sobota, 2023-04-01 Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (warmińsko-mazurskie nr 4/D/2018)


Warszawa, 18.06.2018 r.


Formularz oferty [DOC] »

Załącznik 1 do formularza oferty - CV trenera  [DOC] »
Załącznik 2 do formularza oferty - Wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/D/2018
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

dla uczestników/czek projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” realizowanego w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi grupowego wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego dla średnio 10 uczestników/czek projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA:
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1. Przeprowadzeniu grupowego doradztwa zawodowego z zakresu aktywizacji zawodowej podczas Warsztatu Aktywizacji Zawodowej, na terenie miasta Bydgoszczy, w Hotelu Zawisza, ul. Gdańska 163.
Doradztwo zaplanowano w terminie 01.07-04.07.2018 r. i będzie obejmowało średnio 10 uczestników/czek warsztatu, w łącznym wymiarze 20 godz.
Doradca zawodowy ma zapewnione przez Zamawiającego nocleg i wyżywienie – zgodnie z następującym planem, który może ulec zmianie:
Dzień przyjazdu – kolacja
I Dzień zajęć – śniadanie, obiad, kolacja
II Dzień zajęć – śniadanie, obiad, kolacja
III Dzień zajęć/wyjazd – śniadanie,

2. Przygotowaniu przez doradcę zawodowego wymaganej przez zamawiającego dokumentacji (wzór przekazany przez Zamawiającego), z zachowaniem tajemnicy zawodowej.

3. Przeprowadzeniu sesji wg podstawowych zagadnień z zakresu doradztwa zawodowego, które mają zostać zrealizowane podczas WAZ:
a. wsparcie nakierowane na kompetencje pozwalające na kształtowanie własnej ścieżki zawodowej, wejście na rynek pracy, poruszanie się na rynku pracy, jej poszukiwanie oraz aplikację o pracę wraz z umiejętnością prezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, np:
– możliwości jakie stwarza współczesny rynek pracy dla osoby z niepełnosprawnością z uwzględnieniem specyfiki lokalnych rynków pracy
– rozpoznawanie osobistego potencjału pro zawodowego, preferencji i predyspozycji zawodowych
– kształtowanie kompetencji społeczno – zawodowych oraz kwalifikacji zawodowych – techniki, metody i formy
– metody poszukiwania pracy oraz zasady związane z poruszaniem się na rynku pracy, instytucje rynku pracy, formy aktywizacji zawodowej
– nawiązanie kontaktu z pracodawcą, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność autoprezentacji
– gromadzenie i opracowanie dokumentacji związanej z aplikowaniem o pracę i podejmowaniem zatrudnienia
– regulacje prawne związane z zatrudnianiem pracownika z niepełnosprawnością, formy wsparcia pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych pracowników, szczególne uprawnienia pracownika z niepełnosprawnością

4. Wykonawca po ukończeniu wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego musi przedstawić wymaganą przez Zamawiającego dokumentację:

  • Listę wsparcia,
  • Notatkę po udzielonym wsparciu,
  • Kartę czasu pracy/sprawozdanie.

II. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
Przyjazd na WAZ w dniu 01.07.2018, zajęcia od 01.07.2018-04.07.2018 r.

III. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Grupowe wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego będzie świadczone podczas Warsztatu Aktywizacji Zawodowej, na terenie miasta Bydgoszczy, w Hotelu Zawisza, ul. Gdańska 163.

IV. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w pracy z ON oraz ich najbliższego otoczenia, którzy stosują elastyczne, dopasowane do potrzeb ON narzędzia rozwojowe: takie jak trening kreatywny, terapia dynamiczna, analiza transakcyjna, trening interpersonalny i neurolingwistyczny program w szczególności:
1. Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. doradca zawodowy wskazany w ofercie musi spełniać poniższe minimalne wymagania:
a. wykształcenie wyższe/zawodowe związane z doradztwem zawodowym lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy (wymagane CV wg. wzoru z załącznika nr 2 do formularza oferty),
b. doświadczenie 5 letnie przed upływem terminu składania ofert z zakresu prowadzenia grupowego doradztwa zawodowego (rozumianego jako przeprowadzenie min. 70 godzin grupowego wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego), w tym minimum 2 lata pracy z osobami z niepełnosprawnościami (rozumianego jako przeprowadzenie min. 50 godzin grupowego wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego) - wymagane CV wg wzoru z załącznika nr 2 do formularza oferty.

Opis weryfikacji spełniania warunku wykształcenia: CV doradcy zawodowego wskazanego w ofercie (załącznik nr 2 do formularza oferty), doświadczenie doradcy zawodowego wskazanego w ofercie (załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do formularza oferty).

Doświadczenie musi być potwierdzone dokumentem, z którego będzie jasno wynikać: min. 5 letnie doświadczenie zawodowe oraz liczba udzielonych godzin grupowego wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego, w ostatnich 5 latach, w tym ilość godzin grupowego wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego w ostatnich 2 latach skierowanego dla osób z niepełnosprawnościami.

2. Wykonują zadania lub czynności w ramach projektu osobiście.

3. Oferent zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:

  • realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,
  • dojazd na miejsce realizacji usługi (wszelkie koszty dojazdu, ponosi wyłącznie Wykonawca).

4. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Wykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).

V. ZASTRZEŻENIA
Wykonawcę będzie obowiązywał miesięczny limit zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynoszący 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie, a także jego aktualizacji w ramach realizacji umowy.

VI. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ANI UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.

VII. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Wykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).

VIII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

IX. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
85312320-8 – Doradztwo zawodowe

X. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:
1. cena ofertowa brutto brutto – 85%,
2. wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 15%.

XI. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto brutto (C)

Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:

cena brutto brutto 1 godziny (60 minut) oferty najtańszej

cena ofertowa brutto brutto (C) = ____________________________________________ x 85 pkt.

cena brutto brutto za 1godzinę (60 minut) oferty badanej

2. Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D)
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 15 punktów. Punkty nie podlegają sumowaniu.
– 10 pkt. za udokumentowane doświadczenie w udzieleniu powyżej 50 godzin grupowego wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnościami w okresie ostatnich 2 lat,
– 15 pkt. za udokumentowane doświadczenie w udzieleniu powyżej 70 godzin grupowego wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnościami w okresie ostatnich 2 lat.

Ocenie podlegać będą należycie wykonane usługi, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – we wskazanym okresie działania), których przedmiot był tożsamy z przedmiotem zamówienia, w tym samym czasie, miejscu i przez tę samą osobę/osoby. Oferent załącza dowody potwierdzające ich należyte wykonanie (np. referencje, protokół odbioru przedmiotu umowy, umowy).

Oferent potwierdza że jest uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym załącznik do Formularza oferty, zgodnie z jego wymogami.

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:
– usługa nie będzie dotyczyła zakresu przedmiotu zamówienia,
– usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód potwierdzający należyte wykonanie,
– nie załączono dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,
– istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie,
– dowody nie potwierdzają należytego wykonania usługi,
– usługa została wykonana przez inne podmioty (podwykonawców),
– wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego.

Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C + D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto brutto,
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy,

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 26.06.2018r. do godziny 23.59.

XIII. WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– oferta złożona na formularzu oferty,
– oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 1 do Formularza oferty)
– cv (załącznik nr 2 do Formularza oferty)
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do Formularza oferty) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.

Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

XIV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

XV. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Joanna Lechnio e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: 22 6518802

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni

XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– braku odpowiedniej liczby uczestników/czek i personelu merytorycznego zainteresowanych Warsztatem Aktywizacji Zawodowej, organizowanym przez Zamawiającego.
– znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia.

XVIII. NIEROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU:
– braku ofert,
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– inne (ze wskazaniem przyczyny).

XIX. ANULOWANIE POSTĘPOWANIA

  • w przypadku wystąpienia sytuacji nie wskazanej w pkt XVI lub XVII (ze wskazaniem przyczyny).

XX. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę współpracy z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
– terminu realizacji umowy,
– harmonogramu realizacji umowy,
– ostatecznej liczby osób uczestniczących,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XXI. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych na rzecz osób, które wezmą udział we wsparciu z zakresu doradztwa zawodowego. Wykonanie zadań przez Zamawiającego-protokół odbioru umowy) Wykonawcę będzie potwierdzone dokumentami (wskazanymi przez sporządzonymi przez Wykonawcę, wskazującymi prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań podczas udzielanego wsparcia.

Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę podpisanego rachunku do umowy zlecenia. Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XXII. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacji PZU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

XXIII. UWAGI KOŃCOWE
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundacji PZU 


 Wybierz województwo:
 dolnośląskiekujawsko-pom.
 lubelskielubuskie
 łódzkiemałopolskie
 mazowieckieopolskie
 podkarpackiepodlaskie
 pomorskieśląskie
 świętokrzyskiewarmińsko-maz.
 wielkopolskiezachodniopom. Projekt MOBILITY 

 – Twoje auto dostosowane do potrzeb
 związanych z niepełnosprawnością

 Z ogromną przyjemnością informujemy,
 że uruchomiony już został Projekt
 MOBILITY,  będący efektem współpracy
 Toyota Motor Poland (TMPL) oraz
 Fundacji Aktywnej  Rehabilitacji „FAR”, 
 którego celem jest zapewnienie osobom 
 z niepełnosprawnością  ruchową
 dostępu do indywidualnie 
 dostosowanych samochodów...

Czytaj więcej 


 Utwórz SUBKONTO w Fundacji Aktywnej
  Rehabilitacji FAR i zbieraj środki na swoją
  rehabilitację. Subkonto można założyć 
  online: https://platformafar.pl/rejestracja  

Czytaj więcej  


Przetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Inspektor Ochrony Danych
Osobowych FAR
 
Szczegółowe informacje 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach  powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »


  Polska Liga Rugby na Wózkach