niedziela, 2018-02-18 Konstancji, Krystiana, Sylwany

Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II (NR 3 /warmińsko-mazurskie/2018)

 Warszawa, 15 luty 2018r.

 

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/warmińsko-mazurskie/2018
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ

 
w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II”.
 
I.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnieniatransportu dla 15 uczestników projektu na regionalne zajęcia AR
II.                TERMIN WYKONANIA USŁUGI
03.03.2018r.
godzina wyjazdu 8.00, - godzina powrotu – 15.15
 
III.             MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Przejazd na trasie: Olsztyn – Iława – Olsztyn
 
IV.             WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1. zapewnienie transportu dla 11 uczestników projektu na zajęcia regionalne AR z miejsca parking przy Hali Widowiskowo-Sportowej „Urania” w Olsztynie, al.marsz. Józefa Piłsudskiego 44 do miejsca odbywania się zajęć Hala Sportowo-Widowiskowa w Iławie ul. Niepodległości 11B w dniu 3 marzec 2018r. godzinach 10.00-15.00 oraz powrotu do miejsc zamieszkania.
2. Autokar/bus powinien być dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
3. Autokar/bus  powinien spełniać wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. Zm.).
4. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom zajęć bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny;
5. …………………………………………..(Dodatkowe wymagania)
V.                 ZASTRZEŻENIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników i trasy, o czym poinformuje Wykonawcę nie później, niż w dniu planowanego transportu
 
VI.             NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.
 
VII.          OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
VIII.       KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IVw oparciu o poniższe kryteria:
1.    cenaofertowa brutto– 100 %.
 
IX.             TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia28.02.2018r. do godziny 23.59.
 
X.                WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej,
– ofertazłożona na formularzu oferty.
Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.
 
XI.             MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentówelektronicznie na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl
 
XII.          OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Barbara Bukowska e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  telefon: +89 642 12 30
 
XIII.       TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni
 
XIV.        UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– braku odpowiedniej liczby uczestników i kadry projektu zainteresowanych Obozem AR, organizowanym przez Zamawiającego.
– znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia.
 
XV.           NIEROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU:
– braku ofert,
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– inne.
 
XVI.        UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
–terminu realizacjiumowy,
–trasy przejazdu,
– zmiana ostatecznej liczby uczestników,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminupłatnościdla Wykonawcy uzależnionejest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przyczym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie,zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.
 
XVII.     ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym bez zastrzeżeń przez obie strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
Płatność z tytułu realizacji Umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.
 
XVIII.  FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacji PZU w ramach projektu pt. Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieciw wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II”.
 
XIX.        UWAGI KOŃCOWE
1.    Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeniWykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
2.    Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
-height:145%;mso-list:l0 level1 lfo4;tab-stops:14.2pt'>2.    Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
      
                                                                                                 

Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II (NR 2/warmińsko-mazurskie/2018)

Warszawa, 15 luty 2018r.

 
ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/warmińsko-mazurskie/2018
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI TRANSPORTOWEJ

 
w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II”.
 
I.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnieniatransportu dla 11 uczestników projektu na regionalne zajęcia AR
II.                TERMIN WYKONANIA USŁUGI
03.03.2018r.
godzina wyjazdu 8.00, - godzina powrotu – 15.15
 
III.             MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Przejazd na trasie: Elbląg – Iława – Elbląg
 
IV.             WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1. zapewnienie transportu dla 11 uczestników projektu na zajęcia regionalne AR z miejsca dworzec PKS w Elblągu ul. Grunwaldzka 61 do miejsca odbywania się zajęć Hala Sportowo-Widowiskowa w Iławie ul. Niepodległości 11B w dniu 3 marzec 2018r. godzinach 10.00-15.00 oraz powrotu do miejsc zamieszkania.
2. Autokar/bus powinien być dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
3. Autokar/bus  powinien spełniać wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. Zm.).
4. Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom zajęć bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny;
5. …………………………………………..(Dodatkowe wymagania)
V.                 ZASTRZEŻENIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników i trasy, o czym poinformuje Wykonawcę nie później, niż w dniu planowanego transportu
 
VI.             NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.
 
VII.          OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
VIII.       KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IVw oparciu o poniższe kryteria:
1.    cenaofertowa brutto– 100 %.
 
IX.             TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia28.02.2018r. do godziny 23.59.
 
X.                WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej,
– ofertazłożona na formularzu oferty.
Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.
 
XI.             MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentówelektronicznie na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl
 
XII.          OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Barbara Bukowska e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  telefon: +89 642 12 30
 
XIII.       TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni
 
XIV.        UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– braku odpowiedniej liczby uczestników i kadry projektu zainteresowanych Obozem AR, organizowanym przez Zamawiającego.
– znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia.
 
XV.           NIEROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU:
– braku ofert,
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– inne.
 
XVI.        UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
–terminu realizacji umowy,
–trasy przejazdu,
– zmiana ostatecznej liczby uczestników,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminupłatnościdla Wykonawcy uzależnionejest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przyczym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie,zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.
 
XVII.     ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym bez zastrzeżeń przez obie strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
Płatność z tytułu realizacji Umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.
XVIII.  FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacji PZU w ramach projektu pt. Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieciw wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II”.
XIX.        UWAGI KOŃCOWE
1.    Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeniWykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
2.    Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
                                                                           

»»»

Szczecin, 30 styczeń 2018r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/zachodniopomorskie/2017 z dnia 22.01.2018r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II” w zakresie zapewnienia wynajmu pomieszczeń do przeprowadzenia regionalnych zajęć AR w dniu: 04.02.2018r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
ProTiming Marcin Wnuk ul.Ziemska 8, 71-812 Szczecin
Łączna cena brutto: 1400,00 złotych.
 

Zapytanie ofertowe nr 3/zachodniopomorskie/2017 dotyczy świadczenia wynajmu pomieszczeń

DOTYCZY ŚWIADCZENIA WYNAJMU POMIESZCZEŃ w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II”. 

Czytaj więcej


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

Lublin, 19 stycznia 2018r.

 
 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/lubelskie/2018 z dnia 11.01.2018 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II” w zakresie zapewnienia wynajmu pomieszczeń do prowadzenia regionalnych zajęć AR (wynajęcie 8 torów do gry w bowling), w terminie 27.01.2018r. w godzinach 10:00 – 11:30.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
FIRMA MURAT PIOTR MURAT ul. Agatowa 13/5, 20-571 Lublin.
 
Łączna cena brutto:  540,00  złotych.»»»

Warszawa, 3 stycznia 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 31/DZ/W/2017 z dnia 13.12.2017 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 16-18.02.2018 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Zespół Szkół Ekologicznych ul. Francuska 25a;
65-943 Zielona Góra
Łączna cena brutto: 8503,20 złotych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 3 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 18/DZ/O/2017 z dnia 13.12.2017 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Obozie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 09 – 21.02.2018r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Polanika”;
ul. Laskowa 95; 26-050 Chrusty Gmina Zagnańsk
Łączna cena brutto: 46175,00 złotych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 27 grudnia 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 29/DZ/W/2017 z dnia 08.12.2017 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i opiekunów projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji w terminie 05-07.01.2018r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
SOLPARK KLESZCZÓW ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów
Łączna cena brutto: 9540 ,00 złotych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Fundacji PZU


Strona 1 z 15