wtorek, 2020-08-11 Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ – II edycja ( nr 3/ŁII/2019)


Łódź, 04.12.2019

 

Załącznik do zapytania ofertowego - Formularz oferty [DOC] »
Załącznik do formularza oferty - wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »
Umowa - wzór [PDF] »
Klauzula informacyjna [PDF] »

Wymagania dotyczące standardu cen rynkowych [PDF] »ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19
02-574 Warszawa
www.far.org.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ŁII/2019
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO


w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ - II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPLD.09.01.01-10-B026/19-00 z dnia 24.10.2019 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) – dalej „Pzp”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego (zwanego dalej Wsparcie) dla 26, uczestników/czek projektu.

Wsparcie realizowane będzie na rzecz osoby z niepełnosprawnością (zwanej dalej ON).

Godzinę Wsparcia należy rozumieć jako 60 minut.
Wsparcie będzie świadczone w wymiarze średnio 10 godzin dla 1 uczestnika/czki projektu.
Łączny czas udzielonego Wsparcia nie może przekroczyć 260 godzin.

Ilość godzin uzależniona jest od indywidualnych potrzeb uczestnika/czki. Ilość godzin wsparcia może zostać zwiększona, w przypadku gdy u Uczestnika/czki Projektu zdiagnozowane zostaną większe potrzeby Wsparcia. Informacja o zwiększeniu godzin musi zostać przekazana Zamawiającemu przed zwiększeniem ilości godzin, na co Zamawiający musi wyrazić zgodę.

Celem niniejszego Zapytania jest wyłonienie Wykonawcy, który świadczyć będzie na rzecz Zamawiającego usługę będącą przedmiotem zamówienia.

II. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
1. Realizacja usługi polegać będzie na:
– udzieleniu Wsparcia dla 26 uczestników/czek,
– przygotowaniu przez psychologa Indywidualnej karty uczestnika/czki z zakresu Wsparcia z zachowaniem tajemnicy zawodowej,


2. Podstawowe zagadnienia z zakresu Wsparcia:
– identyfikacja u uczestnika/czki projektu ograniczeń związanych z aktywizacją społeczno-zawodową,
– ustalenie etapów przełamywania barier i trudności związanych z powrotem lub wejściem ON na rynek pracy,
– udzielanie porad psychologicznych, wzmacnianie samooceny, poczucia samostanowienia,
– wsparcie psychologiczno-motywacyjne,
– budowanie strategii podjęcia odpowiedzialności za rozwój kompetencji społecznych i zawodowych,
– ustalenie rekomendacji i zaleceń dla uczestnika/czki w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej,
– przygotowanie na zakończenie udzielanego Wsparcia dla każdego/ej uczestnika/czki raportu podsumowującego z rekomendacjami dla uczestnika/czki.

3. Wykonawca po ukończeniu Wsparcia musi przedstawić dokumentację związaną z realizacją Wsparcia tj.:
– indywidualna karta uczestnika/czki,
– raport podsumowujący dla każdego uczestnika/czki,
– zestawienie miesięczne ilości godzin udzielonego Wsparcia dla każdego uczestnika/czki,
– karta czasu pracy,
– protokół odbioru przedmiotu umowy.

III. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
85121270-6 – Usługi psychiatryczne i psychologiczne

IV. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
01.01.2020-30.09.2021

V. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Województwo łódzkie. Dokładna lokalizacja będzie ustalana indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami Uczestników/czek projektu. Wsparcie może być realizowane w gabinecie psychologicznym, biurze projektu w Łodzi, jak i w miejscu zamieszkania Uczestnika/czki Projektu.

VI. LICZBA UCZESTNIKÓW
Zamawiający zastrzega, że ostateczna liczba uczestników może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia – maksymalnie o 50 % względem liczby uczestników wskazanej w Zapytaniu ofertowym. Powyższe nie wpływa na możliwość zmiany treści oferty, w szczególności nie powoduje możliwości, ani nie daje prawa Wykonawcy do zwiększenia ceny jednostkowej podanej w Formularzu oferty. Powyższe stanowi podstawę do zmiany umowy, zgodnie z pkt XXIII niniejszego Zapytania.

VII. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznała zdolność prawną, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą tj.:
1. Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. spełniają poniższe minimalne wymagania:
– wykształcenie wyższe/zawodowe psychologiczne lub certyfikat / zaświadczenie / inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia (wymagane dokumenty np. kopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie),
– doświadczenie min. 2 letnie z zakresu prowadzenia Wsparcia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, rozumiane jako wykonanie w przedmiotowym okresie min. 100 godzin Wsparcia (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z Załącznika do Formularza oferty),
– min. roczne doświadczenie z zakresu prowadzenia Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, rozumiane jako wykonanie min. 20 godzin Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z Załącznika do Formularza oferty).

2. Wykonawca, jeżeli nie będzie realizować zamówienia osobiście, powinien w chwili składania oferty dysponować personelem przypisanym do realizacji Wsparcia z zakresu objętego ofertą, z powyższym doświadczeniem, oraz załączyć do oferty ich listę wraz z dowodami na posiadane doświadczenie (np. referencje, oświadczenia, protokoły odbioru usług itp.) i przygotowanie merytoryczne (np. kopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie). W takim wypadku personel Wykonawcy będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, musi spełniać wymogi określone w niniejszym Zapytaniu w zakresie wykształcenia i doświadczenia wskazane w ust. 1 powyżej. Osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą w załączeniu do oferty legitymować się również osobistym doświadczeniem wskazanym w niniejszym punkcie.

3. Dysponują potencjałem organizacyjno-technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

4. Zobowiązują się do przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości płci, wzajemnego szacunku i partnerskich relacji między płciami, jak również niedopuszczania do dyskryminacji ze względu m.in. na wiek, wykształcenie, poglądy, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, orientację seksualną czy niepełnosprawność.

5. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

6. Wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszego postępowania.

7. Zobowiązują się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:
– realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,

8. Posiadają obowiązkowe ubezpieczenie (OC, NNW). Ubezpieczenie pokrywane jest ze środków własnych Wykonawcy. W celu kontroli i stwierdzenia spełnienia wymogu ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić polisy ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego.

VIII. ZASTRZEŻENIA
1. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku konieczności przerwania realizacji Wsparcia, Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości zrealizowanych godzin. Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za Wsparcie, która rzeczywiście zostało zrealizowane.

IX. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

X. PODWYKONAWCY
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania całości ani części przedmiotu zamówienia podwykonawcy.

XI. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Z postępowania Zamawiający wyklucza się Wykonawców:
1. powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań w Formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).

2. którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia,

3. wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,

4. będących osobą prawną lub innym podmiotem wchodzącym w skład struktury organizacyjnej Zamawiającego.

Zamawiający może ponadto wykluczyć Wykonawcę, który nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz umowy, przez co należy rozumieć sytuację, kiedy to Wykonawca świadczył lub świadczy na rzecz Zamawiającego usługi z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, który to przedmiot umowy został wykonany lub jest wykonywany w sposób nienależyty, w szczególności jeżeli w stosunku do Wykonawcy ujawnione zostały lub zgłaszane były zastrzeżenia co do sposobu świadczenia usług, zaniedbań, uchybień oraz innych zastrzeżeń świadczących o wykonywaniu umowy w sposób niezgodny z jej treścią. W takiej sytuacji ocena w zakresie nienależytego wykonania umowy należy do Zamawiającego.

XII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę (w rozumieniu art. 90 ust. 1 i ust. 1a Pzp) w stosunku do przedmiotu zamówienia,
– została złożona przez Wykonawcę wykluczonego,
– Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy oraz pomimo wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie braki nie zostały uzupełnione, poprawione, wyjaśnione, nie zostały złożone lub nie są wystarczające.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania oraz odpowiadać jego wymogom.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, według Formularza oferty. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zamawiający przewiduje składanie oferty w postaci elektronicznej.

3. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

XIV. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie VII w oparciu o poniższe kryteria:
1. Cena za 1 godzinę brutto brutto – 85 %.
2. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 15 %.

XV. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto brutto (C):

Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:

cena brutto brutto za 1 godzinę oferty najtańszej

cena ofertowa za 1 godzinę brutto brutto (C) = _________________________________  x 85 pkt

cena brutto brutto za 1 godzinę oferty badanej

2. Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie wykonawcy (D):
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 15 punktów. Punkty nie podlegają sumowaniu.
– 10 pkt za udokumentowane doświadczenie w organizacji powyżej 50 godzin Wsparcia w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
– 15 pkt za udokumentowane doświadczenie w organizacji powyżej 100 godzin Wsparcia w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym Załącznik do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami. Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są: referencje, protokół odbioru usługi.

3. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C+D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa za 1 godzinę brutto brutto,
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy,

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:

 • usługa wskazana w Wykazie oraz dokumenty potwierdzające jej wykonanie, nie dotyczą zakresu przedmiotu zamówienia,
 • usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dokument potwierdzający należyte wykonanie,
 • nie załączono dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,
 • istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie, których to rozbieżności nie da się usunąć,
 • dokumenty nie potwierdzają należytego wykonania usługi,
 • usługa została wykonana w całości lub w części przez inne podmioty (podwykonawców),
 • wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego i pomimo wezwania do uzupełnienia Wykazu w sposób czytelny nadal dane te są nieczytelne.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy, który nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub jeżeli załączone dokumenty zawierają błędy, do ich przedłożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni braków lub nie udzieli wyjaśnień w terminie lub jeżeli pomimo uzupełnienia dokumentów i oświadczeń oraz udzielenia wyjaśnień oferta jest niezgodna z treścią niniejszego Zapytania lub nadal zawiera braki lub uniemożliwia ocenę oferty i ocenę jej zgodności z Zapytaniem, Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy lub do unieważnienia postępowania.

5. Zamawiający ma prawo do poprawy w ofercie:

 • oczywistych omyłek pisarskich,
 • oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 • innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią Zapytania, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,

o czym zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w sposób przyjęty w pkt XIX Zapytania. Wykonawca ma prawo do złożenia w terminie 3 dni od daty doręczenia pisma na wyrażenie sprzeciwu, co do dokonanych przez Zamawiającego poprawek w treści oferty, o których mowa powyżej.

6. Jeżeli na skutek dokonanej przez Zamawiającego poprawy oferty zgodnie z zapisami ust. 5 powyżej okaże się, że oferta jest niezgodna z treścią Zapytania ofertowego lub jeśli Wykonawca złożył sprzeciw, co do dokonanych przez Zamawiającego poprawek w tym trybie, co skutkować będzie niezgodnością treści oferty z niniejszym Zapytaniem, Zamawiający odrzuca ofertę.

7. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, przez co należy rozumieć ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że dwie oferty uzyskały tą samą liczbę punktów, Zamawiający wzywa tych Wykonawców do złożenia ponownie przez nich oferty uzupełniającej. Jeżeli pomimo uzupełnienia ofert nadal więcej niż jedna oferta będzie najkorzystniejsza, Zamawiający może unieważnić postępowanie.

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości wspólnego składania ofert.

XVI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 16.12.2019 r. do godziny 23.59.

XVII. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– oferta złożona na Formularzu oferty,
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik do Formularza oferty) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (np. referencje, protokół odbioru usługi),
– dokumenty potwierdzające przygotowanie merytoryczne (np. kopia dyplomu),
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej (wydruk z CEiDG) – jeśli dotyczy.

2. Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w dokumentach załączonych do oferty lub gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna, ma prawo do żądania od Wykonawcy przedłożenia oryginału lub notarialnie bądź urzędowo poświadczonych dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy w określonym terminie.

Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie lub przesłanie dokumentów niespełniających wymogów określonych w ust. 1 lub 2 powyżej uprawnia Zamawiającego do odrzucenia oferty.

XVIII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie Wykonawców o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane elektronicznie oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.far.org.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

XIX. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Klaudia Stankiewicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 500 293 855

2. Wykonawca może składać wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, informacje do Zamawiającego elektronicznie, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że ma prawo do komunikowania się z Wykonawcami elektronicznie, korespondencyjnie lub telefonicznie.

XX. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Wykonawca może zastrzec, że informacje zawarte w treści oferty i dokumentach załączonych do niej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211). Wykonawca powinien w sposób wyraźny i zrozumiały wskazać, które informacje i jakie dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

XXI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XXII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– braku odpowiedniej liczby uczestników/czek którzy mają zostać objęci Wsparciem,
– znaczących modyfikacji zapytania przez Zamawiającego mających wpływ na przedmiot zamówienia,
– braku ofert,
– braku ofert spełniających warunki formalne określone w pkt VII lub braku ofert niepodlegających odrzuceniu,
– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację usługi,
– wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
– środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane.
Ponadto Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze postępowanie bez podawania przyczyny.

XXIII. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

 • terminu realizacji umowy,
 • harmonogramu realizacji umowy,
 • ostatecznej liczby uczestników,
 • zasad płatności,
 • zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XXIV. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, podpisanym przez obie Strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia rachunku/faktury.
Płatność z tytułu realizacji umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na rachunku/fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XXV. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 65 osób
z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ-II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy
nr umowy nr RPLD.09.01.01-10-B026/19-00 z dnia 24.10.2019 r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim, w
imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

XXVI. UWAGI KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego i https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

2. Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności, jednakże wskazany powyżej element opisu jest niezależny od Zamawiającego, działającego w ramach projektu i na rzecz uczestników/czek projektu. Tym samym Zamawiający wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb uczestników/czek projektu.

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.

4. Propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

5. Wykonawcę, który spełnia definicję personelu projektu zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” tj. za personel projektu, uważane są osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy, osoby samozatrudnione (osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą,
która jest beneficjentem projektu i jednocześnie stanowi personel tego projektu), osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.) oraz wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), obowiązywać będzie limit 276 godzin miesięcznie.

Załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Wykaz doświadczenia.
3. Wzór umowy.
4. Klauzula informacyjna  

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020