czwartek, 2023-03-30 Eustachego, Stefana, Bertolda, Cyryla

Zapytanie ofertowe - Kurs Prawa Jazdy Kat.B NR1/POMORSKIE


Wejherowo, 08.05. 2019 r.
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty [DOC] »
Załącznik nr 1.1 do formularza oferty - Wykaz doświadczenia wykonawcy  [DOC] »
Załącznik nr 1.2 do formularza oferty - Program szkolenia [DOCX] » 
 


ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa

www.far.org.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POMORSKIE

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS PRAWA JAZDY KAT.B

 

w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie zapewnienia szkolenia dla uczestników projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”:
 

Nazwa
szkolenia

Liczba godzin
(60 min)

Rodzaj szkolenia
(indywidualne
/grupowe)

Liczba osób

Miejsce szkolenia

Dodatkowe informacje

Kurs Prawa Jazdy
Kat. B

60 h

indywidualne

2

Na terenie Gdyni,
Rumia

(sala zapewniona
przez Wykonawcę)

podstawienie samochodu
i I egzamin w cenie

 

 1. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

Dokładny termin rozpoczęcia usługi szkoleniowej zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, z zastrzeżeniem, że cała usługa szkoleniowa rozpocznie się nie później niż 01.07.2019 a zakończy się najpóźniej 31.10.2019

 

 1. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI

Miejsce wykonania usługi wskazano w pkt.1.

 

 1. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE

Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:

 1. Zapewnienie usługi szkoleniowej – Kurs Prawa Jazdy Kat. B  przez Wykonawcę  posiadającego

wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez starostę właściwego dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. nr 30 poz. 151).

 1. Przeprowadzenie szkolenia dla 2 uczestników/czek projektu, w wymiarze - liczba godzin szkolenia dla jednej osoby wynosi 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych godzin.  Przy założeniu, że 1 godzina w zakresie części teoretycznej szkolenia wynosi 45 min, a w zakresie części praktycznej 60 min.
 2. Zrealizowanie programu szkolenia składającego się z modułów:

–  części teoretycznej – poznanie zasad kodeksu drogowego
-   części praktycznej – jazdy samochodem

 1. Wykazanie wiedzy i doświadczenia Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotowego szkolenia. Oferent przedstawi 2 referencje potwierdzające należycie wykonane usługi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), których przedmiotem była usługa tożsama z przedmiotem zamówienia. Oferent powinien przedstawić potwierdzone doświadczenie, że usługi zostały należycie wykonane w zbliżonym zakresie czasowym. Osoby prowadzące szkolenie muszą posiadać doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata związane z tematyką, której dotyczyć będzie szkolenie. Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 1.1 do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami. Jeżeli potwierdzenie 2-letniego doświadczenia  osoby prowadzącej nie wynika bezpośrednio z Wykazu doświadczenia Wykonawcy, należy je uzupełnić stosownymi referencjami.

Oferent potwierdza, że jest uprawniony do wykonania wymaganej przedmiotem zamówienia usługi, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 1. Zweryfikowanie uzyskanych przez Uczestników/czki szkolenia kompetencji poprzez odpowiednie ich sprawdzenie - przeprowadzenie egzaminu. Szkolenie zakończone zostanie uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji potwierdzonych certyfikatem.

6.  Przedstawienie poniżej wymienionej dokumentacji, dołączonej jako załącznik do umowy na zakończenie szkolenia:

-    lista obecności wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia egzaminu końcowego

-    zaświadczenie/certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji

 

 1. ZASTRZEŻENIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty w kwestii faktycznej możliwości zorganizowania zajęć dydaktycznych według założeń projektu. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.

 

 

 1. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ANI UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW. KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.

 

 1. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z możliwości realizacji zamówienia będą wykluczeni Wykonawcy:

–   powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (pkt. IV Formularza oferty).

–   wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,

–   wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

 1. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:

– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),

– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

– zawiera rażąco niską cenę (w rozumieniu art. 90 ust. 1 i ust. 1a Pzp)  w stosunku do przedmiotu zamówienia.

– została złożona przez Wykonawcę wykluczonego,

– Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy oraz pomimo wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie braki nie zostały uzupełnione, poprawione, wyjaśnione, nie zostały złożone lub nie są wystarczające.

 

 1. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

8050000-9 Usługi szkoleniowe

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:

 1. cena ofertowa brutto – 90 %,
 2. wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 10% (zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do formularza oferty).

 

 1. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
 1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto (C)

Liczba przyznanych punktów w ramach  kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:

 

                                                          cena brutto oferty najtańszej

cena ofertowa brutto (C) = _________________________________________    x           90 pkt.

                                                            cena brutto oferty badanej

 

 1. Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D)

W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Punkty nie podlegają sumowaniu.

– 5 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji 3 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,

– 10 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 4 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,

Ocenie podlegać będą należycie wykonane usługi, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – we wskazanym okresie działania), których przedmiot był tożsamy z przedmiotem zamówienia, w zbliżonym zakresie czasowym i przez ten sam podmiot. Oferent załącza dowody potwierdzające ich należyte wykonanie (np. referencje, protokół odbioru przedmiotu umowy).

Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym załącznik do Formularza oferty, zgodnie z jego wymogami.

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:

– usługa nie będzie dotyczyła zakresu przedmiotu zamówienia,

– usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód potwierdzający należyte wykonanie,

– nie załączono dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,

– istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie,

– dowody nie potwierdzają należytego wykonania usługi,

– usługa została wykonana przez inne podmioty (podwykonawców),

– wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego.

 

Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:

P = C + D

gdzie:

P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,

C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto,

D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy,

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 21.05.2019 do godziny 23.59.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

W celu potwierdzenia spełnienia warunków Zapytania, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów:

– oferta złożona na formularzu oferty,

– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik 1.1. do Formularza oferty) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi,

– szczegółowy program szkolenia (załącznik 1.2. do Formularza oferty)

– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej (niewymagane w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do rejestru lub ewidencji ogólnodostępnych w sieciach informatycznych takich jak: KRS lub CEIDG).

Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

 

 1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

 

 1. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Olga Birr  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   telefon: 504 848 989

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni

 

 1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:

– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,

– znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia,

– braku ofert,

– braku ofert spełniających kryteria formalne określone w pkt. IV lub braku ofert niepodlegających odrzuceniu,

– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację usługi,

–   wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

–   środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane,

– uchylania się przez Wykonawcę w zawarciu umowy z Zamawiającym,

– inne.

 

 1. UMOWA

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą, nie później niż do końca upływu terminu związania Ofertą, pod rygorem unieważnienia postępowania.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

– terminu realizacji umowy,

– harmonogramu realizacji umowy,

– ostatecznej liczby osób uczestniczących,

– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),

– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

 

 1. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony. Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy.

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

 1. FINANSOWANIE

Zamówienie jest finansowane ze środków PFRON oraz Fundacji PZU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

 1. UWAGI KOŃCOWE

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 1. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty,

2. Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty - Wykaz doświadczenia Wykonawcy,

3. Załącznik nr 1.2 do Formularza oferty - Program szkolenia.
 

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU

 

 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach