piątek, 2019-11-15 Amielii, Idalii, Leopolda

»»»


Łódź, dn. 31.05.2019

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY W RAMACH ZAPYTANIA NR 13/ŁÓDZKIE/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie świadczenia usługi asekuracji dla 12 uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Społeczno-Psychologicznej w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawców:
Mateusz Mazur - 20 zł/1 godzinę
Orzełek Krzysztof - 20 zł/1 godzinę
Bartoszewska Izabela - 20 zł/1 godzinę.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020