poniedziałek, 2020-07-13 Danieli, Irwina, Małgorzaty

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WAPP/ POMORSKI


Formularz oferty [DOC] »

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa

www.far.org.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WAPP/ POMORSKI

DOTYCZY USŁUGI GASTRONOMICZNEJ

 

w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt„ Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnienia wyżywienia (obiad dwudaniowy  i całodniowa przerwa kawowa) dla kadry i uczestników projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywnego Poszukiwania Pracy (zwanym dalej WAPP).

 

 1. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

27.10.2018r

 

 1. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Biuro Regionalne, ul. A. Necla 8/lok5,84-200 Wejherowo

 

 1. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE

Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:

 1. Zapewnienie wyżywienia w postaci obiadu dwudaniowego i całodniowej przerwy kawowej dla kadry i BO projektu według specyfikacji:

obiad dwudaniowy (zupa i drugie danie) dla kadry i uczestników WAPP  w terminie: 27.10.2018r. – średnio 7 osób x 1 obiad,

całodniowa przerwa kawowa dla kadry i uczestników WAPP w terminie:                                  27.10.2018 – średnio 7 osób

 1. ZASTRZEŻENIA

Zastrzega się dostarczenie zamówienia w dniu. 27.10.2018 w dwóch częściach:

- przerwa kawowa do godz. 08:00. – dostarczona do miejsca wykonania usługi:

Biuro Regionalne FAR,  ul. A. Necla 8/lok5, 84-200 Wejherowo

- obiad do godz. 14:00. – dostarczony do miejsca wykonania usługi:  

Biuro Regionalne FAR,  ul. A. Necla 8/lok5, 84-200 Wejherowo

 

 1. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.

 

 1. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:

– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),

– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:

 1. cena ofertowa brutto – 100 %.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 16.10.2018r. do godziny 23.59.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej,

– oferta złożona na formularzu oferty.

Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

 

 1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

 

 

 1. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Monika Pienczyn e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: 58 738 93 75, 506 137 251

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni

 

 1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:

– braku ofert spełniających kryteria wyboru,

– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,

– braku środków niezbędnych do realizacji usługi.

 

 1. UMOWA

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

– terminu realizacji umowy,

– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),

– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

 

 1. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym bez zastrzeżeń przez obie strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

Płatność z tytułu realizacji Umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

 

 1. FINANSOWANIE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz  Fundacji PZU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”

 

 1. UWAGI KOŃCOWE
 1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Wykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
 2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.