wtorek, 2020-04-07 Donata, Herminy, Rufina

»»»


Kraków, 18 lipiec 2017r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie zapewnienia grupowego doradztwa zawodowego oraz przygotowania materiałów szkoleniowych z zakresu aktywizacji zawodowej, w ramach zapytania ofertowego nr 21/M/2017 dla 15 uczestników projektu pt. ” W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja–projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
CoachingSpace Karolina Nikorowska, ul. Teodora Talowskiego 2/5,30-376 Kraków
Łączna kwota brutto: 4458,75,00 zł