wtorek, 2023-02-07 Ryszarda, Teodora, Wilhelminy

Zapytanie ofertowe- Materiały dydaktyczno - biurowe Nr3/KAZON/Pomorskie


 

Formularz oferty - materiały dydaktyczno-biurowe [DOC] »

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa

www.far.org.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KAZON/POMORSKIE

DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BO PROJEKTU

 

w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

 

I.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla BO projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

 

II.                TERMIN WYKONANIA USŁUGI

30.11.2018r.

III.             MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI

Dostarczenie zakupionych materiałów na adres Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

ul. Necla 8/lok.5, 84-200 Wejherowo

 

IV.             WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE

Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:

1.    Zakup i dostarczenie materiałów dydaktyczno-biurowych dla BO projektu według specyfikacji:

1.        Toner Xerox 3010/3040/WC 3045 czarny wysokowydajny (zamiennik)                     3 szt.

2.        Wkład HP 650 czarny oryginał 2545                                                                             3 szt.

3.        Wkład HP 650 kolor oryginał 2545                                                                               3 szt.

4.        Wkład Samsung 4623 FN  ( zamiennik  ML-19010/15)                                               3 szt.

5.        Wkład HP 1018 laser jet  ( zamiennik)                                                                          1 szt.

6.        Papier Xero A4 80 gr, 500 ark                                                                                      20 ryz

7.        Obwoluta krystaliczna  A4 100 szt.                                                                             10 op.

8.        Notes z magnesem   95X125                                                                                         4 szt.

9.        Pióro kulkowe niebieskie                                                                                              4 szt.

10       Wkłady do pióra kulkowego niebieskie                                                                      12 szt.

11.       Segregator A4 /75  czerwony                                                                                       5 szt.

12.       Segregator A4 /80  szary                                                                                              5 szt.

13.       Przekładka 235x105mm mix kolor 100 szt.                                                                 2 szt.

14.       Koperta C4 biała 50 szt.                                                                                               4 op.

15.       Koperta C5 biała 50 szt.                                                                                               4 op.

16.       Taśma klejąca matowa 19 mm/8                                                                                  4 szt.

17.       Notes samoprzylepny - karteczki łączone w harmonijkę w  tzw. "zetkę"                  33 szt.

18.       Marker czarny do CD                                                                                                  4 szt.

19.       Przekładka 240/105 100 ark. kolorowe                                                                        2 op.

20.       Teczka z gumką A4 jednobarwna                                                                                19 szt.

21.       Teczka z gumką A4 wielokolorowa                                                                            18 szt.

22.       Zeszyt ze sztywną okładką w niebieską kratkę 200 str.                                               6 szt.

23.       Koperta B 7                                                                                                                 10 szt.

24.       Skoroszyt z dziurami A4 turkusowy                                                                           25 szt.

25.       Segregator A4/50 turkusowy                                                                                       9 szt.

26.       Płyta CD-R 800 MB w kopercie                                                                                 15 szt.

27.       Karteczki memo-stick 50x50mm kostka 250k                                                            4 szt.

28.       Zakładki 45x12,5mm kolorowe                                                                                  3 szt.

29.       Zakładki papierowe okrągłe                                                                                       2 szt.

30.       Zakładki indeksujące 37 mmx50mm3x10 na linijce                                                  1 szt.

31.       Zakładki indeksujące 4 kolory 20x50mm                                                                  2 szt.

32.       Zakładki indeksujące z linijką 45x12mm                                                                  1 szt.

33.       Tablica flipchart 70x100xh180 cm                                                                            1 szt.

34.       Zestaw 4 markery ścieralne  plus gąbka do tablicy magnetycznej                            1 kpl.

35.      Wkład do markerów magnetycznych czarny ( ścieralny)                                           5 szt.

36.       Blok flipchart 20 ark. 65 cm x 100 cm krata                                                             2 szt.

37.      Teczka konferencyjna A4                                                                                           4 szt.

38.      Długopis żelowy niebieski                                                                                         3 szt.

39.      Zszywki 24/6                                                                                                             10 szt.

 

 

V.                 ZASTRZEŻENIA

Zastrzega się dostarczenie zamówienia w całości tego samego dnia.

 

VI.             NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

VII.          OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:

– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

VIII.       KRYTERIA OCENY OFERTY

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:

1.    cena ofertowa brutto100 %.

 

IX.             TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 22.11.2018r. do godziny 23.59.

 

X.                WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej,

oferta złożona na formularzu oferty.

Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

 

XI.             MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

 

XII.          OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Monika Pienczyn  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: +58 738 93 75

 

XIII.       TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni

 

XIV.        UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:

– braku ofert spełniających kryteria wyboru,

– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,

– braku środków niezbędnych do realizacji usługi.

 

XV.           UMOWA

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

terminu realizacji umowy,

– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),

– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

 

XVI.        ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym bez zastrzeżeń przez obie strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

Płatność z tytułu realizacji Umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

 

XVII.     FINANSOWANIE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacji PZU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

 

XVIII.  UWAGI KOŃCOWE

1.    Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Wykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

2.    Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach