czwartek, 2020-07-02 Kariny, Serafiny, Urbana

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WAPP/ WIELKOPOLSKI DOTYCZY USŁUGI GASTRONOMICZNEJ


                                                                                                                                                                   

     Poznań, 11 październik 2018 r. 


Formularz oferty [DOC] »ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WAPP/WIELKOPOLSKI
DOTYCZY USŁUGI GASTRONOMICZNEJ

 
w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
 
I.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnienia wyżywienia (obiad dwudaniowy  i całodniowa przerwa kawowa) dla kadry i uczestników projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywnego Poszukiwania Pracy (zwanym dalej WAPP).
 
II.                TERMIN WYKONANIA USŁUGI
26.10.2018r.
 
III.             MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Biuro Regionalne, ul. Szamarzewskiego 78/82 lok71,
60-569, Poznań
 
IV.             WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1.    Zapewnienie wyżywienia w postaci obiadu dwudaniowego i całodniowej przerwy kawowej dla kadry i BOprojektuwedług specyfikacji:
obiad dwudaniowy (zupa i drugie danie) dla kadry i uczestników WAPP  w terminie 26.10.2018r. – średnio 7 osób x 1 obiad,
–  całodniowa przerwa kawowa dla kadry i uczestników WAPP w terminie 26.10.2018 – średnio 7 osób
V.                 ZASTRZEŻENIA
Zastrzega się dostarczenie zamówienia w dniu. 26.10.2018 w dwóch częściach:
- przerwa kawowa do godz. 9.00.
- obiad do godz. 13.00
 
VI.             NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.
 
VII.          OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
VIII.       KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IVw oparciu o poniższe kryteria:
1.    cenaofertowa brutto– 100 %.
 
IX.             TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 22.10.2018r. do godziny 23.59.
 
X.                WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej,
– ofertazłożona na formularzu oferty.
Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.
 
XI.             MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentówelektronicznie na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl
 
XII.          OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Ewa Dydymska  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.telefon: +61 8 52 24 56
 
XIII.       TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni
 
XIV.        UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi.
 
XV.           UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
–terminu realizacjiumowy,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminupłatnościdla Wykonawcy uzależnionejest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przyczym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie,zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.
 
XVI.        ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym bez zastrzeżeń przez obie strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
Płatność z tytułu realizacji Umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.
 
XVII.     FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz  Fundacji PZU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
 
XVIII.  UWAGI KOŃCOWE
1.    Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeniWykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo zZamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
2.    Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
 
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU