niedziela, 2019-10-20 Ireny, Kleopatry, Witalisa

Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego (nr 10/WM/WAP/2019)


Iława, 31.05.2019

 

WAP - Formularz oferty [DOC] »
WAP - Wykaz doświadczenia wykonawcy  [DOC] »
WAP - Umowa współpracy [PDF] »

 

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19
02-574 Warszawa
www.far.org.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/WM/WAP/2019
DOTYCZY WYNAJMU POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH ORAZ ŚWIADCZENIA
USŁUGI GASTRONOMICZNEJ

Dla realizacji kompleksowej Warsztatów Aktywizacji Psychospołecznej, zapewnienia pobytu i wyżywienia dla projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie pomieszczeń dla celów dydaktycznych oraz świadczenie usługi w zakresie zapewnienia wyżywienia (usługa gastronomiczna) dla uczestników/czek i personelu merytorycznego projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Psychospołecznej (zwanym dalej Warsztatem).

II. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
WAP: 22.08.2019-31.08.2019r.

III. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Zapewnienie pobytu i wyżywienia dla uczestników/czek i kadry projektu w Ośrodku znajdującym się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

IV. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia:
– zakwaterowanie wraz ze śniadaniem dla personelu merytorycznego
Warsztatu w terminie 22.08.2019-31.08.2019r. – średnio 9 osób (w tym 3 osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) x 9 noclegów, 9 śniadań,
– wyżywienie dla personelu merytorycznego Warsztatu w terminie 22.08.2019-31.08.2019r. – średnio 9 osób (w tym 3 osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) x 10 przerw kawowych ( kawa, herbata, woda - butelkowana niegazowana 1l na osobę, soki, kruche ciastka), 10 obiadów, 9 kolacji,
– zakwaterowanie wraz ze śniadaniem dla uczestników/czek Warsztatu w terminie 22.08.2019-31.08.2019r. – średnio 8 osób z niepełnosprawnościami (w tym 8 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) x 9 noclegów, 9 śniadań,
– wyżywienie dla uczestników/czek Warsztatu w terminie 22.08.2019-31.08.2019r.– średnio 8 osób z niepełnosprawnościami (w tym 8 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) x 10 przerw kawowych (kawa, herbata, woda butelkowana niegazowana 1l na osobę, soki, kruche ciastka), 10 obiadów, 9 kolacji,

2. wynajem pomieszczeń dydaktycznych/sal konferencyjnych i obiektów rekreacyjnych na zajęcia w trakcie trwania Warsztatu, w terminie 22.08.2019-31.08.2019r. dostosowane dla 17 osób, w tym 11 osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich:
– 1 pomieszczenie dydaktyczne/sala konferencyjne
– musi pomieścić min 17 osób, z pełnym wyposażeniem multimedialnym w dniach:
22.08.2019- od godziny 14.00 do godziny 19:30 – 5,5h
23.08.2019-30.08.2019 – całodobowo
31.08.2019 od godziny 8.00 do godziny 14.00 – 6,0h
– obiekty rekreacyjne dla uczestników/czek Warsztatu i personelu merytorycznego:

  • sala sportowo rekreacyjna dostosowana do przeprowadzenia zajęć dla 17 osób w tym 11 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – do dyspozycji w dniach 22.08.2019-31.08.2019r.
    22.08.2019 –  2 h w godz. ustalonych z prowadzącym warsztat, 
    23.08.2019-30.08.2019 – 5 h dziennie w godz. ustalonych z prowadzącym warsztat, 
    31.08.2019 –  2 h w godz. ustalonych z prowadzącym warsztat,
  • basen/pływalnia do dyspozycji w dniach 23.08.2019-30.08.2019 – 2 h dziennie w godz. ustalonych z prowadzącym warsztat.

Usługa cateringowa w Warsztacie będzie obejmowała: śniadanie, obiad, kolację, przerwy kawowe.

Zakwaterowanie powinno zapewniać wykonanie usługi w standardzie usług hotelarskich na poziomie min. 2* oraz przewidziane przepisami wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym w przypadku, gdy Uczestnikami/czkami Warsztatu są osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekty rekreacyjne powinny posiadać zaplecze socjalne w postaci szatni i urządzeń sanitarnych.

Wszystkie pokoje, zarówno dla personelu merytorycznego, jak i uczestników/czek muszą znajdować się w jednym budynku, z rozlokowaniem maksymalnie na 3 kolejnych piętrach optymalnie z łatwym dostępem do stołówki i sal dydaktycznych. Pobyt osób możliwy jest wyłącznie w pokojach co najmniej 2-3 osobowych, w szczególności pobyt osób poruszających się na wózkach inwalidzkich Ośrodek powinien zapewnić dostęp do przynajmniej 3łazienek dostosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ośrodek musi być dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Poprzez dostosowanie, o którym mowa powyżej rozumie się:
1. dostosowanie ciągów komunikacyjnych do poruszania się na wózkach inwalidzkich (podjazdy, windy, w przypadku rozlokowania uczestników/czek na dwóch piętrach), polegające przede wszystkim na tym, że:
– drzwi wejściowe oraz drzwi pomieszczeń ogólnodostępnych (np. restauracja hotelowa), a także drzwi pokoi przeznaczonych dla gości poruszających się na wózkach inwalidzkich powinny mieć odpowiednią szerokość, podobnie jak korytarze,
– aby wykręcić wózkiem, potrzeba przynajmniej 150 cm szerokości, co nakłada konieczność zachowania takiej odległości w miejscach, w których zawrócenie wózkiem może być potrzebne,
– przystosowana powinna być także przestrzeń służąca spożywaniu posiłków,

2. dostosowanie pokoi i łazienek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, polegające przede wszystkim na tym, że:
– w przypadku łazienki – brak progu lub brodzika przy prysznicu,
– uchwyty umożliwiające podparcie przy toalecie oraz możliwość swobodnego podjazdu pod umywalkę,
– miejsce na wózek inwalidzki przy toalecie,
– pokoje hotelowe powinny umożliwiać swobodne manewrowanie w nich wózkami inwalidzkimi, tj. przede wszystkim dojazd do łóżka powinien umożliwiać przemieszczenie się bezpośrednio z wózka na łóżko, bez konieczności ingerencji osób trzecich,

3. dostosowanie sali restauracyjnej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich polegające przede wszystkim na tym, że:
– w restauracji powinien znajdować się stół lub stoły umożliwiające swobodne podjechanie wózkiem w podobny sposób, jak podsuwa się krzesło pod stół, aby zjeść komfortowo,

4. dostosowanie pomieszczeń dydaktycznych/sal konferencyjnych i obiektów rekreacyjnych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

V. ZASTRZEŻENIA
Zamawiający, w okresie wynajmu pomieszczeń, upoważniony jest do umieszczenia na terenie ośrodka, oraz w pomieszczeniach, w których prowadzić będzie zajęcia, informacji w postaci m.in. plakatów o realizacji projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego”, baneru i wyłożenia informatorów Fundacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników/czek Warsztatu i personelu merytorycznego, o czym poinformuje Wykonawcę nie później, niż w dniu przyjazdu uczestników i personelu merytorycznego Warsztatu.

VI. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.

VII. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z postępowania Zamawiający wyklucza:
1. Oferentów, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).

2. Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego wymaganego do realizacji przedmiotu zamówienia;

3. Oferentów, wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

VIII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty poprzez sprawdzenie dostosowania obiektu do pobytu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz faktycznej możliwości zorganizowania zajęć dydaktycznych i rekreacyjnych według założeń projektu, jak również co do posiadania przez Wykonawcę aktualnej dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunków technicznych i standardów bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami, własnych ubezpieczeń oraz spełniania klauzuli „społecznej”. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.

IX. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji,
55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe.
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków.

X. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:
1. cena ofertowa brutto – 70 %,
2. wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 15%.
3. klauzula „społeczna” – 15%.

XI. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto (C)

Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:

cena brutto oferty najtańszej

cena ofertowa brutto (C) = _________________________________________ x 70 pkt.

cena brutto oferty badanej

2. Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D)
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 15 punktów. Punkty nie podlegają sumowaniu.

– 10 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 1 usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
– 15 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 2 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
– 0 pkt. za niewykazanie żadnej usługi lub brak Wykazu doświadczenia Wykonawcy.

Ocenie podlegać będą należycie wykonane usługi, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – we wskazanym okresie działania), których przedmiot był tożsamy z przedmiotem zamówienia, w zbliżonym zakresie czasowym, miejscu i przez tę samą osobę/osoby. Oferent załącza dowody potwierdzające ich należyte wykonanie (np. referencje, protokół odbioru przedmiotu umowy).

Oferent potwierdza że jest uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym załącznik do Formularza oferty, zgodnie z jego wymogami.

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:
– usługa nie będzie dotyczyła zakresu przedmiotu zamówienia,
– usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód potwierdzający należyte wykonanie,
– nie załączono dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,
– istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie,
– dowody nie potwierdzają należytego wykonania usługi,
– usługa została wykonana przez inne podmioty (podwykonawców),
– wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego.

3. Kryterium nr 3 – klauzula „społeczna”(E)
W kryterium nr 3 można uzyskać maksymalnie – 15 pkt.
– 10 pkt. za udokumentowany udział co najmniej 3 osób z niepełnosprawnościami lub osób bezrobotnych w zakresie realizacji zamówienia przy świadczeniu usługi cateringowej.
– 5 pkt. dla organizacji pożytku publicznego lub organizacji społecznej (fundacja, stowarzyszenie, inny podmiot realizujący działalność pożytku publicznego), która w ramach przedmiotu swojej działalności statutowej realizuje takie zadania publiczne, jak działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, działalność charytatywna. 

Za spełnienie wymogu udziału osoby z niepełnosprawnością lub bezrobotnej w realizacji zamówienia będzie uznane zatrudnienie:
– Osoby z niepełnosprawnością posiadającej odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności lub inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię,
– Osoby, która jako bezrobotna została skierowana przez Urząd Pracy i została zatrudniona na umowę o pracę lub zlecenie najwcześniej na 1 rok przed realizacją zlecenia lub dla celów jego realizacji.

Za spełnienie wymogu dla organizacji pożytku publicznego lub innej organizacji społecznej będzie uznane udokumentowane posiadanie statusu i zakresu działalności takiej organizacji lub przeznaczenia zysku na działalność statutową określoną w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C + D +E
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto,
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy oceniane na podstawie wykazu doświadczenia wykonawcy,
E - oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 3 – oświadczenie Wykonawcy zawarte w formularzu oferty w części III pkt. 6;

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 11.06.2019r. do godziny 23.59.

XIII. WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej,
– oferta złożona na formularzu oferty,
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik do Formularza oferty) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.

Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

XIV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl,
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

XV. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Tomasz Brzozowski e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. telefon: 509 447 071

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni

XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– braku odpowiedniej liczby uczestników/czek i personelu merytorycznego zainteresowanych Warsztatem Aktywizacji Społeczno Zawodowej, organizowanym przez Zamawiającego.
– znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia.

XVIII. NIEROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU:
– braku ofert,
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– inne (ze wskazaniem przyczyny).

XIX. ANULOWANIE POSTĘPOWANIA
- w przypadku wystąpienia sytuacji nie wskazanej w pkt XVII lub XVIII (ze wskazaniem przyczyny).

XX. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
– terminu realizacji umowy,
– harmonogramu realizacji umowy,
– ostatecznej liczby osób uczestniczących,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XXI. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony. Płatność zostanie dokonana po odbiorze i w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XXII. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego”.

XXIII. UWAGI KOŃCOWE
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.