sobota, 2020-05-30 Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

»»»


Warszawa, dn. 02.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
w ramach Zapytania ofertowego nr 9/SZ/MAZOWIECKIE/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi szkoleniowej Kurs prawa jazdy kategorii B wraz z opłatą egzaminacyjną dla 1 uczestnika/czki projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
"AS" OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW I INSTRUKTORÓW MARCIN SUWAŁA
NIP: 7961494886; REGON: 670018277;
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18, 26-600 Radom
Łączna kwota brutto: 2350,00 zł.
 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckieg na lata 2014-2020