wtorek, 2023-01-31 Joanny, Ksawerego, Luizy

zapytanie ofertowe nr 4/KAZON/PODKARPACKIE


Rzeszów, 09.11.2018r.

 

Formularz oferty - materiały dydaktyczno-biurowe [DOC] »


ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/KAZON/PODKARPACKIE
DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BO PROJEKTU


w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

I.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla BO projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

II.    TERMIN WYKONANIA USŁUGI
26.11.2018

III.    MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Dostarczenie zakupionych materiałów na adres Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Boya – Żeleńskiego 27 , 35-959 Rzeszów.

IV.    WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1.    Zakup i dostarczenie materiałów dydaktyczno-biurowych dla BO projektu według specyfikacji:
L.p   Przedmiot zamówienia    J.m.    Ilość
1.    Papier xero biały A4 dowysokonakładowych drukarek i kopiarek,
       gramatura 80g/m2, białość CIE 153, pakowany po 500 arkuszy      ryza     15                                                                 
2. papier dyplomowy gładki kremowy       szt.       100
3. taśma biurowa bezbarwna                   szt.        10
5. taśma dwustronna cienka                     szt.          5
6. taśma dwustronna szeroka                  szt.          5
7. taśma srebrna uniwersalna                  szt.          5
8. koperty rozszerzane C4 RBD biurowe                                           szt.    100
9. karteczki samoprzylepne neonowe 76x76 bloczek 400szt.             szt.    10
10. zakładki indeksujące                                                            szt.    5
11. zakładki indeksujące kolorowe w kształcie strzałki            szt.    5
12. spinacze biurowe pojemnik 150 szt.            op.    5
13. strugaczki metalowe                                   szt.    5
14. ołówki HB                                                            op.    1
15. pisaki kolorowe 6 kolorów w opakowaniu         op.    5
16. marker do płyt CD                                               op.    1
17. skoroszyt z możliwością wpięcia do segregatora        szt.    50
18. nożyczki                                            szt.    5
19. linijki biurowe dł. 30 cm                     szt.    5
20. klej w sztyfcie                                  szt.    5
21. zeszyt 16 kartkowy kratka            szt.    20
22. zakreślacze neonowe cienkie 5 kolorów w opakowaniu        op.    5
23. zakreślacze neonowe grube w kolorze żółtym                    szt.     10
24. zszywacz biurowy                                        szt.   4
25. folia strecz do pakowania bezbarwna          szt.    1
26. teczki z gumką                                              szt.    20
27. koszulki krystaliczne rozmiar A4             szt.     2000
28. koszulki na dokumenty rozmiar A5             szt.    100
29. segregatory duże:
          kolor niebieski        szt.        5
          kolor żółty              szt.        5
          kolor czerwony     szt.        5
          kolor zielony           szt.        5

V.    ZASTRZEŻENIA
Zastrzega się dostarczenie zamówienia w całości tego samego dnia.

VI.    NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

VII.    OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

VIII.    KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:
1.    cena ofertowa brutto – 100 %.

IX.    TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 20.11.2018r. do godziny 23.59.

X.    WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej,
– oferta złożona na formularzu oferty.
Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

XI.    MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

XII.    OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Monika Kargul e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: 17 857 22 55

XIII.    TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni

XIV.    UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi.

XV.    UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
– terminu realizacji umowy,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XVI.    ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym bez zastrzeżeń przez obie strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
Płatność z tytułu realizacji Umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XVII.    FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacji PZU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

XVIII.    UWAGI KOŃCOWE
1.    Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Wykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
2.    Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach