sobota, 2019-02-23 Damiana, Izabeli, Polikarpa, Romany

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY nr 1/mazowieckie/2018

18.04.2018INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 
dotyczy Zapytania ofertowego nr  1/mazowieckie/2018 z dnia 10.04.2018r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III” w zakresie zapewnienia wynajmu pomieszczeń do prowadzenia regionalnych zajęć AR w terminach/okresie: 21.04.2018, 19.05.2018, 20.10.2018, 17.11.2018, 15.12.2018, 19.01.2019, 16.02.2019, 16.03.2019.
 
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej, ul. G.Przemyka 5, 03-982 Warszawa
 
Łączna cena brutto z godzinę:  49,20  złotych.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/mazowieckie/2018

 Warszawa, 10 kwietnia 2018r.

 

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl

 

Załącznik  formularz oferty - sala [DOC] »

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/mazowieckie/2018
DOTYCZY ŚWIADCZENIA WYNAJMU POMIESZCZEŃ

 

w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III”.

 
 
I.                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnienia wynajmu pomieszczeń doprowadzenia regionalnych zajęć AR w terminach/okresie 04.2018-03.2019
 
II.              TERMIN WYKONANIA USŁUGI
20.04.2018r. – 31.03.2019r.
 
III.           MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Warszawa – woj. mazowieckie.
 
IV.            WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1.    Wynajem sali gimnastycznej (jedno duże pomieszczenie o wymiarach min. ………….., przystosowane do przeprowadzenia treningów i zawodów sportowych) dostosowanej dla 32 osób, w tym 20 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w terminach
Daty, godziny najmu, średnia liczba osób uczestniczących w zajęciach:
21.04.2018, 19.05.2018, 20.10.2018, 17.11.2018, 15.12.2018, 19.01.2019, 16.02.2019, 16.03.2019.
Wynajęte pomieszczeniapowinny posiadać zaplecze socjalne w postaci szatni i urządzeń sanitarnych.
Obiekt, musi byćdostosowanydo potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w zakresie umożliwiającym swobodny dostęp do wynajmowanych pomieszczeń oraz zaplecza socjalnego.
Poprzez dostosowanie, o którym mowa powyżej rozumie się:
1.    dostosowanie ciągów komunikacyjnych do poruszania się na wózkach inwalidzkich (podjazdy, windy),polegające przede wszystkim na tym, że:
–korytarze nie powinny mieć wykładziny utrudniającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim,
– drzwi wejściowe oraz drzwi pomieszczeń ogólnodostępnych,powinny mieć odpowiednią szerokość, podobnie jak korytarze,
–aby wykręcić wózkiem, potrzeba przynajmniej 150 cm szerokości, co nakłada konieczność zachowania takiej odległości w miejscach, w których zawrócenie wózkiem może być potrzebne.
2.    dostosowanie łazienek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, polegające przede wszystkim na tym, że:
– w przypadku łazienki – brak progu,
– uchwyty umożliwiające podparcie przy toalecie oraz możliwość swobodnego podjazdu pod umywalkę,
– miejsce na wózek inwalidzki przy toalecie,
 
V.              ZASTRZEŻENIA
Zamawiający, w okresie wynajmu pomieszczeń, upoważniony jest do umieszczenia na terenie ośrodka, w pomieszczeniach, w których prowadzić będzie zajęcia, informacji w postaci np. plakatów o realizacji projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III”. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników  regionalnych zajęć AR, o czym poinformuje Wykonawcę nie później, niż dzień przed ustalonym terminem zajęć.
 
VI.            NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.
 
VII.         OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty poprzez sprawdzenie dostosowania obiektu do pobytu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz faktycznej możliwości zorganizowania zajęć dydaktycznych i rekreacyjnych według założeń projektu. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.
 
VIII.       KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IVw oparciu o poniższe kryteria:
1.    cenaofertowa brutto– 100 %.
 
IX.            TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia17.04.2018r. do godziny 23.59.
 
X.              WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej,
– ofertazłożona na formularzu oferty.
Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.
 
XI.            MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentówelektronicznie na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl
 
XII.         OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Kułakowska Justyna e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   telefon: 502 261 692
 
XIII.       TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni
 
XIV.       UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– braku odpowiedniej liczby uczestników i kadry projektu zainteresowanych regionalnymi zajęciami AR, organizowanym przez Zamawiającego.
– znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia.
 
XV.          NIEROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU:
– braku ofert,
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– inne.
 
XVI.       UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
–terminu realizacjiumowy,
– harmonogramu realizacji umowy,
– ostatecznej liczby osób uczestniczących
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminupłatnościdla Wykonawcy uzależnionejest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przyczym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie,zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.
 
XVII.     ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
 
Płatność z tytułu realizacji Umowy będzie każdorazowo realizowana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.
 
XVIII.   FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacji PZU w ramach projektu pt. Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieciw wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim III”.
 
XIX.       UWAGI KOŃCOWE
1.    Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeniWykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
2.    Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY nr 2/mazowieckie/2017

 
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
 
dotyczy Zapytania ofertowego nr  2/mazowieckie/2017 z dnia 19.10.2017r.w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II” w zakresie zapewnienia wynajmu pomieszczeń do prowadzenia regionalnych zajęć AR w terminach/okresie 11.11.2017r., 16.12.2017r., 06.01.2018r., 17.02.2017r., 17.03.2018r., 21.04.2018r., 19.05.2018godzinach 10:00 – 13:00
 
 
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy:
 
Zespołu Szkół Integracyjnych nr 75 ul. Bartosika 5, 03-983 Warszawa
 
Łączna cena brutto:  49,20  złotych.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/mazowieckie/2017

 Warszawa, 19 października 2017r.

 

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/mazowieckie/2017
DOTYCZY ŚWIADCZENIA WYNAJMU POMIESZCZEŃ
 

w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II”.
 
 
I.                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnienia wynajmu pomieszczeń doprowadzenia regionalnych zajęć AR w terminach/okresie 10.2017-05.2018
 
II.              TERMIN WYKONANIA USŁUGI
09.11.2017r. – 31.05.2018r.
 
III.           MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Warszawa – woj. mazowieckie.
 
IV.            WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1.    Wynajem sali gimnastycznej (jedno duże pomieszczenie o wymiarach min. ………….., przystosowane do przeprowadzenia treningów i zawodów sportowych) dostosowanej dla 32 osób, w tym 20 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w terminach
Daty, godziny najmu, średnia liczba osób uczestniczących w zajęciach:
11.11.2017r.,16.12.2017r.,06.01.2018r., 17.02.2017r.,17.03.2018r.,21.04.2018r.,19.05.2018r
Wynajęte pomieszczeniapowinny posiadać zaplecze socjalne w postaci szatni i urządzeń sanitarnych.
Obiekt, musi byćdostosowanydo potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w zakresie umożliwiającym swobodny dostęp do wynajmowanych pomieszczeń oraz zaplecza socjalnego.
Poprzez dostosowanie, o którym mowa powyżej rozumie się:
1.    dostosowanie ciągów komunikacyjnych do poruszania się na wózkach inwalidzkich (podjazdy, windy),polegające przede wszystkim na tym, że:
–korytarze nie powinny mieć wykładziny utrudniającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim,
– drzwi wejściowe oraz drzwi pomieszczeń ogólnodostępnych,powinny mieć odpowiednią szerokość, podobnie jak korytarze,
–aby wykręcić wózkiem, potrzeba przynajmniej 150 cm szerokości, co nakłada konieczność zachowania takiej odległości w miejscach, w których zawrócenie wózkiem może być potrzebne.
2.    dostosowanie łazienek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, polegające przede wszystkim na tym, że:
– w przypadku łazienki – brak progu,
– uchwyty umożliwiające podparcie przy toalecie oraz możliwość swobodnego podjazdu pod umywalkę,
– miejsce na wózek inwalidzki przy toalecie,
 
V.              ZASTRZEŻENIA
Zamawiający, w okresie wynajmu pomieszczeń, upoważniony jest do umieszczenia na terenie ośrodka, w pomieszczeniach, w których prowadzić będzie zajęcia, informacji w postaci np. plakatów o realizacji projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II”. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników  regionalnych zajęć AR, o czym poinformuje Wykonawcę nie później, niż dzień przed ustalonym terminem zajęć.
 
VI.            NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.
 
VII.         OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty poprzez sprawdzenie dostosowania obiektu do pobytu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz faktycznej możliwości zorganizowania zajęć dydaktycznych i rekreacyjnych według założeń projektu. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.
 
VIII.       KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IVw oparciu o poniższe kryteria:
1.    cenaofertowa brutto– 100 %.
 
IX.            TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 26.10.2017r. do godziny 23.59.
 
X.              WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej,
– ofertazłożona na formularzu oferty.
Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.
 
XI.            MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentówelektronicznie na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl
 
XII.         OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Kułakowska Justyna e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   telefon: 502 261 692
 
XIII.       TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni
 
XIV.       UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– braku odpowiedniej liczby uczestników i kadry projektu zainteresowanych regionalnymi zajęciami AR, organizowanym przez Zamawiającego.
– znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia.
 
XV.          NIEROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU:
– braku ofert,
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– inne.
 
XVI.       UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
–terminu realizacjiumowy,
– harmonogramu realizacji umowy,
– ostatecznej liczby osób uczestniczących
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminupłatnościdla Wykonawcy uzależnionejest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przyczym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie,zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.
 
XVII.     ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
 
Płatność z tytułu realizacji Umowy będzie każdorazowo realizowana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.
 
XVIII.   FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacji PZU w ramach projektu pt. Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieciw wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II”.
 
XIX.       UWAGI KOŃCOWE
1.    Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeniWykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
2.    Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/mazowieckie/2017

 Warszawa, 04 października 2017r.
 
ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/mazowieckie/2017
DOTYCZY ŚWIADCZENIA WYNAJMU POMIESZCZEŃ
 
w ramach zadania publicznego, zleconego Zamawiającemu w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II”.
 
 
I.                OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnienia wynajmu pomieszczeń doprowadzenia regionalnych zajęć AR w terminach/okresie 10.2017-05.2018
 
II.              TERMIN WYKONANIA USŁUGI
20.10.2017r. – 31.05.2018r.
 
III.           MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Warszawa – woj. mazowieckie.
 
IV.            WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1.    Wynajem sali gimnastycznej (jedno duże pomieszczenie o wymiarach min. ………….., przystosowane do przeprowadzenia treningów i zawodów sportowych) dostosowanej dla 32 osób, w tym 20 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w terminach
Daty, godziny najmu, średnia liczba osób uczestniczących w zajęciach:
21.10.2017r.,18.11.2017r.,16.12.2017r.,06.01.2018r., 17.02.2017r.,17.03.2018r.,21.04.2018r.,19.05.2018r
Wynajęte pomieszczeniapowinny posiadać zaplecze socjalne w postaci szatni i urządzeń sanitarnych.
Obiekt, musi byćdostosowanydo potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w zakresie umożliwiającym swobodny dostęp do wynajmowanych pomieszczeń oraz zaplecza socjalnego.
Poprzez dostosowanie, o którym mowa powyżej rozumie się:
1.    dostosowanie ciągów komunikacyjnych do poruszania się na wózkach inwalidzkich (podjazdy, windy),polegające przede wszystkim na tym, że:
–korytarze nie powinny mieć wykładziny utrudniającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim,
– drzwi wejściowe oraz drzwi pomieszczeń ogólnodostępnych,powinny mieć odpowiednią szerokość, podobnie jak korytarze,
–aby wykręcić wózkiem, potrzeba przynajmniej 150 cm szerokości, co nakłada konieczność zachowania takiej odległości w miejscach, w których zawrócenie wózkiem może być potrzebne.
2.    dostosowanie łazienek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, polegające przede wszystkim na tym, że:
– w przypadku łazienki – brak progu,
– uchwyty umożliwiające podparcie przy toalecie oraz możliwość swobodnego podjazdu pod umywalkę,
– miejsce na wózek inwalidzki przy toalecie,
 
V.              ZASTRZEŻENIA
Zamawiający, w okresie wynajmu pomieszczeń, upoważniony jest do umieszczenia na terenie ośrodka, w pomieszczeniach, w których prowadzić będzie zajęcia, informacji w postaci np. plakatów o realizacji projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II”. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników  regionalnych zajęć AR, o czym poinformuje Wykonawcę nie później, niż dzień przed ustalonym terminem zajęć.
 
VI.            NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.
 
VII.         OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty poprzez sprawdzenie dostosowania obiektu do pobytu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz faktycznej możliwości zorganizowania zajęć dydaktycznych i rekreacyjnych według założeń projektu. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.
 
VIII.       KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IVw oparciu o poniższe kryteria:
1.    cenaofertowa brutto– 100 %.
 
IX.            TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia11.10.2017r. do godziny 23.59.
 
X.              WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej,
– ofertazłożona na formularzu oferty.
Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.
 
XI.            MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentówelektronicznie na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl
 
XII.         OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Kułakowska Justyna e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   telefon: 502 261 692
 
XIII.       TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni
 
XIV.       UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– braku odpowiedniej liczby uczestników i kadry projektu zainteresowanych regionalnymi zajęciami AR, organizowanym przez Zamawiającego.
– znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia.
 
XV.          NIEROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU:
– braku ofert,
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– inne.
 
XVI.       UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
–terminu realizacjiumowy,
– harmonogramu realizacji umowy,
– ostatecznej liczby osób uczestniczących
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminupłatnościdla Wykonawcy uzależnionejest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przyczym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie,zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.
 
XVII.     ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
 
Płatność z tytułu realizacji Umowy będzie każdorazowo realizowana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.
 
XVIII.   FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacji PZU w ramach projektu pt. Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieciw wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim II”.
 
XIX.       UWAGI KOŃCOWE
1.    Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeniWykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
2.    Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
 
 
                                                             

»»»

Warszawa, 24 maja 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 3/KAZ/2017 z dnia 12.05.2017r. w ramach projektu pt. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych” w zakresie zakupu i dostarczenia materiałów dydaktyczno-biurowych (tonerów do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych) dla BO projektu niezbędnych do prowadzenia form wsparcia.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru Wykonawcy: Eko-Tonery Marcin Zalewski ul. Prosta 5, Prace Duże 05-504 Złotokłos
Łączna cena brutto: 2182,67 złotych.

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
oraz Fundacji PZU


»»»

Warszawa, 23 maja 2017r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 1/M/SZ/2017 z dnia 28.04.2017r. w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”, w zakresie zapewnienia szkolenia – Zarządzania projektami z elementami przedsiębiorczości z egzaminem ECDL (S5 Zarządzanie projektami) wraz z ubezpieczeniem na czas trwania szkolenia dla 1 uczestnika/czki projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie z powodu otrzymania ofert o wartości przewyższającej kwotę, która posiada Zamawiający na realizacje zamówienia jest nierozstrzygnięte.
 


Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku (druk i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych, nr 3/PK/2017)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WYKONANIA WYDRUKU I DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH w ramach projektu „Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” w ramach w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 poszukuje podmiotu, który zrealizuje i dostarczy materiały informacyjno-promocyjne.

Czytaj więcej


Strona 1 z 14