wtorek, 2020-08-11 Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ (nr 20/SZ/MAZOWIECKIE/2019)Warszawa, dn. 26.11.2019 r.
 


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty [DOC] »

Załącznik nr 1.1 do formularza oferty - CV trenera  [DOCX] »
Załącznik nr 1.2 do formularza oferty - Wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »
Załącznik nr 1.3 do formularza oferty - Program szkolenia [DOC] »
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego [PDF] »
Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego [PDF] »
Załacznik nr 3 do zapytania ofertowego [PDF] »


 

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19
02-574 Warszawa
www.far.org.plZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/SZ/MAZOWIECKIE/2019
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (Kurs prawa
jazdy kategorii B) z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ

realizowanej dla 1 uczestnika w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie zapewnienia szkolenia zakończonego egzaminem z dla 1 uczestnika projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.   
 

Lp.

Nazwa
szkolenia

Liczba godzin teoretycznych/
Liczba godzin praktycznych

Rodzaj szkolenia (indywidualne/
grupowe)

Miejsce szkolenia

Dodatkowe
informacje

1.

Kurs prawa jazdy kategorii B
wraz z opłatą
egzaminacyjną

30 godzin
(45 minut)
teorii/
30 godzin
(60 minut)
zajęć
praktycznych

indywidualne

ZaZajęcia teoretyczne:
realizowane w formie
grupowej;

Zajęcia praktyczne (jazdy)
rozpoczynające i kończące
się Warszawie (02-463). 

Samochód dostosowany
do osoby z
niepełnosprawnością ruchową.


2. Szkolenie powinno kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającym uzyskane uprawnienia w rozumieniu Załącznik a nr 2 zapytania ofertowego. W przypadku gdy szkolenie będzie kończyć się certyfikacją zewnętrzną i/lub regulowane będzie rozporządzeniem właściwego ministra Zamawiający zapewni możliwość odpowiednio przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i/lub uzyskania uprawnień.

3. W ramach usługi szkoleniowej Wykonawca ma zapewnić kompleksową organizację i przeprowadzenie procesu walidacji i certyfikacji w rozumieniu Załącznika nr 2. W przypadku wątpliwości w zakresie właściwego procesu walidacji i certyfikacji, Wykonawca powinien posłużyć się, zarówno Załącznikiem nr 2 i 2a.

II. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
Dokładny termin rozpoczęcia usługi szkoleniowej zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, z zastrzeżeniem, że cała usługa szkoleniowa zakończy się najpóźniej 30.03.2020.

III. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Miejsce wykonania usługi szkolenia wskazano w pkt. I.

IV. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1. Zapewnienie usługi szkoleniowej – Kurs prawa jazdy kategorii B z badaniami lekarskimi oraz opłatą egzaminacyjną przez Wykonawcę posiadającego aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645).

2. Przeprowadzenie szkolenia dla 1 uczestnika projektu, w wymiarze - liczba godzin szkolenia dla jednej osoby wynosi 60 godzin (30h – teoria, 30h – praktyka). Przy założeniu, że 1 godzina szkolenia teoretycznego wynosi 45 min, a jedna godzina szkolenia praktycznego wynosi 60 min.

3. Zrealizowaniu programu szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o kierowanie pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 280).

4. Konieczne jest udokumentowanie przez Wykonawcę spełniania przez trenerów realizujących szkolenie poniższych wymagań:

 • wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/ inne umożliwiające przeprowadzenie danej usługi. Wykonawca zobowiązany jest wykazać kompetencje instruktorów (trenerów) w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami. Każdy ze wskazanych instruktorów (trenerów) powinien posiadać doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym wymagane jest minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata, kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750 godzin).
 • Wykazaniu wiedzy i doświadczenia Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotowego szkolenia. Oferent przedstawi 2 referencje potwierdzające należycie wykonane usługi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi, którego przedmiotem była usługa z przedmiotu zamówienia, oferent powinien przedstawić potwierdzone doświadczenie, że usługi zostały należycie wykonane w tym samym czasie, miejscu i przez tę samą osobę/osoby. Wykonawca wskazuje wiedzę i doświadczenie w Załączniku nr 2 do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami.


5. Oferent potwierdza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, oraz osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata.

Wymagania jakościowe dotyczące szkoleń:

Ogólne:

 • szkolenie/kurs powinno być dopasowane do poziomu uczestników/czek – obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia/kursu i dostosowanie do nich programu szkoleniowego oraz wykorzystanych metod nauczania,
 • program szkoleniowy/kursu powinien zostać opisany w języku efektów uczenia się, jak również musi bazować na uznanych/certyfikowanych profilach zawodowych lub prowadzić do uzyskania uznawanych umiejętności i kompetencji. Osiągnięte przez uczestników/czki w wyniku szkolenia kwalifikacje lub kompetencje stanowić będą wyodrębniony zestaw efektów uczenia się adekwatnych dla danej dziedziny: zasobów wiedzy (teoretycznej, faktograficznej i praktycznej), umiejętności (zdolności do wykorzystania wiedzy w wykonywaniu zadań zawodowych i rozwiązywaniu problemów) i kompetencji społecznych (zdolności do kształtowania własnego rozwoju, stosowania wiedzy, umiejętności, zdolności osobistych i metodologicznych w pracy, nauce i karierze) na poziomie umożliwiającym podjęcie pracy na samodzielnym stanowisku.
 • w przypadku szkoleń/kursów, w których jest to wymagane, realizator szkolenia powinien posiadać aktualne akredytacje, licencje lub certyfikaty;

Materiały szkoleniowe:

 • oferowane przez realizatora materiały wspomagające kształcenie (np. skrypty, prezentacje, filmy) są wykorzystywane w sposób respektujący prawo autorskie;


Dokumentacja szkoleniowa (dołączona jako załącznik do umowy):

 • musi obejmować:
  - raport/y podsumowujące ocenę efektów uczenia się, 
  - program szkolenia/kursu (tematy zajęć, harmonogram zajęć - w tym wymiar godzinowy,
  metody szkolenia), 
  - test wiedzy uczestników/czek obrazujący postęp zdobytej wiedzy (test przed szkoleniem/test po szkoleniu)
  - materiały szkoleniowe, 
  - listy obecności, dzienniki zajęć, 
  - potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych,
 • musi zostać przekazana Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia szkolenia w wersji papierowej,
 • musi być zgodna z zasadami wizualizacji zwierających treść określoną w Wytycznych w zakresie monitorowania (załącznik zostanie przesłany wybranemu Wykonawcy do umowy szkoleniowej);

Kadra szkoleniowa:
powinna posiadać kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób, jak również doświadczenie zawodowe lub wykształcenie odpowiednie do tematycznego prowadzenia szkoleń;

Sale szkoleniowe i egzaminacyjne (zaplecze techniczne):
 • Wykonawca zapewni salę/sale egzaminacyjną/e wyposażoną/e odpowiednio do specyfiki egzaminu (tj. sale muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, wymogi akustyczne, oświetleniowe, posiadać instalację grzewczą i zaplecze sanitarne, powinny być wyposażone w komputery z odpowiednim oprogramowaniem – jeżeli wymagać będzie tego tematyka egzaminu, nie powinny posiadać barier architektonicznych - powinny być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).

6. Zweryfikowaniu uzyskanych przez uczestnika szkolenia kompetencji poprzez odpowiednie ich sprawdzenia - przeprowadzenie egzaminu.

V. ZASTRZEŻENIA
1. Zamawiający, w okresie wynajmu pomieszczeń, upoważniony jest do umieszczenia na terenie ośrodka, w salach, w których prowadzić będzie zajęcia, informacji o realizacji projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ”. Odpowiedni szablon Zamawiający przekaże Wykonawcy na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników/czek szkolenia, o czym poinformuje Wykonawcę nie później, niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

VI. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.

VII. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z postępowania Zamawiający wyklucza:
1. Oferentów, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (pkt. IV Formularza oferty).

2. Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia;

3. Oferentów, wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

VIII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty poprzez sprawdzenie dostosowania obiektu do pobytu osób z niepełnosprawnościami oraz faktycznej możliwości zorganizowania zajęć dydaktycznych według założeń projektu. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.

IX. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
80411000-8 Usługi szkół jazdy

X. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:
1. cena ofertowa brutto – 90%,
2. wiedza i doświadczenie Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do Formularza oferty) – 10%.

XI. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto (C)

Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:

cena brutto oferty najtańszej

cena ofertowa brutto (C) = _____________________  x 90 pkt.

cena brutto oferty badanej

2. Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D)
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Punkty nie podlegają sumowaniu.
– 5 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji 5 usług zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
– 10 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 10 usług w zakresie zgodnym
z przedmiotem zamówienia.

Ocenie podlegać będą należycie wykonane usługi, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – we wskazanym okresie działania), których przedmiot był tożsamy z przedmiotem zamówienia, w tym samym czasie, miejscu i przez tę samą osobę/osoby. Oferent załącza dowody potwierdzające ich należyte wykonanie (np. referencje, protokół odbioru przedmiotu umowy).

Oferent potwierdza że jest uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym załącznik do Formularza oferty, zgodnie z jego wymogami.

3. Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:
– usługa nie będzie dotyczyła zakresu przedmiotu zamówienia,
– usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód potwierdzający należyte wykonanie,
– nie załączono dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,
– istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie,
– dowody nie potwierdzają należytego wykonania usługi,
– usługa została wykonana przez inne podmioty (podwykonawców),
– wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego.

4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia treści ofert.

5. Przed wyborem Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków Zamówienia.

6. Zamawiający w trakcie oceny ofert ma możliwość weryfikacji spełnienia warunków zastrzeżonych w niniejszym zapytaniu poprzez żądanie dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.

7. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C + D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto,
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy,

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 03.12.2019r. do godziny 23.59.

XIII. WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

 • dokumenty określające status prawny oferenta nie są wymagane w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów, które podlegają wpisowi do rejestru albo ewidencji ogólnodostępnych w sieciach teleinformatycznych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) bądź Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wykonawca może być jednak zobowiązany do złożenia dodatkowego dokumentu potwierdzającego sposób jego reprezentacji, w przypadku stwierdzenia przez FAR rozbieżności w tym zakresie (np. gdy z rejestru nie wynika, iż osoba/osoby które podpisały ofertę są osobami uprawnionymi do reprezentowania wykonawcy),
 • oferta złożona na formularzu oferty,
 • CV trenera (instruktora) wskazanego do realizacji usługi (załącznik nr 1.1 do Formularza oferty),
 • wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik 1.2 do Formularza oferty) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi,
 • szczegółowy program szkolenia (załącznik 1.3 do Formularz oferty),
 • lista sprawdzająca czy dany certyfikat można uznać za potwierdzający kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji - (załącznik 2a) - przesyłana, uzupełniona przez Wykonawcę, tylko na pisemną prośbę Zamawiającego, w przypadku wątpliwości w zakresie certyfikacji.

Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

XIV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną, umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

XV. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Katarzyna Kuzin- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 500 293 855

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni

XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
- braku ofert spełniających kryteria wyboru,
- braku odpowiedniej liczby uczestników/czek zainteresowanych szkoleniem organizowanym przez Zamawiającego
- znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia

XVIII. NIEROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU:
- braku ofert,
- braku ofert spełniających kryteria wyboru,
- złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
- inne (ze wskazaniem przyczyny).

XIX. ANULOWANIE POSTĘPOWANIA
- w przypadku wystąpienia sytuacji nie wskazanej w pkt. XVII lub XVIII (ze wskazaniem przyczyny).

XX. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
– terminu realizacji umowy,
– harmonogramu realizacji umowy,
– ostatecznej liczby osób uczestniczących,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XXI. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony. Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy. Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.
XXII. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ”.

XXIII. UWAGI KOŃCOWE
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

XXIV. ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty,
2. Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty - CV trenera (instruktora) wskazanego do realizacji usługi,
3. Załącznik nr 1.2 do Formularza oferty - Wykaz doświadczenia Wykonawcy,
4. Załącznik nr 1.3 do Formularza oferty - Program szkolenia,
5. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
6. Załącznik nr 2a lista sprawdzająca czy dany certyfikat można uznać za potwierdzający kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji – przesyłana tylko na pisemną prośbę Zamawiającego
7. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Trójstronna umowa szkoleniowa. 


 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020