czwartek, 2020-07-02 Kariny, Serafiny, Urbana

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAZON/WIELKOPOLSKIE – MATERIAŁY DYDAKTYCZNO-BIUROWE


 Poznań, 06 listopad 2019 r.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty [DOC] »


ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAZON/WIELKOPOLSKIE
DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BO PROJEKTU
 

w ramach projektu„Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
I.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla BO projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
 
II.                TERMIN WYKONANIA USŁUGI
21.11.2019
 
III.             MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Dostarczenie zakupionych materiałów na adres Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Szamarzewskiego78/82 pom. 71.,60-569 Poznań
 
IV.             WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1.    Zakup i dostarczenie materiałów dydaktyczno-biurowych dla BO projektu według specyfikacji:
– Toner HP LaserJet 1010 (Q2612A) czarny – zamienniki 5 szt.
-  Tusze do Brother DCP- J725DW komplet –  zamienniki 3 kpl.
– Kartridż HP DeskJet (350 XL) czarny – zamienniki 1 szt.
– Kartridż HP DeskJet (351 XL) kolor – zamienniki 1 szt.
- Flipchart magnetyczny mobilny dwustronny70 x100 wyposażony jest w specjalny uchwyt do bloku z mechanizmem sprężynowym – 1 szt
 
 
POZOSTAŁE MATERIAŁY BIUROWE:
- Papier xero biały A4 do wysokonakładowych drukarek i kopiarek, jet80g/m2, pakowany po 500 arkuszy- 10 op.
- Koszulki A4 groszek, pakowany po 100 szt. – 5 opakowań,
- Taśma pakowa szara 5 cm – 6 szt.
- Długopisy niebieskie, pakowane po 10 szt.- 5 opakowań
- Korektor w taśmie – 2 szt.
- notes samoprzylepny memo – 3 szt
- notes samoprzylepny serce mix neon – 5 szt.
- paski oddzielające kartonowe 105x 240 mm , pakowane po 100 szt. – 1 opakowanie
- klej w sztyfcie ok.20g – 3 szt.
- klipsy 25 mm- 2 opakowania
- klipsy 15 mm – 3 opakowania
- zeszyt w kratkę, 16 kartkowy – 10 szt.
- papier na dyplomy ecry len do drukarek atramentowych i laserowych pakowane 20 szt.- 3 opakowania
 
 
I.                   ZASTRZEŻENIA
Zastrzega się dostarczenie zamówienia w całości tego samego dnia.
 
II.                NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ANI UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW. KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.
 
III.             WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Z możliwości realizacji zamówienia będą wykluczeni Wykonawcy:
–    powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (pkt. IV Formularza oferty).
–    wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
–    Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
 
IV.             OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę (w rozumieniu art. 90 ust. 1 i ust. 1a Pzp) w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 – została złożona przez Wykonawcę wykluczonego,
–  Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy oraz pomimo wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie braki nie zostały uzupełnione, poprawione, wyjaśnione, nie zostały złożone lub nie są wystarczające.
 
V.                KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:
1.    cena ofertowa brutto – 100 %.
 
VI.             TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 18.11.2019r. do godziny 23.59.
 
VII.          WYMAGANE DOKUMENTY
W celu potwierdzenia spełnienia warunków Zapytania, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów:
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej (niewymagane w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do rejestru lub ewidencji ogólnodostępnych w sieciach informatycznych takich jak: KRS lub CEIDG),
– oferta złożona na formularzu oferty.
Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.
 
VIII.       MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl
 
IX.             OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Ewa Dydymska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: +61 8522 456

X.                TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni
 
XI.             UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
–    braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
–    znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia,
–    braku ofert,
–    braku ofert spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV lub braku ofert niepodlegających odrzuceniu,
–   cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację usługi,
–    wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
–    środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane,
–    inne.
 
XII.          UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
– terminu realizacji umowy,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.
 
XIII.       ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym bez zastrzeżeń przez obie strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
Płatność z tytułu realizacji Umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.
 
XIV.        FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
 
XV.           UWAGI KOŃCOWE
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU