środa, 2020-09-23 Bogusława, Liwiusza, Tekli

Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 22/S/SZ/2019)


Mikołów, dn. 26.11.2019 r.


 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty [DOC] »
Załącznik nr 1.1 do formularza oferty - CV trenera  [DOCX] »
Załącznik nr 1.2 do formularza oferty - Wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »
Załącznik nr 1.3 do formularza oferty - Program szkolenia [DOC] »
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego [PDF] »
Załacznik nr 3 do zapytania ofertowego [PDF] »


 

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19
02-574 Warszawa
www.far.org.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/S/SZ/2019
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NA POZIOMIE A2) WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ


realizowanej na terenie województwa śląskiego dla 5 uczestników/czek w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kurs języka angielskiego na poziomie A2 na potwierdzonego Certyfikatem (Certyfikat językowy ETS TOEIC na poziomie A2) dla 5 uczestników/czek projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
.

Nazwa kursu

Liczba
godzin

Rodzaj szkolenia (indywidualne/
grupowe)

Miejsce szkolenia

Kurs języka angielskiego Poziom A2

Program:
1. Słuchanie i rozumienie
2. Czytanie i rozumienie
3. Mówienie i pisanie

40 godzin
(45 min.)

Indywidualne

Sala szkoleniowa
na terenie województwa
śląskiego do 60 km
od miejsca zamieszkania
Uczestnika/czki Projektu
tj. 44-164 Rzeczyce

Kurs języka angielskiego Poziom A2

Program:
1. Słuchanie i rozumienie
2. Czytanie i rozumienie
3. Mówienie i pisanie

40 godzin
(45 min.)

Indywidualne

W miejscu zamieszkania
Uczestnika/czki Projektu tj. na terenie województwa
śląskiego:
42-713 Kochanowice

Kurs języka angielskiego Poziom A2

Program:
1. Słuchanie i rozumienie
2. Czytanie i rozumienie
3. Mówienie i pisanie

40 godzin

(45 min.)

Indywidualne

W miejscu zamieszkania
Uczestnika/czki Projektu tj. na terenie województwa
śląskiego:
42-270 Rzeki Wielkie

Kurs języka angielskiego Poziom A2

Program:
1. Słuchanie i rozumienie
2. Czytanie i rozumienie
3. Mówienie i pisanie

40 godzin
(45 min.)

Indywidualne

W miejscu zamieszkania
Uczestnika/czki Projektu
tj. na terenie województwa
śląskiego:
40-109 Katowice

 

Kurs języka angielskiego Poziom A2

Program:
1. Słuchanie i rozumienie
2. Czytanie i rozumienie
3. Mówienie i pisanie

40 godzin
(45 min.)

Indywidualne

W miejscu zamieszkania
Uczestnika/czki Projektu
tj. na terenie województwa
śląskiego:
44-217 Rybnik


2. Szkolenie powinno kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane uprawnienia w rozumieniu Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego. W przypadku gdy szkolenie będzie kończyć się certyfikacją zewnętrzną i/lub regulowane będzie rozporządzeniem właściwego ministra Zamawiający zapewni możliwość odpowiednio przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i/lub uzyskania uprawnień.

3. W ramach usługi szkoleniowej Wykonawca ma zapewnić kompleksową organizację i przeprowadzenie procesu walidacji i certyfikacji w rozumieniu Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.

II. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
Dokładny termin rozpoczęcia usługi szkoleniowej zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, z zastrzeżeniem, że cała usługa szkoleniowa zakończy się najpóźniej 28.02.2020.

III. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Miejsce wykonania usługi szkolenia wskazano w pkt I.

IV. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1. Zapewnienie usługi szkoleniowej wskazanym w pkt I przez Wykonawcę posiadającego aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645).

2. Przeprowadzeniu szkolenia dla 5 uczestników/czek projektu, w wymiarze określonym w pkt I.
Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny i zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu. Jako 1 godzinę szkoleniową należy rozumieć godzinę zegarową. W zakresie prowadzenia postępowania przez 1 dzień szkoleniowy Zamawiający rozumie 8 godzin zegarowych zajęć, w tym 8 godzin lekcyjnych zajęć merytorycznych (pozostały czas przeznaczony na rejestrację uczestników oraz przerwy).

3. Zrealizowaniu programu szkolenia zgodnie z przyjętym London Chamber of Commerce and Industry from Pearson dla poszczególnych szkoleń wskazanych w pkt. I

4. Konieczne jest udokumentowanie przez Wykonawcę spełniania przez trenerów realizujących szkolenie poniższych wymagań:
wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/ inne umożliwiające przeprowadzenie danej usługi.

5. Wykazanie wiedzy i doświadczenia Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotowego szkolenia. Oferent przedstawi 3 referencje potwierdzające należycie wykonane usługi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi, którego przedmiotem była usługa z przedmiotu zamówienia, oferent powinien przedstawić potwierdzone doświadczenie, że usługi zostały należycie wykonane w tym samym czasie, miejscu i przez tę samą osobę/osoby. Wykonawca wskazuje wiedzę i doświadczenie w Załączniku nr 2 do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami.

6. Oferent potwierdza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, oraz osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata.

Wymagania jakościowe dotyczące szkoleń:
Ogólne:

 • szkolenie/kurs powinno być dopasowane do poziomu uczestniczki – obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia/kursu i dostosowanie do nich programu szkoleniowego oraz wykorzystanych metod nauczania,
 • program szkoleniowy/kursu powinien zostać opisany w języku efektów uczenia się, jak również musi bazować na uznanych/certyfikowanych profilach zawodowych lub prowadzić do uzyskania uznawanych umiejętności i kompetencji. Osiągnięte przez uczestniczkę w wyniku szkolenia kwalifikacje lub kompetencje stanowić będą wyodrębniony zestaw efektów uczenia się adekwatnych dla danej dziedziny: zasobów wiedzy (teoretycznej, faktograficznej i praktycznej), umiejętności (zdolności do wykorzystania wiedzy w wykonywaniu zadań zawodowych i rozwiązywaniu problemów) i kompetencji społecznych (zdolności do kształtowania własnego rozwoju, stosowania wiedzy, umiejętności, zdolności osobistych i metodologicznych w pracy, nauce i karierze) na poziomie umożliwiającym podjęcie pracy na samodzielnym stanowisku.
 • w przypadku szkoleń/kursów, w których jest to wymagane, realizator szkolenia powinien posiadać aktualne akredytacje, licencje lub certyfikaty;

Materiały szkoleniowe:

 • oferowane przez realizatora materiały wspomagające kształcenie (np. skrypty, prezentacje, filmy) są wykorzystywane w sposób respektujący prawo autorskie;

Dokumentacja szkoleniowa (dołączona jako załącznik do umowy):

 • musi obejmować:
  - raport/y podsumowujące ocenę efektów uczenia się, 
  - program szkolenia/kursu (tematy zajęć, harmonogram zajęć - w tym wymiar godzinowy, metody szkolenia), 
  - test wiedzy uczestniczki obrazujący postęp zdobytej wiedzy (test przed szkoleniem/test po szkoleniu)
  - materiały szkoleniowe, 
  - listy obecności, dzienniki zajęć, 
  - potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych,
 • musi zostać przekazana Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia szkolenia w wersji papierowej,
 • musi być zgodna z zasadami wizualizacji zwierających treść określoną w Wytycznych w zakresie monitorowania (załącznik zostanie przesłany wybranemu Wykonawcy do umowy szkoleniowej);

Kadra szkoleniowa:

 • powinna posiadać kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób, jak również doświadczenie zawodowe lub wykształcenie odpowiednie do tematycznego prowadzenia szkoleń;
Sale szkoleniowe i egzaminacyjne (zaplecze techniczne):
 • zapewnienie sal egzaminacyjnych wyposażonych odpowiednio do specyfiki egzaminu (sale muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, wymogi akustyczne, oświetleniowe, posiadać instalację grzewczą i zaplecze sanitarne, powinny być wyposażone w komputery z odpowiednim oprogramowaniem – jeżeli wymagać będzie tego tematyka egzaminu, nie powinny posiadać barier architektonicznych - powinny być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami),
 • Wykonawca będzie dysponował odpowiednim pomieszczeniem dostosowanym do osób z niepełnosprawnościami z zapewnionym zapleczem do przeprowadzenia szkolenia, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, tj. spełniać odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe.

7. Zweryfikowaniu uzyskanych przez 1 Uczestnika/czkę szkolenia kompetencji poprzez odpowiednie ich sprawdzenia - przeprowadzenie egzaminu. Szkolenie zakończone zostanie uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji potwierdzone certyfikatem – Certyfikat A2 , zgodnym z aktualnymi London Chamber of Commerce and Industry from Pearson.

V. ZASTRZEŻENIA
1. Zamawiający, w okresie wynajmu pomieszczeń, upoważniony jest do umieszczenia na terenie ośrodka, w salach, w których prowadzić będzie zajęcia, informacji o realizacji projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja”. Odpowiedni szablon Zamawiający przekaże Wykonawcy na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników szkolenia, o czym poinformuje Wykonawcę nie później, niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

VI. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.

VII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:

– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty poprzez sprawdzenie dostosowania obiektu do pobytu osób z
niepełnosprawnościami, w tym osób niewidomych oraz faktycznej możliwości zorganizowania zajęć dydaktycznych według założeń projektu. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.

VIII. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
80500000-4 Usługi szkoleniowe
80580000-3- kursy językowe

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:
1. cena ofertowa brutto – 90%,
2. wiedza i doświadczenie Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do Formularza oferty) – 10%.

X. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto (C)

Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:

cena brutto oferty najtańszej

cena ofertowa brutto (C) = _________________________________________ x 90 pkt.

cena brutto oferty badanej

2. Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D)
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Punkty nie podlegają sumowaniu.
– 5 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji 5 usług zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
– 10 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 10 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,

Ocenie podlegać będą należycie wykonane usługi, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – we wskazanym okresie działania), których przedmiot był tożsamy z przedmiotem zamówienia, w tym samym czasie, miejscu i przez tę samą osobę/osoby. Oferent załącza dowody potwierdzające ich należyte wykonanie (np. referencje, protokół odbioru przedmiotu umowy).

Oferent potwierdza że jest uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym załącznik do Formularza oferty, zgodnie z jego wymogami.

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:
– usługa nie będzie dotyczyła zakresu przedmiotu zamówienia,
– usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód potwierdzający należyte wykonanie,
– nie załączono dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,
– istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie,
– dowody nie potwierdzają należytego wykonania usługi,
– usługa została wykonana przez inne podmioty (podwykonawców),
– wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego.

Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C + D

gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto,
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy,

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

XI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 03.12.2019 r. do godziny 23.59.

XII. WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej,
– oferta złożona na formularzu oferty,
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik 1.2 do Formularza oferty) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi,
– szczegółowy program szkolenia (załącznik 1.3 do Formularz oferty)

Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

XIII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

XIV. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Tomasz Brzozowski e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefon: 509 447 071

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni

XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– braku odpowiedniej liczby uczestników/czek zainteresowanych szkoleniem, organizowanym przez Zamawiającego.
– znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia.

XVII. NIEROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
– braku ofert,
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– inne (ze wskazaniem przyczyny).

XVIII. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
– terminu realizacji umowy,
– harmonogramu realizacji umowy,
– ostatecznej liczby osób uczestniczących,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XIX. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony. Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy. Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XX. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja”.

XXI. UWAGI KOŃCOWE
1. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA- RPSL.09.01.05-24-0462/17-00 z dnia 04.04.2018 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy JMM Mariusz Lewandowski a Województwem Śląskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Śląskiego. 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” realizuje projekt na podstawie umowy partnerskiej z dnia 27.12.2017 zawartej z JMM Mariusz Lewandowski oraz aneksem w dniu 03.10.2018.

2. Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności, jednakże wskazany powyżej element opisu jest niezależny od Zamawiającego, działającego w ramach projektu i na rzecz beneficjenta projektu. Tym samym Zamawiający wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb beneficjenta projektu.

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.

4. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

XXII. ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 22/S/SZ/2019 - Formularz oferty,
2. Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty - CV trenera (instruktora) wskazanego do realizacji usługi,
3. Załącznik nr 1.2 do Formularza oferty - Wykaz doświadczenia Wykonawcy,
4. Załącznik nr 1.3 do Formularza oferty - Program szkolenia,
5. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 22/S/SZ/2019 - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
6. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 22/S/SZ/2019 – Trójstronna umowa szkoleniowa