poniedziałek, 2019-03-25 Bolka, Cezaryny, Marioli

Oferta Pracy 6.09.2017

2017-09-06

Zakład Karny w Iławie ogłasza nabór na stanowisko

NAUCZYCIELA PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH ORAZ PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

Przewidywane zatrudnienie:1 października 2017 r.
Wszelkich informacji na temat naboru udziela dział kadr Zakładu Karnego w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława (089) 644-53-06 lub (089) 644-53-07
  Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (. Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).
 Charakter pracy:
Nauczyciel przedmiotów teoretycznych oraz praktycznej nauki zawodu
w zawodzie technik informatyk
 
Przewidywana liczba osób: 1 osoba -  pełen etat
 
- praca w szkole godzinach 810 – 1830 od poniedziałku do piątku,
- praca ze słuchaczami niedostosowanymi społecznie w warunkach zakładu karnego.
 
Wymagania:
- wykształcenie określone w §3 i §6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).
- dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego,
- informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 
Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:
1) posiada odpowiednie  wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; 
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych; 
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu
4) posiada obywatelstwo polskie,;
5) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
6) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
7) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
  Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:
         ocena złożonych dokumentów
          rozmowa kwalifikacyjna
         badania lekarskie
 
 Wymagane dokumenty:
              -         podanie o przyjęcie na stanowisko nauczyciela przedmiotów teoretycznych oraz praktycznej nauki zawodu w    
                        zawodzie technik informatyk, skierowane do Dyrektora Zakładu Karnego w Iławie,
-         CV
-        świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy,
-       dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
-       dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub specjalistyczne,
-       wypełniony kwestionariusz osobowy (zamieszczony w załączniku do ogłoszenia)
-       informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 
 Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie od 06.09.2017 r. do 13.09.2017 r.
- osobiściew siedzibie Zakładu Karnego w  Iławie
- listownie na adres: Zakład Karny w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława (liczy się data wpływu dokumentów do Zakładu Karnego w Iławie).
Zgłoszenia po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane
 
 
 
 http://www.sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-w-ilawie-nauczyciel

Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego

2017-08-25

Szukasz pracy ?? Zapisz się już dziś do naszego projektu a pomożemy Ci w tym !!

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego”.

Projekt realizowany na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego (z wyłączeniem Miasta Olsztyn, gminy Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda).

Kryteria przyjęcia do projektu:
Wiek od 15 r. życia do osiągnięcia wieku emerytalnego,
Miejsce zamieszkania na terenie woj. warmińsko-mazurskiego (z wyłączeniem Miasta Olsztyn, gminy Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda),
Bez zatrudnienia (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy),
Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim,
Nie korzystające w ciągu min.4tyg. przed przystąpieniem do projektu z żadnej formy aktywizacji, w których kompleksowe formy wsparcia są/były zbliżone ze wsparciem planowanym w ramach projektu.
Oferowane formy wsparcia:
Opracowane indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika/czki projektu,
Wsparcie psychologiczne,
Indywidualne konsultacje ze specjalistami coach, mediator i inne,
Wyjazdowe i stacjonarne Warsztaty Aktywizacji Społecznej,
Szkolenia podnoszące kwalifikacji i zawodowe zakończone egzaminem potwierdzającym nabycie kompetencji, stypendium szkoleniowe,
Płatne staże zawodowe,
Pośrednictwo pracy.
Poprzez realizację form wsparcia planowane jest osiągnięcie poniższych efektów:
zniesienie barier psycho-społecznych,
zwiększenie zatrudnienia,
podniesienie kwalifikacji zawodowych,
kształtowanie kompetencji społecznych,
zdobycie kompetencji umiejętności zawodowych,
zdobycie umiejętności wykonywania obowiązków pracowniczych.
Aby wziąć udział w projekcie można umówić się na spotkanie rekrutacyjne w swoim miejscu zamieszkania pod nr telefonu 89 642 12 30
lub pobrać dokumenty rekrutacyjne i przekazać je :
osobiście w Biurze Projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława
drogą elektroniczną na adres e-mailem: biuro.warmińTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
drogą pocztową na adres korespondencyjny Biura Projektu.

https://www.far.org.pl/projekty-regionalne/projekt-warm-maz.html


Oferta Pracy_10.07.2017

2017-07-10

Zakład Karny w Iławie ogłasza nabór na stanowisko

INSPEKTORA DS. SEKRETARIATU,

Ilość przewidywanych osób do przyjęcia: 1
 
Stanowisko: PRACOWNIK CYWILNY: INSPEKTOR DS. SEKRETARIATU – UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI
 
Przewidywane zatrudnienie: WRZESIEŃ 2017 r.
 
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi oraz wszelkich informacji na temat naboru udziela dział kadr
 
Zakładu Karnego w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława
tel: (089) 644 53 06 lub (089) 644 53 07
Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 631) oraz rozporządzenie Ministra Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2010 r. Nr 27, poz. 134 z późn. zm.).
 
Charakter pracy:    Praca w systemie jednozmianowym, o charakterze biurowym.
 
Kandydatem może być osoba:
- posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
- posiada wykształcenie wyższe
- daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1167).
- posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 
Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:
  • ocena złożonych dokumentów,
  • przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych
  • sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych
  • wykonanie badań lekarskich
Wymagane dokumenty:
- Podanie o przyjęcie ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
- CV wraz ze skanem zdjęcia
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie
- kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje specjalistyczne
- kopia świadectw pracy
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane ogłoszeniem proszone są o składanie dokumentów  
od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 17 lipca 2017 r.:
- osobiście w siedzibie Zakładu Karnego w Iławie
- listownie na adres: Zakład Karny w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława (liczy się data wpływu do Zakładu Karnego w Iławie).
 
Zgłoszenia nie spełniające wymogów ogłoszenia lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Iława, 10.07.2017 r.

http://www.sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-w-ilawie-inspektor-ds-sekretariatu

Oferta Pracy 18.05.2017

2017-05-18

                      Zakład Karny w Iławie ogłasza nabór na stanowisko

MŁODSZEGO PSYCHOLOGA,

 

 
Ilość przewidywanych osób do przyjęcia: 1
 
 
Stanowisko: PRACOWNIK CYWILNY: MŁODSZY PSYCHOLOG – UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI
 
Przewidywane zatrudnienie: LIPIEC 2017 r.
 
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi oraz wszelkich informacji na temat naboru udziela dział kadr
 
Zakładu Karnego w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława
tel: (089) 644 53 06 lub (089) 644 53 07
Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 631) oraz rozporządzenie Ministra Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2010 r. Nr 27, poz. 134 z późn. zm.).
 
Charakter pracy:
 
Praca w systemie jednozmianowym - 8 godzinnym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
 
Kandydatem może być osoba:
- posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- daje rękojmię prawidłowego wykonywania zadań,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
- posiada odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie (wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne)
- daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1167).
- posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 
Przebieg postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów:
  • ocena złożonych dokumentów,
  • przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych
  • sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych
  • wykonanie badań lekarskich
Wymagane dokumenty:
- Podanie o przyjęcie ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
- CV
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie
- kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje specjalistyczne
- kopia świadectw pracy
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Osoby zainteresowane ogłoszeniem proszone są o składanie dokumentów  do dnia 6 czerwca 2017 r.:
- osobiście w siedzibie Zakładu Karnego w Iławie
- listownie na adres: Zakład Karny w Iławie, ul. 1 Maja 14, 14-200 Iława (liczy się data wpływu do Zakładu Karnego w Iławie).
 
Zgłoszenia nie spełniające wymogów ogłoszenia lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
 Iława, 17.05.2017 r.


http://www.sw.gov.pl/praca-oferta/zaklad-karny-w-ilawie-mlodszy-psycholog-dzialu-penitencjarnego

Terminy zajęć AR dla dorosłych na marzec 2017

2017-03-01
Olsztyn, ul. Bydgoska 33 (hala sportowa OSW) 

1. Zajęcia Regionalne AR dla dorosłych

Sobota: 18.03.2017 godz 11.00 - 13.00 

Podczas zajęć dla dorosłych główny nacisk kładziemy na ulepszanie techniki jazdy oraz doskonalenie umiejętności gry w tenisa stołowego i bocci.

3. Koszykówka na wózkach

Każda środa miesiąca,     godz. 17.00 - 19.00


Iława, Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych ul. Kościuszki 23a (sala gimnastyczna)

1. Zajęcia regionalne AR dla dorosłych

Środa:  08.03.2017 godz. 17.00 - 19.00


Podczas zajęć realizowane są elementy techniki jazdy, ćwiczeń ogólnokondycyjnych, jak również gry i zabawy.

Szczegółowe informacje udziela Emilia, tel: 89 642 12 30

Prośba o przekazanie 1%

2017-02-08

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” to wyjątkowa organizacja: ludzie na wózkach pomagają innym wózkowiczom.

Co roku w Polsce na wózku inwalidzkim siada około 500 osób – na trwałe.
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji oferuje osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności poruszającym się na wózkach inwalidzkich kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej oparty o intensywny trening sportowy. Uczestnicy programu uczą się, jak odzyskać niezależność. Uczą się na nowo wszystkich czynności samoobsługowych: samodzielnego ubierania się i mycia, przesiadania z wózka na łóżko, do samochodu, funkcjonowania w domu, korzystania z komunikacji miejskiej, technik jazdy na wózku inwalidzkim, które pozwolą im pokonać krawężniki czy nawet schody. W rezultacie wracają do czynnego życia społecznego, do nauki, pracy, odbudowują relacje, zakładają rodziny.

To ważne nie tylko ze względu na przywracanie godności – aby znowu móc decydować samemu o sobie i móc samodzielnie żyć; to ważne także z punktu widzenia ekonomii – zamiast korzystać z systemu wsparcia można, tak jak inni, normalnie pracować.

Naszą pomoc oferujemy również rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych. Bazując na wieloletnim doświadczeniu, służymy im wsparciem w staraniach o normalne życie. Zależy nam również na tym, aby dzieci poruszające się na wózkach nie były izolowane od swoich pełnosprawnych kolegów, aby uczyły się samodzielności i by chciały śmiało realizować swoje pasje oraz marzenia.

Aktywna rehabilitacja jest tak skutecznym systemem przywracania ludziom sprawności, że „eksportujemy” ją w świat – między innymi do Wietnamu, Indii, Nepalu, Malezji, Zimbabwe, Ugandy, Białorusi, Gruzji, na Ukrainę. Wszędzie tam polscy instruktorzy na wózkach wprowadzali aktywną rehabilitację.

Będziemy wdzięczni, jeśli uznają Państwo, że warto przekazać nam 1% procent Państwa podatku: te pieniądze finansują odzyskiwanie niezależności.

Serdecznie dziękujemy,
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

                                                                                                                                


Aby podarować nam 1% podatku wystarczy, wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, wpisać numer KRS: 0000032645.

Zachęcamy też do skorzystania z dedykowanej nam darmowej aplikacji do rozliczania podatkowego za rok 2016: https://www.e-pity.pl/program-pity-2016-online0000032645

 

Terminy zajęć AR dla dorosłych na luty 2017

2017-01-30
 
Olsztyn, ul. Bydgoska 33 (hala sportowa OSW) 

1. Zajęcia Regionalne AR dla dorosłych

Piątek: 10.02.2017 godz 18.00 - 20.00 

Podczas zajęć dla dorosłych główny nacisk kładziemy na ulepszanie techniki jazdy oraz doskonalenie umiejętności gry w tenisa stołowego i bocci.

3. Koszykówka na wózkach

Każda środa miesiąca,     godz. 17.00 - 19.00


Iława, Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych ul. Kościuszki 23a (sala gimnastyczna)

1. Zajęcia regionalne AR dla dorosłych

Środa:  08.02.2017 godz. 17.00 - 19.00


Podczas zajęć realizowane są elementy techniki jazdy, ćwiczeń ogólnokondycyjnych, jak również gry i zabawy.

Szczegółowe informacje udziela Emilia, tel: 89 642 12 30

Strona 1 z 32

Get Adobe Flash player

Kontakt - woj. warmińsko-mazurskie


Biuro FAR
ul.
Jagiellończyka 16, 14-200 Iława
tel.: 89 642 12 30, fax: 89 642 12 15
kom.: 506 020 906
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Godziny otwarcia


Poniedziałek - Środa: 07.00 - 16.00
Czwartek: 10.00 - 18.00
Piątek: 07.00 - 16.00
  

Pełnomocnik FAR


Barbara Bukowska
tel.: 
508 015 917
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Harmonogram zajęć


Zobacz wszystkie zajęcia »

Ogłoszenia regionalne »