sobota, 2019-08-24 Bartosza, Jerzego, Maliny

Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III (pomorskie nr17/WAR/2018)


Warszawa, 03.12.2018 r.

 

Pobierz formularz ofertowy [DOC] »
Pobierz wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »

 


ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/WAR/2018
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ

 

w ramach Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji dla kadry i uczestników zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III”, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry i uczestników projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywnej Rehabilitacji (zwanym dalej Warsztatem AR).

II. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
09.01.2019 - 21.01.2019

III. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
IV. Zapewnienie pobytu i wyżywienia dla kadry i uczestników projektu w Ośrodku znajdującym się na terenie województwa pomorskiego lub zachodniopomorskiego w miejscowości z dostępem do komunikacji publicznej lub prywatnej umożliwiającej swobodne przemieszczanie się, w tym przyjazd na miejsce przez osoby niepełnosprawne ruchowo poruszające się na wózkach inwalidzkich.

V. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia:
– zakwaterowanie dla kadry
Warsztatu AR w terminie 09.01.2019r. – 21.01.2019r. – średnio 5 osób, w tym 2 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich x 12 noclegów,
– wyżywienie dla kadry Warsztatu AR w terminie 09.01.2019r. – 21.01.2019r. – średnio 5 osób x 12 śniadań, 12 obiadów, 12 kolacji,
– zakwaterowanie dla uczestników Warsztatu AR w terminie 11.01.2019r. – 21.01.2019r. – średnio 5 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich x 10 noclegów,
– wyżywienie dla uczestników Warsztatu AR w terminie 11.01.2019r. – 21.01.2019r. – średnio 5 osób x 10 śniadań, 10 obiadów, 10 kolacji,

2. wynajem pomieszczeń dydaktycznych/sali konferencyjnej i obiektów rekreacyjnych na zajęcia w trakcie trwania Warsztatu AR, w terminie 09.01.2019r. – 21.01.2019r. dostosowane dla 10 osób, w tym 7 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich:
– pomieszczenia dydaktyczne/sale konferencyjne
– jedno duże pomieszczenie wyposażone w rzutnik i ekran dostosowane dla 10 osób,
– obiekty rekreacyjne – sala sportowa (jedno duże pomieszczenie, przystosowane do przeprowadzenia treningów i zawodów sportowych) oraz siłownia i pływalnia.

Godziny najmu, liczba osób uczestniczących w zajęciach:
sala konferencyjna: średnio 3 x dziennie x 1, 5 godziny
hala sportowa: średnio 3 x dziennie x 1,5 godziny
siłownia: średnio 3 x 1,5 godziny
pływalnia: średnio 3 x 1,5 godziny + 1 x 2 godziny

Liczba osób uczestniczących w zajęciach: 10 osób

Obiekty rekreacyjne powinny posiadać zaplecze socjalne w postaci szatni i urządzeń sanitarnych. Ośrodek musi być całkowicie dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wszystkie pokoje, zarówno dla kadry, jak i uczestników muszą znajdować się w jednym budynku, z rozlokowaniem maksymalnie na dwóch kolejnych piętrach, wyposażone z Internet Wi-Fi oraz TV.

Łazienki muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, powinny posiadać krzesełka prysznicowe i nie mieć kabin prysznicowych.

Teren wokół ośrodka powinien posiadać głównie alejki z nawierzchnią utwardzoną i zniwelowanymi krawężnikami.

Poprzez dostosowanie, o którym mowa powyżej rozumie się:
1. dostosowanie ciągów komunikacyjnych do poruszania się na wózkach inwalidzkich (podjazdy, windy), polegające przede wszystkim na tym, że:

– korytarze i pokoje hotelowe nie powinny mieć wykładziny utrudniającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim,
– drzwi wejściowe oraz drzwi pomieszczeń ogólnodostępnych (np. restauracja hotelowa), a także drzwi pokoi przeznaczonych dla gości poruszających się na wózkach inwalidzkich powinny mieć odpowiednią szerokość, podobnie jak korytarze,
– aby wykręcić wózkiem, potrzeba przynajmniej 150 cm szerokości, co nakłada konieczność zachowania takiej odległości w miejscach, w których zawrócenie wózkiem może być potrzebne,
– przystosowana powinna być także przestrzeń służąca spożywaniu posiłków,

2. dostosowanie pokoi i łazienek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, polegające przede wszystkim na tym, że:
– w przypadku łazienki – brak progu lub brodzika przy prysznicu,
– uchwyty umożliwiające podparcie przy toalecie oraz możliwość swobodnego podjazdu pod umywalkę,
– miejsce na wózek inwalidzki przy toalecie,
– pokoje hotelowe powinny umożliwiać swobodne manewrowanie w nich wózkami inwalidzkimi, tj. przede wszystkim dojazd do łóżka powinien umożliwiać przemieszczenie się bezpośrednio z wózka na łóżko, bez konieczności ingerencji osób trzecich,

3. dostosowanie sali restauracyjnej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich polegające przede wszystkim na tym, że:
– w restauracji powinien znajdować się stół lub stoły umożliwiające swobodne podjechanie wózkiem
w podobny sposób, jak podsuwa się krzesło pod stół, aby zjeść komfortowo,

4. dostosowanie pomieszczeń dydaktycznych/sal konferencyjnych i obiektów rekreacyjnych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

VI. ZASTRZEŻENIA
Zamawiający, w okresie wynajmu pomieszczeń, upoważniony jest do umieszczenia na terenie ośrodka, w pomieszczeniach, w których prowadzić będzie zajęcia, informacji w postaci np. plakatów o realizacji projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III”. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby kadry i uczestników Warsztatu AR, o czym poinformuje Wykonawcę nie później, niż w dniu przyjazdu kadry i uczestników Warsztatu AR.

VII. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.

VIII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:

– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty poprzez sprawdzenie dostosowania obiektu do pobytu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz faktycznej możliwości zorganizowania zajęć dydaktycznych i rekreacyjnych według założeń projektu. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.

IX. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji,
55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe.

X. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:
1. cena ofertowa brutto – 80 %,
2. wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 20%.

XI. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto (C)

Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:
 
cena brutto oferty najtańszej
cena ofertowa brutto (C) = _________________________________________ x 80 pkt.
cena brutto oferty badanej

2. Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D)
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Punkty nie podlegają sumowaniu.

– 10 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 1 usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
– 15 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 2 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
– 20 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 3 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
– 0 pkt. za niewykazanie żadnej usługi lub brak Wykazu doświadczenia Wykonawcy.

Ocenie podlegać będą należycie wykonane usługi, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – we wskazanym okresie działania), których przedmiot był tożsamy z przedmiotem zamówienia, w tym samym czasie, miejscu i przez tę samą osobę/osoby. Oferent załącza dowody potwierdzające ich należyte wykonanie (np. referencje, protokół odbioru przedmiotu umowy, umowy).

Oferent potwierdza że jest uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym załącznik do Formularza oferty, zgodnie z jego wymogami.

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:
– usługa nie będzie dotyczyła zakresu przedmiotu zamówienia,
– usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód potwierdzający należyte wykonanie,
– nie załączono dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,
– istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie,
– dowody nie potwierdzają należytego wykonania usługi,
– usługa została wykonana przez inne podmioty (podwykonawców),
– wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego.

W przypadku wykazania w Wykazie czterech i więcej usług, do obliczenia kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko trzy pierwsze wykazane usługi.
Dowody zbiorcze nie będą oceniane.

Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C + D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto,
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy,

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 14.12.2018r. do godziny 23.59.

XIII. WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
  • oferta złożona na formularzu oferty,
  • wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik do Formularza oferty) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.
Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

Dokumenty określające status prawny oferenta nie są wymagane w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów, które podlegają wpisowi do rejestru albo ewidencji ogólnodostępnych w sieciach teleinformatycznych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) bądź Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wykonawca może być jednak zobowiązany do złożenia dodatkowego dokumentu potwierdzającego sposób jego reprezentacji, w przypadku stwierdzenia przez FAR rozbieżności w tym zakresie (np. gdy z rejestru nie wynika, iż osoba/osoby które podpisały ofertę są osobami uprawnionymi do reprezentowania wykonawcy.

XIV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

XV. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Joanna Świętosławska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: +22 6518802 wew. 24

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni

XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– braku odpowiedniej liczby uczestników i kadry projektu zainteresowanych Warsztatem AR, organizowanym przez Zamawiającego.
– znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia.

XVIII. NIEROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU:
– braku ofert,
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– inne.

XIX. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
– terminu realizacji umowy,
– harmonogramu realizacji umowy,
– ostatecznej liczby osób uczestniczących,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XX. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony. Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy.

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XXI. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III”.

XXII. UWAGI KOŃCOWE
1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Wykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
 
 
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


 

Obóz II stopnia w Kleszczowie

2019-08-05

A teraz przed Wami….. uczestnicy kadra i wolontariusze obozu II stopnia aktywnej rehabilitacji, który odbył się w Kleszczowie w dniach 22-31.07.2019 r. 

15 niestrudzonych uczestników pod okiem bardzo potrzebnej 21 osobowej drużyny kadry, przyjechała do Kleszczowa zrealizować wcześniej zaplanowane przez siebie cele...

Czytaj więcej


Obóz Aktywnej Rehabilitacji we Wrocławiu

2019-07-26

W dniach 01-12.07.2019 roku w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych im. Ks. Marcina Lutra we Wrocławiu odbył się Obóz Aktywnej Rehabilitacji organizowany przez region dolnośląski Fundacji Aktywnej Rehabilitacji w ramach projektu: „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim IV”. Wzięło w nim udział dziesięcioro uczestników poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz...

Czytaj więcej


„Męskie doświadczanie” – WAZ okiem uczestników

2019-07-23

W ramach realizacjiprojektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w terminie 04-12.07.2019 r. w Kołobrzegu odbył się Warsztat Aktywizacji Zawodowej...

 

Czytaj więcej


Survivalowy Obóz AR dla młodzieży

2019-07-23

W dniach 27.05-05.06.2019 r. w Mrzeżyńskim Centrum Sportu odbywał się Obóz Aktywnej Rehabilitacji II stopnia dla dzieci. Dni obozowe do godzin popołudniowych przebiegały pod znakiem 3 treningów, na których 15-osobowa młodzieżowa drużyna pod okiem trenerów budowała swoją wydolność...

Czytaj więcej


Ach ten Puck…

2019-07-19

Puck 12-21.06.2019

Śmiało można powiedzieć, że w połowie czerwca Puck stał się nadmorską stolicą sprawności, którą rządziła 10 dzieciaków poruszających się na wózkach. Wyjątkowe połącznie dwóch województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego...

Czytaj więcejtemat
loakalizacja
data kadra
data uczestnicy
kategoria

obóz AR dla dzieci II st.
Kraków
2019-08-16
2019-08-25
2019-08-17
2019-08-25
obóz AR

szkolenie rodziców/opiekunów
Kraków
2019-08-16
2019-08-25
2019-08-25
2019-08-25
obóz AR

obóz AR dla dzieci
Mrągowo
2019-08-23
2019-09-01
2019-08-24
2019-09-01
obóz AR

szkolenie rodziców/opiekunów
Mrągowo
2019-08-27
2019-09-01
2019-08-28
2019-09-01
obóz AR

WAZ
Sulęczyno
2019-08-30
2019-09-07
2019-08-31
2019-09-07
aktywizacja zawodowa

warsztat AR
Wilkasy
2019-08-31
2019-09-02
2019-08-31
2019-09-22
aktywizacja społeczna

WAZ
Kleszczów
2019-09-02
2019-09-10
2019-09-03
2019-09-10
aktywizacja zawodowa

obóz AR
Wałcz
2019-09-04
2019-09-15
2019-09-05
2019-09-15
aktywizacja społeczna

Get Adobe Flash player

GaleriaPrzetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »  Polska Liga Rugby na Wózkach »