niedziela, 2020-04-05 Ireny, Kleofasa, Wincentego

Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę (kurs prawa jazdy nr 6/O/SZ/2017))


Namysłów, 20 lipca 2017r.

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty [DOC] »
Załącznik nr 1.1 do formularza oferty - CV trenera  [DOC] »
Załącznik nr 1.2 do formularza oferty - Wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »
Załącznik nr 1.3 do formularza oferty - Program szkolenia [DOC] »
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego [PDF] »
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego [PDF] »
Załacznik nr 4 do zapytania ofertowego [DOC] »


ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19
02-574 Warszawa
www.far.org.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/O/SZ/2017
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURSU PRAWA JAZDY) 
WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ i BADANIEM LEKARSKIM 

 
realizowanej na terenie województwa opolskiego dla 1 uczestniczki w ramach projektu w pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych  z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”, w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.
 
I.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kursu prawa jazdy kat. B
z egzaminem zewnętrznym (część teoretyczna i praktyczna) i badaniem lekarskim dla 1 uczestniczki projektu realizowanego przez Fundację  Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Nazwa kursuLiczba godzin
teoretycznych
Liczba godzin praktycznychIlość
uczestników/czek
Samochód dostosowany
do osoby z
niepełnosprawnością
ruchową
Kurs prawa jazdy
kategorii B
30301nie
 
2. Szkolenie powinnokończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane uprawnienia w rozumieniu Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego. W przypadku gdy szkolenie będzie kończyć się certyfikacją zewnętrzną i/lub regulowane będzie rozporządzeniem właściwego ministra Zamawiający zapewni możliwość odpowiednio przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i/lub uzyskania uprawnień.

3. W ramach usługi szkoleniowej Wykonawca ma zapewnić kompleksową organizację i przeprowadzenie procesu walidacji i certyfikacji w rozumieniu Załącznika nr 4 do zapytania ofertowego.

4. Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o kierowanie pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 280)
 
II.  TERMIN WYKONANIA USŁUGI
Dokładny termin rozpoczęcia usługi szkoleniowej zostanie ustalony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, z zastrzeżeniem, że cała usługa szkoleniowa zakończy się najpóźniej 30.10.2017.
 
III.  MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
1. Zamawiający zaleca, aby zajęcia teoretyczne odbywały w miejscu zamieszkania Uczestnika tj. Głogówku. Jednak dopuszcza się możliwość organizacji zajęć poza tym obszarem-w takim przypadku Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt dojazd Uczestniczki szkolenia z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym odbywać się będą zajęcia, a także zapewni powrót Uczestniczce do miejsca zamieszkania oraz opiekę w czasie podróży.

2. Zamawiający zaleca, aby zajęcia praktyczne – nauka jazdy, rozpoczynała się (ze względów organizacyjnych) na terenie Głogówka lub  Prudnika. Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji zajęć poza tym obszarem, jednakże w takim przypadku Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt dojazd Uczestniczki szkolenia sprzed miejsca zamieszkania, a także zapewni powrót przed ten budynek oraz opiekę na czas podróży.

3. Zamawiający wymaga, aby zajęcia praktyczne – nauka jazdy w ruchu miejskim odbywały się w miejscowości będącej siedzibą ośrodka egzaminacyjnego, w którym Uczestnik/czka przewiduje zdawanie egzaminu.
 
IV.  WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1. Zapewnienie usługi szkoleniowej – kursu prawa jazdy kategorii B przez Wykonawcę  posiadającegoaktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645).  

2. Przeprowadzeniu szkolenia dla  1 uczestniczki projektu, w wymiarze określonym w pkt I.
Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny i zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu. Jako 1 godzinę szkoleniową należy rozumieć godzinę zegarową. W zakresie prowadzenia postępowania przez 1 dzień szkoleniowy Zamawiający rozumie 8 godzin zegarowych zajęć, w tym 8 godzin lekcyjnych zajęć merytorycznych (pozostały czas przeznaczony na rejestrację uczestników oraz przerwy).

3. Badanie lekarskie 1 uczestniczki na prawo jazdy.

4. Konieczne jest udokumentowanie przez Wykonawcę spełniania przez trenerów realizujących szkolenie poniższych wymagań:
 • wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie/ inne umożliwiające przeprowadzenie danej usługi.
Wykonawca zobowiązany jest wykazaćkompetencje instruktorów trenerów (instruktorów)w Załącznikunr 1.2do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami.Każdy ze wskazanych trenerów powinien posiadać doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czymwymagane jest  minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie krótsze niż 2 lata,kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750 godzin).

5. Wykazanie wiedzyi doświadczeniaWykonawcyw zakresie realizacji przedmiotowego szkolenia. Oferent przedstawi 3 referencje potwierdzające należycie wykonane usługi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi, którego przedmiotem była usługa z przedmiotu zamówienia, oferent powinien przedstawić potwierdzone doświadczenie, że usługi zostały należycie wykonane w tym samym czasie, miejscu i przez tę samą osobę/osoby.Wykonawca wskazuje wiedzę i doświadczenie w Załączniku nr 2 do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami.

6. Oferent potwierdza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, oraz osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata.

Wymagania jakościowe dotyczące szkoleń:
Ogólne:
 • szkolenie/kurs powinno być dopasowane do poziomu uczestnika/czki– obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia/kursu i dostosowanie do nich programu szkoleniowego oraz wykorzystanych metod nauczania,
 • program szkoleniowy/kursu powinien zostać opisany w języku efektów uczenia się, jak również musi bazować na uznanych/certyfikowanych profilach zawodowych lub prowadzić do uzyskania uznawanych umiejętności i kompetencji. Osiągnięte przez uczestnika/czkę w wyniku szkolenia kwalifikacje lub kompetencje stanowić będą wyodrębniony zestaw efektów uczenia się adekwatnych dla danej dziedziny: zasobów wiedzy (teoretycznej, faktograficznej i praktycznej), umiejętności (zdolności do wykorzystania wiedzy w wykonywaniu zadań zawodowych i rozwiązywaniu problemów) i kompetencji społecznych (zdolności do kształtowania własnego rozwoju, stosowania wiedzy, umiejętności, zdolności osobistych i metodologicznych w pracy, nauce i karierze) na poziomie umożliwiającym podjęcie pracy na samodzielnym stanowisku.
 • w przypadku szkoleń/kursów, w których jest to wymagane, realizator szkolenia powinien posiadać aktualne akredytacje, licencje lub certyfikaty;
 Materiały szkoleniowe:
 • oferowane przez realizatora materiały wspomagające kształcenie (np. skrypty, prezentacje, filmy) są wykorzystywane w sposób respektujący prawo autorskie;
Dokumentacja szkoleniowa (dołączona jako załącznik do umowy) :
 • musi obejmować:
  – raport/y podsumowujące ocenę efektów uczenia się,
  – program szkolenia/kursu (tematy zajęć, harmonogram zajęć – w tym wymiar godzinowy, metody szkolenia),
  – test wiedzy uczestnika/czki obrazujący postęp zdobytej wiedzy (test przed szkoleniem/test po szkoleniu)
  – materiały szkoleniowe,
  – listy obecności, dzienniki zajęć,
  – potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych,
 • musi zostać przekazana Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia szkolenia w wersji papierowej,
 • musi być zgodna z zasadami wizualizacji zwierających treść określoną w Wytycznych w zakresie monitorowania (załącznik zostanie przesłany wybranemu Wykonawcy do umowy szkoleniowej);
Kadra szkoleniowa:
 • powinna posiadać kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób, jak również doświadczenie zawodowe lub wykształcenie odpowiednie do tematycznego prowadzenia szkoleń;
 
Zaplecze techniczne:
 • Wykonawca będzie dysponował odpowiednim samochodem dostosowany do osoby z niepełnosprawnością ruchową, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa.
V.  ZASTRZEŻENIA
 1. Zamawiający, w okresie wynajmu pomieszczeń, upoważniony jest do umieszczenia na terenie ośrodka, w salach, w których prowadzić będzie zajęcia, informacji o realizacji projektu pt.Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych  z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę. Odpowiedni szablon Zamawiający przekaże Wykonawcy na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczbyuczestnikówszkolenia, o czym poinformuje Wykonawcę nie później, niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 
VI.  NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
VII.  OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty poprzez sprawdzenie dostosowania obiektu do pobytu osób z niepełnosprawnościami, w tym osób niewidomychoraz faktycznej możliwości zorganizowania zajęć dydaktycznych według założeń projektu. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.
 
VIII.  KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
80411000-8 Usługi szkół jazdy
 
IX.  KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IVw oparciu o poniższe kryteria:
1.    cenaofertowa bruttowraz z ubezpieczeniem – 90%,
2.    wiedzai doświadczenie Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do Formularza oferty) – 10%.
 
X.                SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
1.    Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto(C)
Liczba przyznanych punktów w ramach  kryterium nr 1 zostanieobliczonana podstawie wzoru:
  
                                                          cena brutto oferty najtańszej
cena ofertowa brutto (C) = _________________________________________    x   90 pkt.
                                                            cena brutto oferty badanej
 
2.    Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D)
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 15 punktów. Punkty nie podlegają sumowaniu.
– 5 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji 20 usług zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
– 10 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 30 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
      
Ocenie podlegać będą należycie wykonane usługi, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – we wskazanym okresie działania), których przedmiot był tożsamy z przedmiotem zamówienia, w tym samym czasie, miejscu i przez tę samą osobę/osoby. Oferentzałącza dowody potwierdzające ich należyte wykonanie (np. referencje, protokół odbioru przedmiotu umowy, umowy).

Oferent potwierdzaże jest uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym załącznik do Formularza oferty, zgodnie z jego wymogami.

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:
– usługa nie będzie dotyczyła zakresu przedmiotu zamówienia,
– usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód potwierdzający należyte wykonanie,
– nie załączono dowodupotwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,
– istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodempotwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie,
– dowody nie potwierdzają należytego wykonania usługi,
– usługa zostaławykonanaprzez inne podmioty (podwykonawców),
– wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego.
 
Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P= C + D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,
C – oznacza liczbę punktów przyznanąw ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto,
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy,
Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.
 
XI.  TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia31.07.2017r. do godziny 23.59.
 
XII.  WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej,
– ofertazłożona na formularzu oferty,
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik 1.2 do Formularza oferty) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi,
– szczegółowy program szkolenia (załącznik 1.3 do Formularz oferty)
Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.
 
XIII.  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentówelektronicznie na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl
 
XIV.  OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Kamila Dębkowska e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;  telefon: 500 293 855
 
XV.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni
 
XVI.  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– brak odpowiedniej liczby uczestników projektu zainteresowanych szkoleniem,
– wystąpienia sytuacji mającej znaczący wpływ na przedmiotowe zamówienie, a uniemożliwiającej modyfikację przedmiotowego zamówienia.
 
XVII. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
– terminurealizacjiumowy,
– harmonogramurealizacji umowy,
– ostatecznej liczby osób uczestniczących,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminupłatnościdla Wykonawcy uzależnionejest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przyczym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie,zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.
 
XVIII. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony. Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy. Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.
 
XIX. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 59 młodych z niepełnosprawnościami z woj. opolskiego szansą na pracę”.
 
XX.  UWAGI KOŃCOWE
1.    Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeniWykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
2.    Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
XXI. ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/O/SZ/2017 - Formularz oferty,
2. Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty- CV trenera (instruktora) wskazanego do realizacji usługi,
3. Załącznik nr 1.2 do Formularza oferty - Wykaz doświadczenia Wykonawcy,
4. Załącznik nr 1.3 do Formularza oferty - Program szkolenia,
5. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 6/O/SZ/2017 - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
6. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 6/O/SZ/2017 - Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji,
7. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 6/O/SZ/2017 – Trójstronna umowa szkoleniowa.