poniedziałek, 2019-07-22 Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 1/D/DOLNOŚLĄSKIE)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA DORADCY ZAWODOWEGO dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 03.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/D/zachodniopomorskie z dnia 24.06.2019 r., w zakresie świadczenia grupowego wsparcia doradcy zawodowego dla 10 uczestników/czek WAZ, organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w terminie 05.07.2019 r.- 08.07.2019 r.

Zamawiający w dniu 03.07.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich Krzysztof Błażowski
ul. Powstańców Śląskich 26/2,45-087 Opole

Cenna brutto brutto: 1260,00 złotych
(słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych brutto brutto).

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 02.07. 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/WAPP/ŚLĄSKIE z dnia 24.06.2019 w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie świadczenia usługi grupowego wsparcia doradcy zawodowego dla 10 uczestników/czek Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji "FAR", w terminie 03.07.2019 oraz 04.07.2019 w Mikołowie.

Informujemy, iż Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR dokonała wyboru Wykonawcy: Alicja Włodarczyk

Łączna cena brutto brutto za godzinę: 57,00 złotych.
 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


Informacja o wyborze dotyczy zapytania ofertowego nr 3/ZACHODNIOPOMORSKIE

Warszawa, 28.06.2019r. 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia14.06.2019r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – STYLIZACJA PAZNOKCI dla 1 uczestniczki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
MM Kosmetyka Profesjonalna Centrum Edukacji Pasja Mirosław Muchalski,
ul. Wilków Morskich 5/2, 71-063 Szczecin
 
Łączna cena brutto:  1500  złotych.

 


Informacja o wyborze wykonawcy

Kraków 28.06.2019 r.

 
 

 INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 7/Małopolskie z dnia 13.06.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs MS Excel dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
AS Edukacja ul. Mariacka 33, 40-014 Katowice
 
Łączna cena brutto:  1200.00  złotych.


Zapytanie ofertowe nr 5/dolnośląsnie - kurs prawa jazdy kat.B

 

Bolesławiec, 28.06.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/Dolnośląskie

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – ,,Kurs prawa jazdy Kat. B’’ w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej


Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Warszawa, 28.06.2019 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/dolnośląskie z dnia 10.06.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – „Kurs prawa jazdy kat. B” dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu

braku ofert spełniających kryteria formalne .

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAZON/WARMIŃSKO-MAZURSKIE DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BO PROJEKTU

Formularz oferty - materiały dydaktyczno-biurowe [DOC] » Iława, 27 czerwca 2019r.

 

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KAZON/WARMIŃSKO-MAZURSKIE
DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BO PROJEKTU

 
w ramach projektu„Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
I.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla BO projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
 
II.                TERMIN WYKONANIA USŁUGI
10.07.2019r.
 
III.             MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Dostarczenie zakupionych materiałów na adres Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Biuro Regionalne, ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława
 

Czytaj więcej


Strona 8 z 61