wtorek, 2021-03-02 Halszki, Heleny, Karola

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/ZACHODNIOPOMORSKIE


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty [DOC] »
Załącznik nr 1.1 do formularza oferty - Wykaz doświadczenia wykonawcy  [DOC] »
Załącznik nr 1.2 do formularza oferty - Program szkolenia [DOCX] »

 Szczecin, 14.10.2019 r.
 

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/ZACHODNIOPOMORSKIE
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B
 
w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie zapewnienia szkolenia dla uczestników projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”:
Nazwa szkoleniaLiczba godzinRodzaj szkolenia
(indywidualne/grupowe)
Liczba osóbMiejsce szkoleniaDodatkowe informacje
Kurs prawa jazdy kategorii B60- część teoretyczna grupowo z możliwością dołączenia do otwartej grupy szkoleniowej
 
-część praktyczna indywidualnie
1Stargard- brak możliwości przeprowadzenia części teoretycznej w formie e-learningu

II. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
Dokładny termin rozpoczęcia usługi szkoleniowej zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, z zastrzeżeniem, że cała usługa szkoleniowa rozpocznie się nie później niż 25.11.2019r. a zakończy się najpóźniej 10.02.2019r.

III. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Miejsce wykonania usługi wskazano w pkt.1.

IV. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:

1. Zapewnienie usługi szkoleniowej – Kurs prawa jazdy kategorii Bprzez Wykonawcę  posiadającegoaktualny wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez starostę właściwego dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. nr 30 poz. 151).
2. Przeprowadzenie szkolenia dla 1 uczestnika projektu, w wymiarze - liczba godzin szkolenia dla jednej osoby wynosi60godzin.  Przy założeniu, że 1 godzina szkolenia teoretycznego wynosi 45min, 1 godzina szkolenia praktycznego wynosi 60 min
3. Zrealizowanie programu szkolenia składającego się z modułów:
– szkolenie teoretyczne
– szkolenie praktyczne
– program szkolenia zgody z obowiązującymi przepisami dotyczącymi kursów prawa jazdy
4.Wykazanie wiedzy i doświadczeniaWykonawcyw zakresie realizacji przedmiotowego szkolenia. Oferent przedstawi 2referencje potwierdzające należycie wykonane usługi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), którychprzedmiotem była usługa tożsama zprzedmiotemzamówienia.Oferent powinien przedstawić potwierdzone doświadczenie, że usługi zostały należycie wykonane w zbliżonym zakresie czasowym.Osoby prowadzące szkolenie muszą posiadać doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2latazwiązane z tematyką, której dotyczyć będzie szkolenie. Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 1.1do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami. Jeżeli potwierdzenie 2-letniego doświadczenia  osoby prowadzącej nie wynika bezpośrednio z Wykazu doświadczenia Wykonawcy, należy je uzupełnić stosownymi referencjami.
Oferent potwierdza, że jest uprawniony do wykonania wymaganej przedmiotem zamówienia usługi, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Zweryfikowanie uzyskanych przez Uczestników/czki szkolenia kompetencji poprzez odpowiednie ich sprawdzenie -przeprowadzenie egzaminu.Szkolenie zakończone zostanie uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji potwierdzonychcertyfikatem.
6.  Przedstawienie poniżej wymienionej dokumentacji, dołączonej jako załącznik do umowy na zakończenie szkolenia:
-    lista obecności wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia egzaminu końcowego
-    zaświadczenie/certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji

V. ZASTRZEŻENIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty w kwestiifaktycznej możliwości zorganizowania zajęć dydaktycznych według założeń projektu. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.

VI. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCHANI UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW. KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.

VII. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Z możliwości realizacji zamówienia będą wykluczeni Wykonawcy:
–   powiązani osobowo lub kapitałowo zZamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (pkt.IV Formularza oferty).
–   wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
–   wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału wniniejszympostępowaniu

VIII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę (w rozumieniu art. 90 ust. 1 i ust. 1a Pzp) w stosunku do przedmiotu zamówienia.
– została złożona przez Wykonawcę wykluczonego,
– Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy oraz pomimo wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie braki nie zostały uzupełnione, poprawione, wyjaśnione, nie zostały złożone lub nie są wystarczające.

IX. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
8050000-9Usługi szkoleniowe

X. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IVw oparciu o poniższe kryteria:
  1. cenaofertowa brutto– 90 %,
  2. wiedzai doświadczenie Wykonawcy – 10%(zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do formularza oferty).
XI. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY

1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto(C)
Liczba przyznanych punktów w ramach  kryterium nr 1 zostanieobliczonana podstawie wzoru:
 
                                                          cena brutto oferty najtańszej
cena ofertowa brutto (C) =_________________________________________   x           90 pkt.
                                                            cena brutto oferty badanej
 2. Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D)
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Punkty nie podlegają sumowaniu.
– 5 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji 3 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
– 10 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 4 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
Ocenie podlegać będą należycie wykonane usługi, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – we wskazanym okresie działania), których przedmiot był tożsamy z przedmiotem zamówienia, w zbliżonym zakresie czasowym i przez ten sam podmiot. Oferentzałącza dowody potwierdzające ich należyte wykonanie (np. referencje, protokół odbioru przedmiotu umowy).
Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym załącznik do Formularza oferty, zgodnie z jego wymogami.
Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:
– usługa nie będzie dotyczyła zakresu przedmiotu zamówienia,
– usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód potwierdzający należyte wykonanie,
– nie załączono dowodupotwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,
– istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodempotwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie,
– dowody nie potwierdzają należytego wykonania usługi,
– usługa zostaławykonanaprzez inne podmioty (podwykonawców),
– wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego.
 
Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P= C + D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,
C – oznacza liczbę punktów przyznanąw ramach kryterium nr 1 – cenaofertowa brutto,
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy,
Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia23.10.2019r. do godziny 23.59.

XIII. WYMAGANE DOKUMENTY
W celu potwierdzenia spełnienia warunkówZapytania, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów:
– ofertazłożona na formularzu oferty,
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik 1.1. do Formularza oferty) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi,
– szczegółowy program szkolenia (załącznik 1.2. do Formularza oferty)
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej(niewymagane w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do rejestru lub ewidencji ogólnodostępnych w sieciach informatycznych takich jak: KRS lub CEIDG).
Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.
 
XIV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentówelektronicznie na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

XV. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Wiktoria Bolkoe-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  telefon: 509 447 063

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni

XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia,
– braku ofert,
– braku ofert spełniających kryteria formalne określone w pkt. IV lub braku ofert niepodlegających odrzuceniu,
– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację usługi,
–   wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
–   środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane,
– uchylania się przez Wykonawcę w zawarciu umowy z Zamawiającym,
– inne.

XVIII. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą, nie później niż do końca upływu terminu związania Ofertą, pod rygorem unieważnienia postępowania.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
–terminu realizacjiumowy,
– harmonogramu realizacji umowy,
– ostatecznej liczby osób uczestniczących,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminupłatnościdla Wykonawcy uzależnionejest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przyczym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie,zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XIX. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony. Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XX. FINANSOWANIE
Zamówienie jest finansowane ze środków PFRON oraz Fundacji PZUw ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osóbzniepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

XXI. UWAGI KOŃCOWE
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej  1% za 0%.......
 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
 Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
 rehabilitację. Subkonto można założyć 
 on-line: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach