piątek, 2017-04-28 Bogny, Walerii, Witalisa

Projekt regionalny w woj. opolskim
„Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych
z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”

w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”. Celem projektu jest zniesienie indywidualnych barier o charakterze społeczno-zawodowym u min. 53 z 59 ON, w wieku od 18 do 29 roku życia, zamieszkujących województwo opolskie, poprzez kompleksowe i zindywidualizowane, wzmocnienie ich kompetencji społeczno-zawodowych, umożliwienie zdobycia kwalifikacji/lub doświadczenia zawodowego w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej.


Beneficjent: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
Czas realizacji projektu: 01.01.2017 r.– 28.02.2018 r.
Wartość projektu: 673 107,00 zł
Wysokość wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego w projekt: 567 294,58 zł
Termin rekrutacji: 01.01.2017-30.06.2017
 

Etapy naboru formularzy rekrutacyjnych:

I.   etap do 28.02.2017,
II.  etap do 31.03.2017,
III. etap do 14.04.2017,
IV. etap do 
28.04.2017,
V.  etap do 15.05.2017,
VI. etap do 14.06.2017,
VII etap do 30.06.2017.

Kryteria przyjęcia do projektu:

 • osoby w wieku 18-29 lat,
 • legitymujące się orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym, znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, orzeczeniem wydanym dla celów rentowych. Uczestnikami projektu mogą być również osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniach, tzw. młodzież NEET, z wyłączeniem osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP,
 • z obszaru woj. opolskiego, tj. osoby zamieszkujące na obszarze woj. opolskiego zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
 • osoby, u których stan zdrowia umożliwia efektywny udział w projekcie i podjęcie zatrudnienia, weryfikowane na podstawie badań lekarskich i/lub udokumentowanej zdolności do pracy,
 • osoby NIE korzystający w ciągu min. 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu z żadnej formy aktywizacji finansowanej ze środków publicznych, zbieżnych ze wsparciem planowanym w ramach projektu.
INFORMACJE DODATKOWE:
Wyłączone z projektu są osoby z niepełnosprawnościami uczestniczące WTZ/PFRON oraz studenci studiów stacjonarnych.

Oferowane formy wsparcia:

 • opracowanie indywidualnych planów działania,
 • indywidualne wsparcie psychologiczne,
 • wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego),
 • szkolenia zawodowe
 • stypendia szkoleniowe,
 • płatne staże zawodowe,
 • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla każdego uczestnika projektu.

Poprzez realizację form wsparcia planowane jest osiągnięcie poniższych efektów:

 • zniesienie indywidualnych barier psychospołecznych dotyczących zaniżonej samooceny, stereotypowego postrzegania własnej niepełnosprawności,
 • podniesienie kompetencji zawodowych,
 • nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • podjęcie (samo) zatrudnienia,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z poruszaniem się na otwartym rynku pracy,
 • zmiana postawy z biernej na aktywną,
 • zmiana postawy pracodawców.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o składanie dokumentów rekrutacyjnych:

 • w Biurze Projektu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, ul. M. Konopnickiej 2, 46-100 Namysłów
 • faksem pod numerem: 77 410 31 58; e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • drogą pocztową na adres korespondencyjny biura projektu.

ZAŁĄCZNIKI:

załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia uczestnika  [PDF] »
załącznik nr 2  Oswiadczenie uczestnika projektu [PDF] »
Oświadczenie o przetwarzaniu danych [PDF] »
załącznik nr 4 - Regulamin udzielanych form wsparcia [PDF] »
załacznik nr 5 - Oświadczenie uczestnika projektu - ponowna kwalifikacja  [PDF] »
załącznik nr 6 - Umowa uczestnictwa w projekcie[DOC] »


Biuro Projektu: 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
ul. M. Konopnickiej 2, 46-100 Namysłów
tel.: 77 410 36 88, fax: 77 410 31 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są bezpłatne.

Projekt współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.