnych Uczestników.
 4. Podczas Mistrzostw obowiązuje zasada samodzielności - każdy Uczestnik Mistrzostw, przez cały czas trwania danej dyscypliny, porusza się i wykonuje zadania samodzielnie lub z pomocą przydzielonych przez Organizatora instruktorów/asystentów. Rodzice i opiekunowie mogą kibicować z wyznaczonych miejsc (trybuny, balkon).
 5. Po zakończonej rywalizacji grup w 7 dyscyplinach, odbędzie się integracyjna „Sztafeta rodzinna”, która nie będzie brana pod uwagę w klasyfikacji generalnej zawodów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany nie więcej niż jednej dyscypliny. Zmiana dyscypliny może wynikać z braku możliwości jej przeprowadzenia np. z powodu braku potrzebnego sprzętu. Organizator zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania o tym fakcie.

6. Zasady punktacji

 1. Ustala się następujące zasady punktacji:
  a) O kolejności miejsc w każdej grupie startowej, decyduje suma punktów zdobytych w 7 mistrzowskich dyscyplinach sportowych lub po uwzględnieniu punktu 6.1c.
  b) Poszczególne dyscypliny punktuje się według zasady: za pierwsze miejsce Uczestnik otrzyma ilość punktów równą liczbie Uczestników w swojej kategorii; za drugie miejsce Uczestnik otrzyma ilość punktów równą liczbie Uczestników w swojej kategorii pomniejszoną o 1 pkt; za trzecie miejsce Uczestnik otrzyma ilość punktów równą liczbie Uczestników w swojej kategorii pomniejszoną o 2 pkt itd.
  c) W przypadku uzyskania w ogólnej punktacji przez 2 lub więcej Uczestników takiej samej ilości punktów, o kolejności decyduje większa ilość pierwszych miejsc w poszczególnych dyscyplinach, następnie drugich, trzecich itd.

7. Nagrody

 1. Każdy Uczestnik otrzyma medal uczestnictwa w Mistrzostwach oraz dyplom aktywnego udziału w zawodach.
 2. Za zajęcie I, II, III miejsca, w każdej z kategorii, Uczestnicy otrzymają puchary.

8. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkich Uczestników Mistrzostw obowiązuje niniejszy Regulamin.
 2. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w sportowych konkurencjach w odpowiednim czasie i w odpowiedniej grupie. W czasie trwania Mistrzostw Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby wyznaczone przez Organizatora.
 3. Organizator, na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających wizerunek Uczestników Mistrzostw oraz osób towarzyszących, na potrzeby Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 4. Obowiązuje zakaz opuszczania Mistrzostw bez uprzedniego uzgodnienia z Organizatorem.
 5. Wszyscy są zobowiązani dbać o czystość na terenie hali sportowej oraz okolicy.
 6. Uczestników Mistrzostw obowiązuje strój sportowy a osoby towarzyszące obowiązuje obuwie zmienne.
 7. Podczas trwania Mistrzostw uczestnicy niepełnoletni pozostają pod opieką swoich rodziców/opiekunów prawnych.
 8. Każda osoba uczestnicząca w Mistrzostwach ponosi koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez siebie na terenie szkoły.
 9. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez Uczestników w trakcie Mistrzostw, kontakt telefoniczny możliwy jest w trakcie przerw programowych.
 10. Niedozwolone jest przebywanie podczas Mistrzostw osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub farmakologicznych mających wpływ na reakcje psychofizyczne organizmu.
 11. W szczególnych przypadkach (w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu lub posiadania uzasadnionych przeciwwskazań do udziału w Mistrzostwach) Organizator ma prawo zdecydować o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Mistrzostwach, a Uczestnik jest zobowiązany do zaakceptowania tej decyzji.
 12. Złe samopoczucie i inne dolegliwości zdrowotne Uczestnik zobowiązany jest zgłosić natychmiast do Organizatora.
 13. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania - wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
   
Get Adobe Flash player

 

Kontakt – woj. zachodniopomorskie


Biuro FAR
ul.
Łucznicza 64 (p.16,17)
71-472 Szczecin
tel.:  91 423 77 03, fax: 91 423 77 10
tel. kom.: 509 447 063 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Godziny otwarcia


poniedziałek: 8.00 – 16.00
wtorek: 8.00 – 16.00
środa: 8.00 – 16.00
czwartek: 8.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 16.00
 

Pełnomocnik FAR


Ewa Kochańska-Lechniak 
tel: 
501 875 907
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Harmonogram zajęć


Zobacz wszystkie zajęcia »

Ogłoszenia regionalne »