wtorek, 2020-04-07 Donata, Herminy, Rufina

W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 26/M/2017)


 

Kraków, dn. 20.07.2017


Formularz oferty [DOC] »

Załacznik 1 - Wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »
Załącznik 2 - CV życiorys zawodowy [DOC] »
ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19
02-574 Warszawa
www.far.org.pl

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE NR 26/M/2017
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GRUPOWEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

 
podczas Warsztatów Rozwoju Osobistego dla uczestników/czek w ramach pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.
 
I.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
USŁUGA GRUPOWEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi grupowego wsparcia psychologicznego dla średnio 15 uczestników/czek warsztatu rozwoju osobistego w ramach projektu „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Grupowe wsparcie psychologiczne będzie świadczone dla wszystkich, średnio 15 Uczestników/czek Warsztatów Rozwoju Osobistego (WRO) podzielonych na dwie grupy w terminie od 18.08.2017r. – 23.08.2017r.  Łączny czas udzielonego grupowego wsparcia psychologicznego dla obu grup  na Warsztacie Rozwoju Osobistego wynosi 35 godziny.

Godzina  grupowego wsparcia psychologicznego wynosi 60 minut.

Grupy będą miały udzielane grupowe wsparcie psychologiczne naprzemiennie. Warsztat Rozwoju Osobistego odbywać się będzie w terminie 18.08.2017r. – 23.08.2017r. w ośrodku na terenie województwa małopolskiego wskazanym przez Zamawiającego, znajdującym się w promieniu do 50 km od Biura Regionalnego Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”,  mieszczącego się przy ul. Dywizjonu 303, blok 66 /XXX LO/ w Krakowie.

Miejsce realizacji zostanie wskazane na min. 2 dni kalendarzowych przed realizacją zamówienia.

Psycholog ma zapewnione przez Zamawiającego zakwaterowanie oraz wyżywienie na miejscu realizacji grupowego wsparcia psychologicznego.
 
SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA:
Realizacja usługi polegać będzie na:
1. Zrealizowaniu grupowego wsparcia psychologicznego dla średnio 15 uczestników/czek Warsztatów Rozwoju Osobistego.

2.Udzieleniugrupowego wsparcia psychologicznego dla 1 i 2 grupyłączniew wymiarze 35 godzin podczas 6 dniowego Warsztatu Rozwoju Osobistego.
18.08.2017 - 3 godziny grupowego wsparcia psychologicznego.
Od 19.08.2017 do 22.08.2017 – po 7 godzin dziennie grupowego wsparcia psychologicznego.
23.08.2017 - 4 godziny  grupowego wsparcia psychologicznego.

2. Przygotowaniu przez psychologa Indywidualnej Kartyz zakresu grupowego wsparcia psychologicznego  (wzór przekazany przez Zamawiającego), z zachowaniem tajemnicy zawodowej.

3. W trakcie zajęć wykorzystywane będą aktywne i nowoczesne metody np.: wykład, ćwiczenia, dyskusje, testy, praca w grupach, odgrywanie ról.

4. Podstawowe zagadnienia z zakresu wsparcia psychologicznego, które mają zostać zrealizowane w ramach Warsztatu Rozwoju Osobistego:
 • Przygotowanie do aktywizacji i przeciwdziałania wykluczeniu.
 • Samopoznanie i samoocena.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Przełamywanie starych przyzwyczajeń i biernego stylu życia.
 • Walka z syndromem wyuczonej bezradności.
 • Metody i techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Podniesienie samooceny.
 • Zarządzanie czasem.
 • Nauka wyznaczenia sobie realistycznych celów.
 • Trening umiejętności funkcjonalnych.
 • Warsztaty kompetencji społecznych.
5. Wykonawca po ukończeniu grupowego wsparcia psychologicznego musi przedstawić dokumentację dołączoną jako załączniki do umowy współpracy:
 • Indywidualna Karta dla każdego uczestnika/czki z zakresu grupowego wsparcia psychologicznego.
 • Kartę czasu pracy.
 • Dziennik zajęć z zakresu doradztwa psychologicznego.
 • Ankieta uczestnika dot. zdobytej wiedzy.    
II.  TERMIN WYKONANIA USŁUGI
18.08.2017r. – 23.08.2017r. 
 
III.  MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Grupowe wsparcie psychologiczne będzie świadczone przez 6 dni na terenie Ośrodka znajdującego się w województwie małopolskim, znajdującym się w promieniu do 50 km od Biura Regionalnego Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”,  mieszczącego się przy ul. Dywizjonu 303, blok 66 /XXX LO/ w Krakowie. Dokładna lokalizacja będzie podana przez Zamawiającego na min. 2 dni przed planowaną realizacją usługi. Grupowe wsparcie psychologiczne będzie realizowane w salach na terenie wskazanego przez Zamawiającego Ośrodka.
 
IV.  WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w pracy z ON oraz ich najbliższego otoczenia, którzy stosują elastyczne, dopasowane do potrzeb ON formy terapii, takie jak trening kreatywny, terapia dynamiczna, analiza transakcyjna, trening interpersonalny i neurolingwistyczny program w szczególności:
1.      Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. psycholog wskazany w ofercie musi spełniać poniższe minimalne wymagania:
a.) wykształcenie wyższe/zawodowe psychologiczne (wymagane CV wg. wzoru z załącznika nr 2 do Formularza oferty),
b.) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, posiadać doświadczenie z zakresu prowadzenia grupowego wsparcia psychologicznego (rozumianego jako przeprowadzenie min. 150 godzin grupowego wsparcia psychologicznego) w tym minimum 2 lata pracy z osobami z niepełnosprawnościami, zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (rozumianego jako przeprowadzenie min. 50 godzin grupowego wsparcia psychologicznego) wymagany opis doświadczenia wg. wzoru z załącznika nr 1 do Formularza oferty.

Opis weryfikacji spełniania warunku wykształcenia: CVpsychologa wskazanego w ofercie (załącznik nr 2), doświadczenie psychologa wskazanego w ofercie (załącznik nr 3).
Doświadczenie musi być potwierdzone dokumentem, z którego będzie jasno wynikać liczba udzielonych godzin grupowego wsparcia psychologicznego, w ostatnich 3 latach, w tym ilość godzin wsparcia  grupowego w ostatnich 2 latach skierowanego dla osób z niepełnosprawnościami.

2.  Wykonują zadania lub czynności w ramach projektu osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.)

3.   Oferent zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w    pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:
 •  realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,
 •  dojazd na realizację usługi na terenie województwa małopolskiego (wszelkie koszty dojazdu, ponosi wyłącznie Wykonawca).
V.  ZASTRZEŻENIA
Wykonawcę będzie obowiązywał miesięczny limit zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów wynoszący 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie, a także jego aktualizacji w ramach realizacji umowy.
 
VI.  NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ANI UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W REALIZACJI ZAMÓWIENIA. KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ  OFERTĘ.
 
VII.  WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Wykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo  z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).
 
VIII.  OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
IX.  KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
80000000-4– Usługi  edukacyjne i szkoleniowe
85121270-6– Usługi psychiatryczne i psychologiczne
 
X.  KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IVw oparciu o poniższe kryteria:
 
1.    cenaofertowa brutto– 85%,
2.    wiedzai doświadczenie Wykonawcy – 15%.
 
XI.  SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
1.  ryterium nr 1 – cena ofertowa brutto brutto(C)
Liczba przyznanych punktów w ramach  kryterium nr 1 zostanieobliczonana podstawie wzoru:
 

             cena brutto brutto 1 godziny (60 minut) oferty najtańszej

cena ofertowa brutto brutto(C) =   ______________________________________________    x    85 pkt.

             cena brutto brutto za 1godzinę (60 minut) oferty badanej


2.  ryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D)
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 15 punktów. Punkty nie podlegają sumowaniu.
 
– 10 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji powyżej 50 godzin grupowego wsparcia psychologicznego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełno sprawnościami, zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie ostatnich 3 lat,
– 15 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji powyżej 100 godzin grupowego wsparcia psychologicznego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełno sprawnościami, zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie ostatnich 3 lat.         
 
Ocenie podlegać będą należycie wykonane usługi, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – we wskazanym okresie działania), których przedmiot był tożsamy z przedmiotem zamówienia, w zbliżonym zakresie czasowym, miejscu i przez tę samą osobę/osoby.

Oferentzałącza dowody potwierdzające ich należyte wykonanie (np. referencje, protokół odbioru przedmiotu umowy).

Oferent potwierdzaże jest uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym załącznik do Formularza oferty, zgodnie z jego wymogami.

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:
– usługa nie będzie dotyczyła zakresu przedmiotu zamówienia,
– usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód potwierdzający należyte wykonanie,
– nie załączono dowodupotwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,
– istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodempotwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie,
– dowody nie potwierdzają należytego wykonania usługi,
– usługa zostaławykonanaprzez inne podmioty (podwykonawców),
– wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego.
 
Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P= C + D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,
C – oznacza liczbę punktów przyznanąw ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto,
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy,
Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.
 
XII.  TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia03.08.2017r. do godziny 23.59.
 
XIII.  WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– ofertazłożona na formularzu oferty,
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 1 do Formularza oferty) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi,
– cv (załącznik nr 2 do Formularza oferty)
Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.
 
XIV.  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentówelektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 
XV.  OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Klaudia Stankiewicz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: 500 293 855
 
XVI.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni
 
XVII.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– braku odpowiedniej liczby uczestników/czek i personelu merytorycznego zainteresowanych Warsztatem Rozwoju Osobistego, organizowanym przez Zamawiającego.
– znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia.
 
XVIII.  NIEROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU:
– braku ofert,
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– inne (ze wskazaniem przyczyny).
 
XIX.  ANULOWANIE POSTĘPOWANIA
- w przypadku wystąpienia sytuacji nie wskazanej w pkt XVII lub XVIII (ze wskazaniem przyczyny).
 
XX.  UMOWA
Zamawiający zawrze umowę współpracy z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
–terminu realizacjiumowy,
– harmonogramu realizacji umowy,
– ostatecznej liczby osób uczestniczących,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminupłatnościdla Wykonawcy uzależnionejest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przyczym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie,zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.
 
XXI.   ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych na rzecz osób, które wezmą udział w grupowym wsparciu psychologicznym. Wykonanie zadań przez Wykonawcę będzie potwierdzone protokołem sporządzonym przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań podczas Warsztatu Rozwoju Osobistego.
Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonego protokołu i dokumentacji. Podstawą do wypłaty jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy. Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.
 
XXII.  FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja –projekty konkursowew ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”.
 
XXIII.  UWAGI KOŃCOWE
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.