poniedziałek, 2018-12-10 Danieli, Bohdana, Julii

Zapytanie ofertowe nr 23/dolnośląskie - ,,Kurs obsługi kasy fiskalnej''


Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Formularz oferty [DOC] »
Załącznik nr 2.1 do formularza oferty - Wykaz doświadczenia wykonawcy  [DOC] »
Załącznik nr 2.2 do formularza oferty - CV Trenera [DOC] »
Załącznik nr 2.3 do formularza oferty - Program szkolenia [DOC] »

 

 Bolesławiec, 14.02.2018


ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa

www.far.org.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/dolnośląskie

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ

 

w ramach projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków PFRON oraz Fundacji PZU, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

 

I.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie zapewnienia szkolenia dla uczestników projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”:

LP.

Nazwa szkolenia

Planowana
liczba godzin
szkoleniowych

Rodzaj szkolenia
(indywidualne/grupowe)

Liczba osób

Miejsce szkolenia

1.

,,Kurs obsługi kasy fiskalnej’’

8 godzin

indywidualne

1

 

Lubin lub Wrocław

 

 

II.                TERMIN WYKONANIA USŁUGI

Dokładny termin rozpoczęcia usługi szkoleniowej zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, z zastrzeżeniem, że cała usługa szkoleniowa rozpocznie się nie później niż 05.03.2018 a zakończy się najpóźniej 18.03.2018r.

 

III.             MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI

Miejsce wykonania usługi wskazano w pkt.1.

IV.             WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE

Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:

1.    Zapewnienie usługi szkoleniowej – ,,Kurs obsługi kasy fiskalnej’’ przez Wykonawcę  posiadającego aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645).  

2.    Przeprowadzenie szkolenia dla 1 uczestników/czek projektu, w wymiarze - liczba godzin szkolenia dla jednej osoby wynosi 8 godzin.  Przy założeniu, że 1 godzina szkolenia wynosi 60 min.

3.    Zrealizowanie programu szkolenia składającego się z modułów:

- część teoretyczna

- część praktyczna

4. Wykazanie wiedzy i doświadczenia Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotowego szkolenia. Oferent przedstawi 2 referencje potwierdzające należycie wykonane usługi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, którego przedmiotem była usługa z przedmiotu zamówienia. Oferent powinien przedstawić potwierdzone doświadczenie, że usługi zostały należycie wykonane w zbliżonym zakresie czasowym. Oferent potwierdza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym,  oraz osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 3 lata związane z tematyką, której dotyczyć będzie szkolenie, oraz posiadającymi wykształcenie min. średnie umożliwiające przeprowadzenie danej usługi. Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym Załącznik nr 2.1 do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami oraz udokumentować wykształcenie i doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie na podstawie CV stanowiącego załącznik 2.2 do Formularza ofertowego.

5. Zweryfikowanie uzyskanych przez Uczestników/czek szkolenia kompetencji poprzez odpowiednie ich sprawdzenie - przeprowadzenie egzaminu. Szkolenie zakończone zostanie uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji potwierdzone certyfikatem.

6. Przedstawienie poniżej wymienionej dokumentacji, dołączonej jako załącznik do umowy na zakończenie szkolenia:

-    lista obecności wraz z potwierdzeniem przeprowadzenia egzaminu końcowego

-    zaświadczenie/certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji

V.                 ZASTRZEŻENIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty w kwestii faktycznej możliwości zorganizowania zajęć dydaktycznych według założeń projektu. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.

 

VI.             NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.

VII.          OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:

– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

VIII.       KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)

8050000-9 Usługi szkoleniowe

 

IX.             KRYTERIA OCENY OFERTY

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:

1.    cena ofertowa brutto90 %,

2.    wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 10%.

 

X.                SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY

1.    Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto (C)

Liczba przyznanych punktów w ramach  kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:

                                                          cena brutto oferty najtańszej

cena ofertowa brutto (C) = _________________________________________    x           90 pkt.

                                                            cena brutto oferty badanej

 

2.    Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D)

W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Punkty nie podlegają sumowaniu.

– 5 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji 3 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,

– 10 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 4 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,

Ocenie podlegać będą należycie wykonane usługi, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – we wskazanym okresie działania), których przedmiot był tożsamy z przedmiotem zamówienia i w zbliżonym zakresie czasowym. Oferent załącza dowody potwierdzające ich należyte wykonanie (np. referencje, protokół odbioru przedmiotu umowy, umowy).

Oferent potwierdza że jest uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym załącznik do Formularza oferty, zgodnie z jego wymogami.

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:

– usługa nie będzie dotyczyła zakresu przedmiotu zamówienia,

– usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód potwierdzający należyte wykonanie,

– nie załączono dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,

– istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie,

– dowody nie potwierdzają należytego wykonania usługi,

– usługa została wykonana przez inne podmioty (podwykonawców),

– wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego.

Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:

P = C + D

gdzie:

P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,

C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 cena ofertowa brutto,

D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy,

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

XI.             TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 22.02.2018 do godziny 23.59.

 

XII.          WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej,

oferta złożona na formularzu oferty,

– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik 2.1. do Formularza oferty) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi,

– CV osoby wskazanej do przeprowadzenia szkolenia (załącznik 2.2. do Formularza oferty)

– szczegółowy program szkolenia (załącznik 2.3. do Formularza oferty)

Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

 

XIII.       MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

 

XIV.        OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Iwona Karwowska , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  , telefon: 75 734 60 90

 

XV.           TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni

 

XVI.        UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:

– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,

– znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia.

– uchylania się przez Wykonawcę w zawarciu umowy z Zamawiającym.

 

XVII.     NIEROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU:

– braku ofert,

– braku ofert spełniających kryteria wyboru,

– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,

– inne.

 

XVIII.  UMOWA

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą, nie później niż do końca upływu terminu związania Ofertą, pod rygorem unieważnienia postępowania.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

terminu realizacji umowy,

– harmonogramu realizacji umowy,

– ostatecznej liczby osób uczestniczących,

– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),

– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

 

XIX.        ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony. Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy.

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

 

XX.           FINANSOWANIE

Zamówienie jest finansowane ze środków PFRON oraz Fundacji PZU w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych”.

 

XXI.        UWAGI KOŃCOWE

1.    Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Wykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

2.    Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

2018-12-05


Drodzy Wolontariusze,

składamy serdeczne podziękowania za Wasze otwarte serca, czas, zaangażowanie, poświęcenie
i bezinteresowną pomoc, które od 30 lat towarzyszą FAR w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Życzymy Wam spełnienia marzeń, wytrwałości, realizacji upragnionych celów oraz mnóstwa satysfakcji
z pomagania drugiemu człowiekowi.

W ten szczególny dzień dziękujemy za kolejny rok wspólnej działalności na rzecz innych.


Beneficjenci, Zarząd i Pracownicy 
Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR


»»»

2018-11-09

SOW System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych za pomocą Internetu. Dzięki nowoczesnej platformie informatycznej mogą Państwo uzyskać informację na temat wsparcia dostępnego z PFRON, a następnie...

Czytaj więcej


WAR Wilkasy

2018-11-08

W połowie października w Wilkasach k. Giżycka odbył się Warsztat Aktywnej Rehabilitacji. Mazurskie miasteczko gościło śmiałków, którzy przybyli tu zwiększyć swoją samodzielność. Wilkasy położone są nad jeziorem Niegocin. W ośrodku w którym odbywał się obóz znajduje się również piękny port jachtowy, tak więc relację z obozu najlepiej odda obozowa szanta (do melodii "Morskich opowieści").

Czytaj więcej


Warsztat na Polanie w Chrustach

2018-10-20

26 września do malowniczego świętokrzyskiego ośrodka „Polanika” przyjechała grupa 10 uczestników biorących udział w programie ,,Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III’’. Na miejscu oczekiwała na nich 10-osobowa kadra...

Czytaj więcej


Otwarty na doświadczenia Warsztat Aktywnej Rehabilitacji

2018-10-19

26 września, w chłodny, przyjemny poranek w Kołobrzegu dla 10 osób z niepełnosprawnością rozpoczął się Warsztat Aktywnej Rehabilitacji w ramach projektu "Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim III", który był doświadczającą przygodą i wnosił pracę popartą dużymi sukcesami uczestników jak również ich refleksjami, którzy Warsztat opisują słowami...

Czytaj więcejtemat
loakalizacja
data kadra
data uczestnicy
kategoria

warsztat AR
Krzyżewo
2018-11-30
2018-12-12
2018-12-02
2018-12-12
warsztat AR

warsztat AR
Kluczbork
2018-12-02
2018-12-14
2018-12-04
2018-12-14
warsztat AR

warsztat AR
Wisła
2018-12-02
2018-12-14
2018-12-04
2018-12-14
warsztat AR

Get Adobe Flash player

GaleriaPrzetwarzamy Twoje dane 
zgodnie z RODO   

Szczegółowe informacje 
znajdziesz tutaj
 


Poradniki FAR – seria wydawnicza poświęcona najważniejszym problemom utrudniającym osobom poruszającym się na wózkach powrót do aktywnego życia. Zapraszamy do czytania »  Polska Liga Rugby na Wózkach »