niedziela, 2020-08-09 Klary, Romana, Rozyny

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KAZON/LUBUSKIE DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BO PROJEKTU


 

 

Formularz oferty [DOC] »
 

Zielona Góra, 03.12.2018r.

 

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa

www.far.org.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/KAZON/LUBUSKIE

DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BO PROJEKTU

 

w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

 

I.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla BO projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

 

II.                TERMIN WYKONANIA USŁUGI

17.12.2018

 

III.             MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI

Dostarczenie zakupionych materiałów na adres Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

ul. Podgórna 5/308, 65-057 Zielona Góra

IV.             WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE

Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:

1.    Zakup i dostarczenie materiałów dydaktyczno-biurowych dla BO projektu według specyfikacji:

 

 

 

 

 

Przedmiot zamówienia                                            

J.m.

ilość

1.             

Biuwar A3

szt.

4

2.             

Toner Brother MFC-L2720DW czarny, wysokowydajny zamiennik

szt.

4

3.             

Toner Hp Laser Jet 3055  czarny, wysokowydajny zamiennik

szt.

4

4.             

Papier Xero A4 80 gr, 500 ark

karton

3

5.             

Obwoluta foliowa krystaliczna A4/ 100 szt.

op.

5

6.             

Teczki papierowe kolorowe z gumką   A4

szt.

30

7.             

Cienkopis - czarny

szt.

10

8.             

Cienkopis - niebieski

szt.

10

9.             

Notes samoprzylepny kostka – kwiatek – mix -neon

szt.

6

10.         

Notes samoprzylepny kostka – serce– mix -neon

szt.

6

11.         

Notes samoprzylepny rolka/10 metrów

szt.

4

12.         

Masa mocująca

op.

2

13.         

Pinezki tablicowe - flagi

op.

2

14.         

Klipy 25 mm, Buźki

op.

2

15.         

Klipy 15 mm

op.

10

16.         

Listwa magnetyczna 5x100 cm

szt.

4

17.         

Magnesy do tablic 15 mm

op.

2

18.         

Magnesy do tablic 21 mm

op.

2

19.         

Magnesy do tablic 30 mm

op.

2

20.         

Nożyk do listów

szt.

2

21.         

Nożyczki biurowe 16 cm

szt.

6

22.         

Nożyczki biurowe 21 cm

szt.

6

23.         

Chusteczki czyszczące do urządzeń komputerowych

op.

1

24.         

Okładki Express A4 9,5 mm

op.

1

25.         

Okładki Express A4 4,5 mm

op.

1

26.         

Papier kolorowy A4, 80 g, beżowy

op.

1

27.         

Papier kolorowy A4, 80 g, jasny niebieski

op.

1

28.         

Papier ksero kolorowy mix intensywny, A4, 80 g

op.

1

29.         

Papier ksero kolorowy mix pastelowy, A4, 80 g

op.

1

30.         

Gumka do mazania

szt.

5

31.         

Korektor w taśmie

szt.

3

32.         

Blok do flipchartów 58,5x81 cm, gładki 50 kartek

szt.

1

33.         

Ołówek HB

szt.

10

34.         

Ołówek B

szt.

10

35.         

Papier kolorowy A4 120g intensywny niebieski

op.

1

36.         

Temperówka

szt.

4

 

 

V.                 ZASTRZEŻENIA

Zastrzega się dostarczenie zamówienia w całości tego samego dnia.

 

VI.             NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

VII.          OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:

– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

VIII.       KRYTERIA OCENY OFERTY

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:

1.    cena ofertowa brutto100 %.

 

IX.             TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 11.12.2018r. do godziny 23.59.

X.                WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej,

oferta złożona na formularzu oferty.

Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

 

XI.             MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

 

XII.          OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Magdalena Piechowska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: 68 324 12 08, 509 497 632

XIII.       TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni

 

XIV.        UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:

– braku ofert spełniających kryteria wyboru,

– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,

– braku środków niezbędnych do realizacji usługi.

 

XV.           UMOWA

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

terminu realizacji umowy,

– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),

– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

 

XVI.        ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym bez zastrzeżeń przez obie strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

Płatność z tytułu realizacji Umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

 

XVII.     FINANSOWANIE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacji PZU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

 

XVIII.  UWAGI KOŃCOWE

1.    Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Wykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

2.    Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.