poniedziałek, 2019-12-16 Albiny, Sebastiana, Zdzisławy

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 1/WAPP/LUBELSKIE)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA DORADCY ZAWODOWEGO dla uczestników/czek Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy (zwanego dalej WAPP), organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie 2019.11.20 w Lublinie.

Czytaj więcej


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

Lublin,04.11.2019r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/KAZON/LUBELSKIE z dnia 22.10.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
NIKART, Aleja Prymasa Tysiąclecia 66, 02-424 Warszawa
Łączna cena brutto:  2954,46  złotych.
 
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia ( nr 1/WAPP/KUJAWSKO-POMORSKIE)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA DORADCY ZAWODOWEGO dla uczestników/czek Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy (zwanego dalej WAPP), organizowanych w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w terminie 2019.11.30 w Bydgoszczy.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 31.10.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 14/WAZ/2019 z dnia 21.10.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie 10.11.2019 r. – 18.11.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale Spała,
Al. Prezydenta I. Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz
Łączna cena brutto: 19 428,00 złotych
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU

Informacja o wyborze wykonawcy

Iława, dn. 30.10.2019r.

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


 dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/KAZON/WARMIŃSKO-MAZURSKIE  z dnia 18.10.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.

 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Global Office Poland Sp. z o.o., Al. J. Piłsudskiego 3a, 05-820 Piastów
 
Łączna cena brutto:  469,86  złotych

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU

Informacja o wyborze wykonawcy z zapytania nr 5/PODKARPACKIE/2019

Warszawa, 28.10.2019r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/PODKARPACKIE z dnia 14.10.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs prawa jazdy kat. B dla 1 uczestnika/czki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Wacław Ochota Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców Wiraż 37-561 Chłopice 69
Łączna cena brutto:  2 400 złotych

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/ZACHODNIOPOMORSKIE

Warszawa, 28.10.2019 r. 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 14.10.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B 
dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu
braku spełnienia kryteriów formalnych w złożonej ofercie.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/ZACHODNIOPOMORSKIE


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS SEO & SOCIAL MEDIA MARKETING w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej


Strona 10 z 81