wtorek, 2023-02-07 Ryszarda, Teodora, Wilhelminy

Zapytanie ofertowe nr 3/KAZON/Dolnośląskie dotyczy materiałów dydaktyczno-biurowych dla BO projektu.


Formularz oferty - materiały dydaktyczno-biurowe [DOC] »

Bolesławiec,  14 listopada 2018 r.

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa

www.far.org.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KAZON/DOLNOŚLĄSKIE

DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BO PROJEKTU

 

w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla BO projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

 

 1. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

30.11.2018

 

 1. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI

Dostarczenie zakupionych materiałów na adres Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec.

 

 

 1. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE

Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:

 1. Zakup i dostarczenie materiałów dydaktyczno-biurowych dla BO projektu według specyfikacji:

 

Przedmiot zamówienia

J.m.

ilość

Toner do drukarki "Brother" TN -1030, wydajność 1000 stron, czarny, zamiennik

szt.

4

Toner do drukarki Laser Jet Pro MFP M 130fw,  Jet Intelligence CF217A 17A, wydajność 1600 stron,  czarny, oryginał

szt.

4

Toner do drukarki HP Laser Jet 1020,wydajność około 2400 stron, czarny, zamiennik

szt.

4

Toner do drukarki HP Deskjet 3315 czarny 650,wydajność około 360 stron zamiennik

szt.

1

Papier ksero

ryza

50

Teczka kartonowa z gumką A 4

szt.

60

Spinacze metalowe, okrągłe,28 mm, kolorowe zebra, 100 szt.

op.

5

Spinacze metalowe, okrągłe 33mm, 100 szt.

op.

5

Cienkopis( komplet 15 kolorów, w tym 5 neonowych)

komplet

2

Długopis w przezroczystej obudowie z zatyczką lub systemem przyciskowym, z systemem  tuszu ULV, grubość linii pisania 0,4 mm, kolor niebieski.

szt.

20

Długopis automatyczny, smukły, wytrzymały, metalowy klip, kolor niebieski

szt.

20

Pióro kulkowe, wkład niebieski

szt.

10

Wkłady do w/w pióra, kolor niebieski

szt.

10

Nożyczki biurowe, metalowe, 20 cm

szt.

2

Nożyczki biurowe, precyzyjne, 21 cm

szt.

3

Taśma naprawcza srebrna

szt.

20

Tusz do pieczątek

szt.

1

Koperta samoklejące C-6 biała

szt.

100

Koperty samoklejące C-5 biała

szt.

100

Koperty samoklejące C-4 biała

szt.

100

Koperty samoklejące rozszerzane

szt.

20

Pojemnik z wkładem papierowym

szt.

5

Blok notatnikowy w kratkę A4, 80 kartek, w twardej oprawie

szt.

5

Blok biurowy A4, kratka, 50 kartek

szt.

10

Blok techniczny A4, kolorowy

szt.

5

Zeszyt A5, 16 kartek

szt.

20

Notesiki – pojemnik 12 szt., mix kolorów

szt.

2

Ołówek popularny bez gumki

szt.

10

Ofertówki A5 krystaliczne

szt.

100

Ofertówki A4 krystaliczne

szt.

500

Karteczki samoprzylepne w rolce 50 mmx10m

szt.

10

Płyty DVD

szt.

20

Zakładki indeksujące.

szt.

5

Notesy samoprzylepne o ciekawych kształtach.

op.

5

Kostka samoprzylepna 76x76 450 kartek

szt.

5

 

 1. ZASTRZEŻENIA

Zastrzega się dostarczenie zamówienia w całości tego samego dnia.

 

 1. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 1. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:

– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),

– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:

 1. cena ofertowa brutto – 100 %.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 22.11.2018r. do godziny 23.59.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej,

– oferta złożona na formularzu oferty.

Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

 

 1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

 

 1. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Mirosława Eichstadt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: +75 734 60 90, 728 637 550

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni

 

 1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:

– braku ofert spełniających kryteria wyboru,

– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,

– braku środków niezbędnych do realizacji usługi.

 

 1. UMOWA

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

– terminu realizacji umowy,

– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),

– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

 

 1. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym bez zastrzeżeń przez obie strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

Płatność z tytułu realizacji Umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

 

 1. FINANSOWANIE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacji PZU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

 

 1. UWAGI KOŃCOWE
 1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Wykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
 2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej .
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach