czwartek, 2020-08-06 Jakuba, Sławy, Wincentego

Informacja o unieważnieniu postępowania

Kraków, 12.06.2019r.

 
 
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/Małopolskie z dnia 24.05.2019 r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - – Kurs prawa jazdy kat. B dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu
braku ofert. 

Informacja o wyborze dotyczy zapytania ofertowego nr 1/KAZON/ZACHODNIOPOMORSKIE

  Szczecin, 12 czerwca 2019r.


 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/KAZON/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 31.05.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
RESPOL Polska Sp. z o.o., ul. Szczawiowa 71, 70-010 Szczecin
 
Łączna cena brutto: 1077,96 zł  złotych.


Informacja o wyborze wykonawcy nr 5/ŚLĄSKIE

Mikołów, 12.06.2019.r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 5/ŚLĄSKIE z dnia 28.05.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs prawa jazdy kat. B dla osoby z niepełnosprawnością dla 1 uczestniczki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Ośrodek Szkolenia Motorowego i Szkolenia Zawodowego „OMNIBUS” Jan Garlacz
 
Łączna cena brutto:  1850,00 złotych.

 


Informacja o wyborze wykonawcy nr 4/ŚLĄSKIE

Mikołów, 12.06.2019.r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/ŚLĄSKIE z dnia 27.05.2019 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs kadry i płace od podstaw dla 1 uczestniczki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Centrum Szkoleniowe FRR,
oddział w Katowicach,
ul. Moniuszki 4 lok. 8,
40-005 Katowice.

 
Łączna cena brutto:  1 290,00 złotych.

 


»»»

Warszawa, 11.06.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/D/PODKARPACKIE z dnia 04.06.2019 r., w zakresie świadczenia grupowego wsparcia doradcy zawodowego dla 10 uczestników/czek WAZ, organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w terminie 13.06.2019 r.-16.06.2019 r.

Zamawiający w dniu 11.06.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Joanna Dudzińska 1314,00 złotych (słownie: jeden tysiąc trzysta czternaście złotych brutto).


Zapytanie ofertowe nr 4/dolnośląskie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/Dolnośląskie

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – ,,Szkolenie Adobe Premiere Pro - Montaż filmowy’’

w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe nr 3/dolnośląskie - Kurs prawa jazdy Kat. B

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/Dolnośląskie

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – ,,Kurs prawa jazdy Kat. B’’

w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze wykonacy Nr3/Pomorskie-Kadry i Płace

Wejherowo, 10.06.2018.r.

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/POMORSKIE z dnia 27.05.2019r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - KADRY I PŁACE  dla 1uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Alfa Edukacja 91-496 Łódź ul. Świtezianki 8/53

Łączna cena brutto:  1701,00 złotych.


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (zachodniopomorskie nr 4/WAZ/2019)

MODYFIKACJA z dn. 12.06.2019

Szanowni Państwo, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, że wprowadzono modyfikację formularza oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/WAZ/2019 z dnia 06.06.2019 
..................................................................................................................

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego (zwanego dalej doradca) Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Strona 44 z 88