piątek, 2020-09-18 Ireny, Irminy, Stanisława

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 2/KAZON/2020)


Warszawa, dnia 02.07.2020 r.


Formularz oferty [DOC] »


ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KAZON/2020
DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH
DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU 

 


w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.), zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) – dalej „Pzp”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 z późn. zm.) zawartych w rozdz. VII i VIII załącznika nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań opracowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.

II. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA 
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
Zakupie i dostarczeniu materiałów dydaktyczno-biurowych dla Beneficjentów projektu według specyfikacji:
 

Lp.

Przedmiot zamówienia

J.m.

ilość

1

Bloczek kostka samoprzylepny kolorowy neonowy 50x50 mm

szt.

20

2

Bloczek kostka samoprzylepny kolorowy neonowy 76x76 mm

szt.

20

3

Bloczek kostka samoprzylepny kolorowy neonowy 127x76 mm

szt.

30

4

Komplet zakreślaczy kolorowych ze skuwką, ścięta końcówka, grubość linii 1-5 mm, nieblaknący pigmentowy atrament, nie rozmazujący, komplet 6 kolorów

kom.

10

5

Taśma pakowa akrylowa, przezroczysta 50mmx6m

szt.

12

6

Segregator biurowy A4, 2 ringi, szerokość grzbietu 50 mm z dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, otwór na palec w grzbiecie, mechanizm dźwigniowy, kolor żółty

szt.

5

7

Segregator biurowy A4, 2 ringi, szerokość grzbietu 75 mm z dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, otwór na palec w grzbiecie, mechanizm dźwigniowy, kolor żółty

szt.

1

8

Taśma biurowa klejąca przezroczysta 12mmx20m

szt.

20

9

Klej biurowy w sztyfcie 25g

sz.

3

10

Toner do drukarki OKI MC 562w - kolor Black - ZAMIENNIK

szt.

1

11

Zszywki 24/6 pakowane po 1000 sztuk

op.

10

12

Zszywki stalowe - galwanizowane w opakowaniu 1000 sztuk nr 10

op.

10

13

Koperta biała C5 162x229mm samoklejąca z paskiem

szt.

1000

14

Koperta biała C4 229x324mm samoklejąca z paskiem

szt.

1000

15

Teczka preszpanowa z gumką A4, karton 390g/m2, 3 skrzydła wewnętrzne, narożne gumki, kolor niebieski

szt.

30

16

Długopis kulkowy ze skuwką, gumowa obudowa, grubość linii pisma 0,35 mm, średnica kulki piszącej 0,7 mm, tusz pigmentowy nie rozmazujący się, szybkoschnący, kolor niebieski

szt.

30

17

Wkład pasujący do ww. długopisów kolor niebieski

szt.

50

18

Długopis żelowy z wymiennym wkładem żelowym, przezroczysta obudowa, grubość linii pisania 0,25 mm, długość linii pisania 1100m, kolor czerwony

szt.

20

19

Korektor w piórze

szt.

3

20

Separator kartonowy gramatura 190g/m2, format 1/3 A4, dziurkowane 4, wymiary 235x105mm, do wpięcia w pionie i w poziomie, różne kolory

szt.

2000

21

Spinacze biurowe okrągłe, rozmiar 33mm, pakowane po 100szt

op.

5

22

Długopis z systemem przyciskowym, gumowy korpus z uchwytem w formie pierścienia, zapewniający pewny chwyt, grubość linii pisania: 1,0 mm, kolor niebieski

szt.

24

23

Wkład pasujący do ww. długopisów kolor niebieski

szt.

30

24

Samoprzylepne zakładki indeksujące strzałki mix 5 kolorów

szt.

5

25

Długopis z atramentem na bazie oleju: trwały, wodoodporny, szybko schnący, pomarańczowy korpus, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, wentylowana końcówka, średnica końcówki: 0,7 mm, szerokość linii pisania: 0,3 mm, długość linii pisania: 3500 mm, kolor niebieski

szt.

30

26

Długopis z atramentem na bazie oleju: trwały, wodoodporny, szybko schnący, pomarańczowy korpus, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, wentylowana końcówka, średnica końcówki: 0,7 mm, szerokość linii pisania: 0,3 mm, długość linii pisania: 3500 mm, kolor czarny

szt.

20

27

Folia do laminowania A4 - grubość 80 µm

op.

2

28

Folia do laminowania A3 - grubość 80 µm

op.

1

29

Toner do drukarki OKI MC 562w - kolor Cyan - ZAMIENNIK

szt.

1

30

Toner do drukarki OKI MC 562w - kolor Magenta - ZAMIENNIK

szt.

1

31

Toner do drukarki Konica Minolta Bizhub 364e - ORYGINAŁ

szt.

2

 

III. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
30.19.00.00 – 7 Różny sprzęt i artykuły biurowe

IV. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
21.07.2020

V. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Dostarczenie zakupionych materiałów na adres Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa.

VI. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą, tj.:
1. posiadają niezbędną wiedzę do wykonania przedmiotu zamówienia,

2. dysponują potencjałem osobowym zdolnym do wykonania zamówienia; Wykonawca powinien wykonać przedmiot zamówienia osobiście lub wyłącznie przy pomocy swoich pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,

3. dysponują potencjałem organizacyjno-technicznym i znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej gwarantującej wykonanie zamówienia,

4. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,

5. wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego postępowania,

6. zobowiązują się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:
– realizacja przedmiotu zamówienia w terminie i miejscu ściśle określonym przez Zamawiającego,

VII. ZASTRZEŻENIA
1. Zastrzega się dostarczenie zamówienia w całości tego samego dnia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego odbioru od Zamawiającego zużytych pojemników po tuszach/tonerach w przypadku, gdy zakup tuszy/tonerów stanowił element usługi – według specyfikacji zawartej w pkt II niniejszego Zapytania. Odbiór zużytych pojemników powinien odbyć się w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia odbioru przez Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega, że ostateczna ilość materiałów dydaktyczno-biurowych może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia – maksymalnie o 50 % względem ilości wskazanej w Zapytaniu ofertowym. Powyższe nie wpływa na możliwość zmiany treści oferty, w szczególności nie powoduje możliwości, ani nie daje prawa Wykonawcy do zwiększenia jednostkowych cen podanych w Formularzu oferty za poszczególne materiały. Powyższe stanowi podstawę do zmiany Umowy, zgodnie z pkt XXI niniejszego Zapytania. 

VIII. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH,
 NIE DOPUSZCZA SIĘ WSPÓLNEGO SKŁADANIA OFERT

IX. PODWYKONAWCY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania całości ani części przedmiotu zamówienia podwykonawcy. Wykonawca ma prawo do wykonania przedmiotu zamówienia wyłącznie przy pomocy swoich pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

X. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Z postępowania Zamawiający wyklucza Wykonawców:
1. powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań w Formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).

2. którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia,

3. wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,

4. będących osobą prawną lub innym podmiotem wchodzącym w skład struktury organizacyjnej Zamawiającego.

Zamawiający może ponadto wykluczyć Wykonawcę, który nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz umowy, przez co należy rozumieć sytuację kiedy to Wykonawca świadczył lub świadczy na rzecz Zamawiającego usługi z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, który to przedmiot umowy został wykonany lub jest wykonywany w sposób nienależyty, w szczególności jeżeli w stosunku do Wykonawcy ujawnione zostały lub zgłaszane były zastrzeżenia co do sposobu świadczenia usług, zaniedbań, uchybień oraz innych zastrzeżeń świadczących o wykonywaniu umowy w sposób niezgodny z jej treścią. W takiej sytuacji ocena w zakresie nienależytego wykonania umowy należy do Zamawiającego.

XI. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji),
– zawiera rażąco niską cenę (w rozumieniu art. 90 ust. 1 i ust. 1a Pzp) w stosunku do przedmiotu zamówienia,
– została złożona przez Wykonawcę wykluczonego,
– Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy oraz pomimo wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie braki nie zostały uzupełnione, poprawione, wyjaśnione, nie zostały złożone lub nie są wystarczające.

W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania oraz odpowiadać jego wymogom. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, według Formularza oferty. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.

3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

XIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w pkt VI w oparciu o poniższe kryteria:
1. cena ofertowa brutto – 100 %,

XIV. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 09.07.2020r. do godziny 23.59.

XV. WYMAGANE DOKUMENTY
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków Zapytania, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów: 
– oferta złożona na formularzu oferty,
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej (niewymagane w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do rejestru lub ewidencji ogólnodostępnych w sieciach informatycznych takich jak: KRS lub CEIDG).

2. Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę, upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w dokumentach załączonych do oferty lub gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna, ma prawo do żądania od Wykonawcy przedłożenia oryginału lub notarialnie bądź urzędowo poświadczonych dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy w określonym terminie.

Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie lub przesłanie dokumentów niespełniających wymogów określonych w ust. 1 lub ust. 2 powyżej uprawnia Zamawiającego do odrzucenia oferty.

XVI. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wymaganych dokumentów w zapieczętowanej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości, z dopiskiem: Oferta na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KAZON/2020 DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU
– pocztą tradycyjną w formie listu poleconego na adres Zamawiającego
– przesyłką kurierską na adres Zamawiającego 
– osobiście poprzez złożenie w biurze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. 

Adres biura Zamawiającego: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu doręczenia wymaganych dokumentów ma data i godzina ich wpływu na wskazany powyżej adres lub data i godzina wpływu korespondencji elektronicznej na wskazany adres e-mail. O złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia).

Powiadomienie Wykonawców o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane elektronicznie oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.far.org.pl

XVII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Joanna Fluks, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 22 651 88 02.

2. Wykonawca może składać wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, informacje do Zamawiającego elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że ma prawo do komunikowania się z Wykonawcami elektronicznie, korespondencyjnie lub telefonicznie. 

XVIII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Wykonawca może zastrzec, że informacje zawarte w treści oferty i dokumentach załączonych do niej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.1993.47.211 z późn. zm.). Wykonawca powinien w sposób wyraźny i zrozumiały wskazać, które informacje i jakie dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

XIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków: 
– braku środków niezbędnych do realizacji zamówienia,
– znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia,
– braku ofert,
– braku ofert spełniających warunki formalne określone w pkt VI lub braku ofert niepodlegających odrzuceniu,
– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
– wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
– środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane.

Ponadto Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze postępowanie bez podawania przyczyny.

XXI. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
terminu realizacji umowy,
zasad płatności,
zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XXII. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, podpisanym przez obie Strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

Płatność z tytułu realizacji umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XXIII. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

XXIV. UWAGI KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności, jednakże wskazany powyżej element opisu jest niezależny od Zamawiającego, działającego w ramach projektu i na rzecz uczestników/czek projektu. Tym samym Zamawiający wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb uczestników/czek projektu.

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.

4. Propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Załączniki:
1. Formularz oferty.

 

 Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych