niedziela, 2020-02-23 Damiana, Izabeli, Polikarpa, Romany

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczy Zapytania ofertowego nr 16/ZACHODNIOPOMORSKIE

 
Warszawa,  24.01.2020r.

 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 

dotyczy Zapytania ofertowego nr 16/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 07.01.2020r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – KURS INSTRUKTORA KOSZYKÓWKI dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż nie dokonała wyboru Wykonawcy z powodu
braku spełnienia kryteriów formalnych w złożonych ofertach.
 


Informacja o wyborze Wykonawcy Nr 6/Podlaskie

Białystok, 24.01.2020 r.

  

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 6/Podlaskie z dnia 15.01.2020 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Kurs prawa jazdy kat. B dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:

Ośrodek Szkolenia Kierowców „SZAŁ”, ul. Lipowa 4/228, 15-427 Białystok

Łączna cena brutto:  1 500 złotych.

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (mazowieckie, łódzkie nr 15/WAZ/2020)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry, uczestników i doradcy zawodowego (zwanego dalej doradca) Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (zwanego dalej WAZ), organizowanego w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, realizowanego na podstawie Umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. 2011.127.721 z późn. zm., zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

 
Lublin, 23.01.2020r.

 
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/LUBELSKIE z dnia 10.01.2020 r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”, w zakresie zapewnienia szkolenia - Kurs operator – programista obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla 1 uczestnika projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
WM TECHNIK, ul. Koncertowa 5/69, 20-843 Lublin
 
Łączna cena brutto:  1625  złotych.
 


Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia (nr 5/KAZON/2020)


DOTYCZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-BIUROWYCH DLA BO PROJEKTU w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe nr7/podkarpackie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/PODKARPACKIE DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe nr6/podkarpackie


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/PODKARPACKIE DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ
– Administrator danych osobowych - RODO


w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) – dalej „Pzp”, Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze dotyczy zapytania ofertowego nr 4/KAZON/ZACHODNIOPOMORSKIE

Szczecin, 20 stycznia 2020r.
  

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr 4/KAZON/ZACHODNIOPOMORSKIE z dnia 09.01.2020r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych dla beneficjentów projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Respol Polska Sp. z o.o., ul. Szczawiowa 71, 70-010 Szczecin
 
Łączna cena brutto: 287,02 złotych.


Strona 4 z 85