piątek, 2023-01-27 Anieli, Juliana, Przemysława

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/Opolskie DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty [DOC] »

Załącznik nr 1.1 do formularza oferty - Wykaz doświadczenia wykonawcy  [DOC] »

Załącznik nr 1.2 do formularza oferty - Program szkolenia [DOCX] »

 

 Namysłów , 06.11 2018 r.

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/Opolskie
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ


w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” finansowanego ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie zapewnienia szkolenia dla uczestników projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”:
 

Nazwa szkoleniaLiczba godzinRodzaj szkolenia
(indywidualne/grupowe)
Liczba osóbMiejsce szkoleniaDodatkowe informacje
Projektowanie stron www20 indywidualne1
 w miejscu zamieszkania Beneficjenta – miejscowość Janów, powiat brzeski
Brak możliwości przeprowadzenia szkolenia w formie on-line


II. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
Dokładny termin rozpoczęcia usługi szkoleniowej zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, z zastrzeżeniem, że cała usługa szkoleniowa rozpocznie się nie później niż 01.12.2018 a zakończy się najpóźniej 20.12.2018

III. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Miejsce wykonania usługi wskazano w pkt.1.

IV. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1. Zapewnienie usługi szkoleniowej – Projektowanie stron www przez Wykonawcę posiadającego aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645).
2. Przeprowadzenie szkolenia dla 1 uczestników/czek projektu, w wymiarze - liczba godzin szkolenia dla jednej osoby wynosi 20 godzin. Przy założeniu, że 1 godzina szkolenia wynosi 60 min.
3. Zrealizowanie programu szkolenia składającego się z modułów:

- struktura klasycznej prezentacji www
- budowa dokumentu html
- podstawowe znaczniki html
- rewolucja semantyczna języka html 5
- podstawy css
- style dla najbardziej typowych elementów strony
- zaznaczanie interesujących nas fragmentów obrazu
- tworzenie warstw i manipulacja warstwami
- rysowanie gradientów
- praca z tekstem
- użycie stylów warstw
- tworzenie typowych elementów stron internetowych

4. Wykazanie wiedzy i doświadczenia Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotowego szkolenia. Oferent przedstawi 2 referencje potwierdzające należycie wykonane usługi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), których przedmiotem była usługa tożsama z przedmiotem zamówienia. Oferent powinien przedstawić potwierdzone doświadczenie, że usługi zostały należycie wykonane w zbliżonym zakresie czasowym. Oferent potwierdza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym. Osoby prowadzące szkolenie muszą posiadać doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata związane z tematyką, której dotyczyć będzie szkolenie. Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 1.1 do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami. Jeżeli potwierdzenie 2-letniego doświadczenia osoby prowadzącej nie wynika bezpośrednio z Wykazu doświadczenia Wykonawcy, należy je uzupełnić stosownymi referencjami.
5. Zweryfikowanie uzyskanych przez Uczestników/czki szkolenia kompetencji poprzez odpowiednie ich sprawdzenie - przeprowadzenie egzaminu. Szkolenie zakończone zostanie uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji potwierdzonych certyfikatem.
6. Przedstawienie poniżej wymienionej dokumentacji, dołączonej jako załącznik do umowy na zakończenie szkolenia:
- lista obecności wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia egzaminu końcowego
- zaświadczenie/certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji

V. ZASTRZEŻENIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty w kwestii faktycznej możliwości zorganizowania zajęć dydaktycznych według założeń projektu. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.

VI. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.

VII. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Z postępowania Zamawiający wyklucza:
1. Oferentów, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).
2. Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia;
3. Oferentów, wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

VIII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

IX. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
8050000-9 Usługi szkoleniowe

X. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:
1. cena ofertowa brutto – 90 %,
2. wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 10% (zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do formularza oferty).

XI. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto (C)
Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:

 
                                                          cena brutto oferty najtańszej
cena ofertowa brutto (C) =_________________________________________   x           90 pkt.
                                                            cena brutto oferty badanej

2. Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D)
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Punkty nie podlegają sumowaniu.
– 5 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji 3 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
– 10 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 4 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,

Ocenie podlegać będą należycie wykonane usługi, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – we wskazanym okresie działania), których przedmiot był tożsamy z przedmiotem zamówienia i w zbliżonym zakresie czasowym. Oferent załącza dowody potwierdzające ich należyte wykonanie (np. referencje, protokół odbioru przedmiotu umowy, faktura).
Oferent potwierdza że jest uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym załącznik do Formularza oferty, zgodnie z jego wymogami.
Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:
– usługa nie będzie dotyczyła zakresu przedmiotu zamówienia,
– usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód potwierdzający należyte wykonanie,
– nie załączono dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,
– istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie,
– dowody nie potwierdzają należytego wykonania usługi,
– usługa została wykonana przez inne podmioty (podwykonawców),
– wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego.

Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C + D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto,
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy,
Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 19.11.2018 do godziny 23.59.

XIII. WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej,
– oferta złożona na formularzu oferty,
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik 1.1. do Formularza oferty) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi,
– szczegółowy program szkolenia (załącznik 1.2. do Formularza oferty)
Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

XIV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

XV. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Jarosław Mielczarek e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: 77 410 36 88

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni

XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia.
– uchylania się przez Wykonawcę w zawarciu umowy z Zamawiającym.

XVIII. NIEROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU:
– braku ofert,
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– inne.

XIX. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą, nie później niż do końca upływu terminu związania Ofertą, pod rygorem unieważnienia postępowania.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
– terminu realizacji umowy,
– harmonogramu realizacji umowy,
– ostatecznej liczby osób uczestniczących,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XX. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony. Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XXI. FINANSOWANIE
Zamówienie jest finansowane ze środków PFRON oraz Fundacji PZU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

XXII. UWAGI KOŃCOWE
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

XXIII. ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty,
2. Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty - Wykaz doświadczenia Wykonawcy,
3. Załącznik nr 1.2 do Formularza oferty - Program szkolenia.
 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach