sobota, 2023-04-01 Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 1/KAZON/2019)


Warszawa, 01.04.2019 r.


Formularz oferty [DOC] »



ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAZON/2019
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ NNW i OC

 

w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ubezpieczeniowej NNW dla beneficjentów ostatecznych projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” uczestniczących w formach wsparcia przez cały okres trwania projektu, oraz NNW i OC dla osób pełniących obowiązki kadry na organizowanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztatach Aktywizacji Zawodowej (zwanych dalej WAZ). Usługa ubezpieczeniowa w zakresie pełnym, bezimienna oraz całodobowa.

II. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
Beneficjenci projektu: 11.04.2019r. – 31.03.2020r.
Kadra WAZ: 01.05.2019 – 31.01.2020

III. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Teren Rzeczpospolitej Polskiej

IV. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
ZAMAWIAJĄCY, W ZWIĄZKU Z OCZEKIWANIEM NA DECYZJĘ O WYSOKOŚCI DOFINANSOWANIA PRZYZNANEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTU, PROSI O KALKULACJĘ OFERTY W DWÓCH WARIANTACH:


WARIANT 1:
1. Realizacja usługi polegać będzie na zapewnieniu ubezpieczenia:
a. NNW - wszystkim beneficjentom ostatecznym projektu oraz NNW kadrze WAZ:
 NNW - 640 osób niepełnosprawnych uczestniczących w następujących formach wsparcia:

 • warsztaty aktywizacji zawodowej dla 150 BO (łącznie 15 warsztatów, 1 WAZ 7 osobodni dla 1 BO),
 • praktyki dla 280 BO (łącznie 285 praktyk, 1 praktyka średnio 14 godzin dla 1 BO),
 • szkolenia dla 200 BO (łącznie 200 szkoleń, 1 szkolenie średnio 8 godzin dla 1 BO),
 • staże dla 200 BO (czas trwania 3 miesiące),
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla 100 BO (grupowe, jednodniowe),
 • indywidualne wsparcie:
  - coachingowe i/lub psychologiczne dla 190 BO (średnio 6 godzin dla BO) ,
  - poradnictwo zawodowe dla 640 BO (średnio 40 godzin dla BO)
  - pośrednictwo pracy, dla 640 BO (średnio 8 godzin dla BO)

 NNW - 120 osób (w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) pełniących obowiązki kadry warsztatów aktywizacji zawodowej w terminie 01.05.2019-31.01.2020 (łącznie 15 warsztatów, 1 WAZ 7 osobodni dla 1 osoby).

b. OC kadrze WAZ
 OC - 120 osób (w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) pełniących obowiązki kadry warsztatów aktywizacji zawodowej w terminie 01.05.2019-31.01.2020 (łącznie 15 warsztatów, 1 WAZ 7 osobodni dla 1 osoby).

Dane kadry będą potwierdzone na jeden dzień przed planowanym warsztatem.

WARIANT 2:
1. Realizacja usługi polegać będzie na zapewnieniu ubezpieczenia:
a. NNW - wszystkim beneficjentom ostatecznym projektu oraz NNW kadrze WAZ:
 NNW - 800 osób niepełnosprawnych uczestniczących w następujących formach wsparcia:

 • warsztaty aktywizacji zawodowej dla 190 BO (łącznie 19 warsztatów, 1 WAZ 7 osobodni dla 1 BO),
 • praktyki dla 350 BO (łącznie 350 praktyk, 1 praktyka średnio 14 godzin dla 1 BO),
 • szkolenia dla 250 BO (łącznie 250 szkoleń, 1 szkolenie średnio 8 godzin dla 1 BO),
 • staże dla 250 BO (czas trwania 3 miesiące),
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla 120 BO (grupowe, jednodniowe),
 • indywidualne wsparcie:
  - coachingowe i/lub psychologiczne dla 240 BO (średnio 6 godzin dla BO) ,
  - poradnictwo zawodowe dla 800 BO (średnio 40 godzin dla BO)
  - pośrednictwo pracy, dla 800 BO (średnio 8 godzin dla BO)

 NNW - 152 osób (w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) pełniących obowiązki kadry warsztatów aktywizacji zawodowej w terminie 01.05.2019-31.01.2020 (łącznie 19 warsztatów, 1 WAZ 7 osobodni dla 1 osoby).

b. OC kadrze WAZ
 OC - 152 osób (w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) pełniących obowiązki kadry warsztatów aktywizacji zawodowej w terminie 01.05.2019-31.01.2020 (łącznie 19 warsztatów, 1 WAZ 7 osobodni dla 1 osoby).

Dane kadry będą potwierdzone na jeden dzień przed planowanym warsztatem.

2. Szczegóły zamówienia:
a. Suma ubezpieczenia NNW:

 • dla jednego beneficjenta projektu wynosi nie mniej niż 10 000 zł.
 • dla kadry WAZ wynosi nie mniej niż 10 000 zł.

b. Suma gwarancyjna OC:

 • dla kadry WAZ wynosi nie mniej niż 20 000 zł.

c. Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia podstawowe:

 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak, niż 100% tej sumy ubezpieczenia;
 • świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochrona ubezpieczeniową, w wysokości 100% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia i stłuczenia mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy wskaźnik procentowy ustalony dla danego urazu, nie więcej jednak niż 100% tej sumy ubezpieczenia.

V. ZASTRZEŻENIA
Opłata za realizację usługi nastąpi za cały projekt jednorazowo.

VI. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

VII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:

– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:
1. cena ofertowa brutto – 100 %,

IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 09.04.2019r. do godziny 23.59.

X. WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej,
– oferta złożona na formularzu oferty,
Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

XI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

XII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Joanna Fluks e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: +22 651 88 02 wew. 45

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia.

XV. NIEROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU:
– braku ofert,
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– inne (ze wskazaniem przyczyny).

XVI. ANULOWANIE POSTĘPOWANIA

 • w przypadku wystąpienia sytuacji nie wskazanej w pkt XV lub XIV (ze wskazaniem przyczyny).

XVII. UMOWA
Zamawiający zawrze polisę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień polisy w zakresie:
– zmiany ilości uczestników/czek projektu,
– terminu realizacji,
– harmonogramu realizacji,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XVIII. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony. Płatność zostanie dokonana w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XIX. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacji PZU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

XX. UWAGI KOŃCOWE

 1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Wykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
 2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
   
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU


















 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom.



 Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach