czwartek, 2020-06-04 Christy, Helgi, Karola

W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 53/M/2019)


Kraków, 02.07.2019 r.

 

Formularz oferty [DOC] »
Załącznik  do formularza oferty - Wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »
Umowa współpracy - wzór  [PDF] »ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19
02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 53/M/2019
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA (ASEKURACJI)
UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ KADRĘ

 

podczas Warsztatów Specjalistycznych w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asekuracji dla 6 uczestników/czek Warsztatu Specjalistycznego w ramach projektu „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Wsparcie asekuracji pod względem zdrowotnym oraz społeczno-psychologicznym będzie świadczone dla 6 Uczestników/czek Warsztatu Specjalistycznego (WS) w terminie od 30.07.2019 do 02.08.2019r. Łączny czas udzielonego grupowego wsparcia wynosi średnio 8 godzin dziennie, czyli 31 godzin.

Wsparcie asekuracyjne obejmuje m.in. usługi higieniczne, zmianę pampersów, pomoc przy kąpielach. Rodzaj wsparcia uzależniony będzie od posiadanych niepełnosprawności posiadanych przez uczestników/czki.

Warsztat Specjalistyczny odbywać się będzie w Krakowskim Klubie Kajakowym ul. Kolna 2, 30-381 Kraków.

Kadra ma zapewnione przez Zamawiającego zakwaterowanie oraz wyżywienie na miejscu realizacji grupowego wsparcia. Uczestnikami warsztatów będą osoby z niepełnosprawnością.

Celem niniejszego Zapytania jest wyłonienie 2 (dwóch) Wykonawców, którzy świadczyć będą na rzecz Zamawiającego usługi będące przedmiotem zamówienia.

Zamawiający zastrzega, że ostateczna liczba uczestników może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu co nie wpływa na możliwość zmiany treści oferty, w szczególności nie powoduje możliwości, ani nie daje prawa Wykonawcy zwiększenia lub zmniejszenia ceny ofertowej podanej w Formularzu oferty. Liczba uczestników może ulec zmianie w trakcie realizacji Umowy, co uprawnia do zmiany Umowy, zgodnie z pkt XVIII niniejszego Zapytania.

II. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
98000000-3 – Inne komunalne, socjalne i osobiste

III. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
30.07.2019 r. – 02.08.2019 r.

IV. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Wsparcie asekuracyjne będzie świadczone na terenie Krakowskiego Klubu Kajakowego ul. Kolna 2, 30-381 Kraków.

V. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj.:
1. Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. kadra, pracująca z ON, wskazana w ofercie musi spełniać poniższe minimalne wymagania:
a. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, posiadać doświadczenie z zakresu asekuracji uczestników/czek z niepełnosprawnościami podczas warsztatów (rozumianego jako udział jako kadra w minimum 2 warsztatach w tym minimum 1 warsztacie dla osób z niepełnosprawnościami (wymagany opis doświadczenia wg. wzoru z załącznika do formularza oferty).
b. posiadają wiedzę z zakresu promowania równości szans kobiet i mężczyzn (weryfikowane na podstawie oświadczenia w formularzu oferty),

2. Wykonawca, jeżeli nie będzie realizować zamówienia osobiście, powinien w chwili składania oferty dysponować personelem przypisanym do realizacji wsparcia z zakresu objętego ofertą, z powyższym doświadczeniem, oraz załączyć do oferty ich listę wraz z dowodami na posiadane doświadczenie (np. referencje, oświadczenia, protokoły odbioru usług itp.) i przygotowanie merytoryczne (np. kopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie). W takim wypadku personel Wykonawcy będący osobą prawną musi spełniać wymogi określone w niniejszym Zapytaniu w zakresie doświadczenia wskazane w ust. 1 lit a. powyżej, tj. w zakresie asekuracji uczestników/czek z niepełnosprawnościami podczas warsztatów zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty. Osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą w załączeniu do oferty legitymować się również osobistym doświadczeniem wskazanych w niniejszym punkcie.

3. Dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.

4. Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

5. Wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji
postanowień niniejszego postępowania.

6. Dysponują potencjałem osobowym niezbędnym do wykonania zamówienia.

7. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:
  • realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,
  • dojazd na WS na terenie województwa małopolskiego we własnym zakresie.
VI. ZASTRZEŻENIA
Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku konieczności przerwania WS Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości zrealizowanych godzin Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za wsparcie, które rzeczywiście zostało zrealizowane.

VII. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.

VIII. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z postępowania Zamawiający wyklucza:
1. Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).

2.Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia;

3. Wykonawców, wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

4. Zamawiający może ponadto wykluczyć Wykonawcę, który nie daje gwarancji należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz umowy, przez co należy rozumieć sytuację kiedy to Wykonawca świadczył lub świadczy na rzecz Zamawiającego usługi z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, który to przedmiot umowy został wykonany lub jest wykonywany w sposób nienależyty, w szczególności jeżeli w stosunku do Wykonawcy ujawnione zostały lub zgłaszane były zastrzeżenia co do sposobu świadczenia usług, zaniedbań, uchybień oraz innych zastrzeżeń świadczących o wykonywaniu umowy w sposób niezgodny z jej treści. W takiej sytuacji ocena w zakresie nienależytego wykonania umowy należy do Zamawiającego.

IX. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę (w rozumieniu art. 90 ust. 1 i ust. 1a Pzp) w stosunku do przedmiotu zamówienia,
– została złożona przez Wykonawcę wykluczonego,
– Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy oraz pomimo wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie braki nie zostały uzupełnione, poprawione, wyjaśnione, nie zostały złożone lub nie są wystarczające.

X. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:
1. Cena za 1godzinę brutto brutto – 90 %.
2. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 10 %;

OCENA KRYTERIÓW:
1. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone na podstawie wzoru:
Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto brutto(C):
oferta z najniższą ceną ofertową za 1 godzinę brutto brutto
cena ofertowa za 1 godzinę brutto brutto (C) = ________________________ x 90 pkt
cena ofertowa za 1godzinę brutto brutto oferty ocenianej

2. Punkty za kryterium „wiedza i doświadczenie wykonawcy” zostaną obliczone na podstawie wzoru:
Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie wykonawcy (D):
  • Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie z zakresu asekuracji uczestników z niepełnosprawnościami podczas warsztatów (rozumianego jako udział jako kadra w minimum 3 warsztatach dla osób z niepełnosprawnościami w ciągu 3 lat) – otrzyma 10 pkt.
  • Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie z zakresu asekuracji uczestników z niepełnosprawnościami podczas warsztatów (rozumianego jako udział jako kadra w minimum 2 warsztatach dla osób z niepełnosprawnościami w ciągu 3 lat) – otrzyma 5 pkt.
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie – 10 pkt.
 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym Załącznik do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami.

Ocenie podlegać będą należycie wykonane co najmniej dwie usługi, w tym co najmniej 1 usługa w warsztacie dla osób z niepełnosprawnościami, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – we wskazanym okresie działania), których przedmiot był tożsamy z przedmiotem zamówienia, tj. których przedmiotem była asekuracja uczestników z niepełnosprawnościami podczas warsztatów, świadczone osobiście lub przez pracowników, na rzecz co najmniej 5 osób, przez co najmniej 25 godzin w ramach jednego warsztatu. Wykonawca załącza dowody potwierdzające ich należyte wykonanie (np. referencje, protokół odbioru przedmiotu umowy).

W Wykazie doświadczenia Wykonawca wskazuje personel przypisany do realizacji przedmiotu Zapytania, który powinien posiadać doświadczenie w zakresie asekuracji uczestników/czek z niepełnosprawnościami podczas warsztatów zrealizowanych w ramach co najmniej 2 warsztatów, w tym co najmniej 1 warsztat na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, ze wskazaniem zakresu wykonanej przez daną osobę usługi, daty jej wykonania oraz dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie (np. referencje, oświadczenia, protokoły odbioru usług itp.) oraz wraz z dowodami potwierdzającymi przygotowanie merytoryczne (np. kopie dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie).

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, według Formularza oferty. Ofertę należy sporządzić na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zamawiający przewiduje składanie oferty w postaci elektronicznej.

4. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C+D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej;
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa za 1 godzinę brutto brutto;
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Oferenta;

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:
– usługa wskazana w Wykazie oraz dowodach potwierdzających jej wykonanie, nie dotyczy zakresu przedmiotu zamówienia,
– usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód potwierdzający należyte wykonanie,
– nie załączono dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,
– istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie, których to rozbieżności nie da się usunąć
– dowody nie potwierdzają należytego wykonania usługi,
– usługa została wykonana w całości lub w części przez inne podmioty (podwykonawców),
– wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego i pomimo wezwania do uzupełnienie Wykazu w sposób czytelny nadal dane te są nieczytelne.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy, który nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub jeżeli załączone dokumenty zawierają błędy, do ich przedłożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni braków lub nie udzieli wyjaśnień w terminie lub jeżeli pomimo uzupełnienia dokumentów i oświadczeń oraz udzielenia wyjaśnień oferta jest niezgodna z treścią niniejszego Zapytania lub nadal zawiera braki lub uniemożliwia ocenę oferty i ocenę jej zgodności z Zapytaniem Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy lub do unieważnienia postępowania.

4. Zamawiający ma prawo do poprawy w ofercie:
1) oczywistych omyłek pisarskich,
2) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią Zapytania, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty
– o czym zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w sposób przyjęty w pkt XV Zapytania. Wykonawca ma prawo do złożenia w terminie 3 dni od daty doręczenia pisma na wyrażenie sprzeciwu co do dokonanych przez Zamawiającego poprawek w treści oferty, o których mowa powyżej. 

5. Jeżeli na skutek dokonanej przez Zamawiającego poprawy oferty zgodnie z zapisami ust. 4 powyżej okaże się, że oferta jest niezgodna z treścią Zapytania lub jeśli Wykonawca złożył sprzeciw co do dokonanych przez Zamawiającego poprawek w tym trybie, co skutkować będzie niezgodnością treści oferty z Zapytaniem, Zamawiający odrzuca ofertę.

6. Zamawiający dokona wyboru dwóch najkorzystniejszych ofert, przez co należy rozumieć dwie oferty, które uzyskają tą samą liczbę punktów lub dwie oferty które zostaną sklasyfikowane odpowiednio na pierwszym i drugim miejscu – w przypadku gdy oferty nie otrzymają takiej samej liczby punktów. Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że więcej niż dwie oferty uzyskały tą samą liczbę punktów, Zamawiający wzywa tych Wykonawców do złożenia ponownie przez nich oferty uzupełniającej. Jeżeli pomimo uzupełnienia ofert nadal więcej niż dwie oferty będą najkorzystniejsze, Zamawiający może unieważnić postępowanie.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości wspólnego składania ofert.

8. Zamawiający zastrzega, że z dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia musi wynikać, że Wykonawca wykonał usługę w sposób należyty, usługa nie została wykonana w całości ani w części przez podwykonawcę oraz że została zrealizowana na rzecz co najmniej 5 osób przez co najmniej 25 godzin w ramach jednego warsztatu.

XI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 09.07.2019r. do godziny 23.59.

XII. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
  • oferta złożona na formularzu oferty,
  • wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik do Formularza oferty) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.
2. Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w dokumentach załączonych do oferty lub gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna, ma prawo do żądania od Wykonawcy przedłożenia oryginału lub notarialnie bądź urzędowo poświadczonych dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy w zakreślonym terminie.

Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie lub przesłanie dokumentów niespełniających wymogów określonych w ust. 1 lub 2 powyżej uprawnia Zamawiającego do odrzucenia oferty.


XIII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

XIV. PODWYKONAWCY
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania całości ani części przedmiotu Zapytania ofertowego podwykonawcy.

XV. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
1. Osoba uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumienia się z Wykonawcami jest:
Klaudia Stankiewicz; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; telefon: 500 293 855

2. Wykonawca może składać wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, informacje do Zamawiającego droga mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że ma prawo do komunikowania się z Wykonawcami drogą mailową, korespondencyjnie lub telefonicznie.

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– braku odpowiedniej liczby uczestników,
– znaczących modyfikacji zapytania przez Zamawiającego mających wpływ na przedmiot zamówienia,
– braku ofert,
– braku ofert spełniających warunki formalne określone w punkcie V lub braku ofert niepodlegających odrzuceniu,
– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację usługi,
– wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
– środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane

Ponadto Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze postępowanie bez podawania przyczyny.

XVIII. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
– terminu realizacji umowy,
– harmonogramu realizacji umowy,
– ostatecznej liczby osób uczestniczących,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XIX. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych podczas Warsztatu Specjalistycznego. Wykonanie zadań przez wykonawcę będzie potwierdzane protokołem sporządzonym przez wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań podczas Warsztatu Specjalistycznego.

Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XX. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja –projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” obszar E, zgodnie z umową WRR/000133/06/D, zawartą pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

XXI. UWAGI KOŃCOWE
1. Zamawiający ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu zamówienia dochował należytej staranności, jednakże wskazany powyżej element opisu jest niezależny od Zamawiającego, działającego w ramach projektu i na rzecz beneficjenta projektu. Tym samym Zamawiający wyraźnie zastrzega, iż wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) z przyczyn od niego niezależnych, a wynikających z rzeczywistych potrzeb uczestników/czek projektu.

2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty.

3. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.


Załączniki:
1. Formularz Oferty,
2. Wykaz doświadczenia
3. Wzór umowy.