niedziela, 2020-04-05 Ireny, Kleofasa, Wincentego

Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego (nr 1a/L/WRO/2017)


 

Zielona Góra, 30 czerwca 2017r.

 

Pobierz formularz ofertowy [DOC] »
Wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »
Umowa współpracy [PDF] »
 

 
 
ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1a/L/WRO/2017
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI GASTRONOMICZNEJ


Dla realizacji kompleksowej Warsztatu Rozwoju Osobistego, zapewnienia wyżywienia dla uczestniczek projektu i personelu merytorycznego projektu „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” nr RPLB.07.03.00-08-0025/16-00 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna Działania 7.3 Programy Aktywnej Integracji realizowane przez inne podmioty Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnienia wyżywienia (usługa gastronomiczna) dla uczestniczek i personelu merytorycznego projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Rozwoju Osobistego (zwanym dalej Warsztatem).

II. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
24.07.2017r. – 27.07.2017r.

III. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Zapewnienie wyżywienia dla uczestniczek i personelu merytorycznego projektu w Ośrodku , który zostanie wskazany przez Zamawiającego. Ośrodek będzie znajdował się na terenie województwa lubuskiego, w promieniu do 50 km od Biura Regionalnego Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, mieszczącego się przy ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra.

IV. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1. zapewnienie wyżywienia:
– wyżywienie dla personelu merytorycznego (składające się z zupy i drugiego dania) Warsztatu w terminie 24.07.2017r. – 27.07.2017r. – średnio 4 osób x 4 przerwy kawowe (kawa, herbata, woda, soki, kruche ciastka), 4 obiady uwzględniające różne diety, np.: wegetariańską, wegańską, lekkostrawną, niskokaloryczną itp.,
– wyżywienie dla uczestniczek (składające się z zupy i drugiego dania) Warsztatu w terminie 24.07.2017r. – 27.07.2017r. – średnio 10 osób x 4 przerwy kawowe (kawa, herbata, woda, soki, kruche ciastka), 4 obiady uwzględniające różne diety, np.: wegetariańską, wegańską, lekkostrawną, niskokaloryczną itp.
Usługa cateringowa w Warsztacie powinna być zapewniona w ośrodku wskazanym przez Zamawiającego lub w pomieszczeniu mieszczącym się maksymalnie 200 metrów od Sali dydaktycznej i będzie obejmowała: obiad, przerwy kawowe.

V. ZASTRZEŻENIA
Zastrzega się dostarczanie zamówienia codziennie w terminie warsztatu 24.07.2017r. – 27.07.2017r. w godzinach, które określi zamawiający na dwa dni przed rozpoczęciem się warsztatu.

VI. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

VII. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Wykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).

IV. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty poprzez sprawdzenie posiadania przez Wykonawcę aktualnej dokumentacji potwierdzającej spełnianie klauzuli „społecznej”. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.

V. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe,
5520000-1 Usługi dostarczania posiłków.

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone powyżej w punkcie IV.
WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE w oparciu o poniższe kryteria:
1. cena ofertowa brutto – 70 %,
2. wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 15%.
3. klauzula „społeczna” – 15%.

VII. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto (C)

Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:

cena brutto oferty najtańszej

cena ofertowa brutto (C) = _________________________________________ x 70 pkt.

cena brutto oferty badanej

2. Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D)
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 15 punktów. Punkty nie podlegają sumowaniu.

– 10 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 1 usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
– 15 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 2 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
– 0 pkt. za niewykazanie żadnej usługi lub brak Wykazu doświadczenia Wykonawcy.

Ocenie podlegać będą należycie wykonane usługi, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – we wskazanym okresie działania), których przedmiot był tożsamy z przedmiotem zamówienia, w tym samym czasie, miejscu i przez tę samą osobę/osoby. Oferent załącza dowody potwierdzające ich należyte wykonanie (np. referencje, protokół odbioru przedmiotu umowy, umowy).

Oferent potwierdza że jest uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym załącznik do Formularza oferty, zgodnie z jego wymogami.

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:
– usługa nie będzie dotyczyła zakresu przedmiotu zamówienia,
– usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód potwierdzający należyte wykonanie,
– nie załączono dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,
– istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie,
– dowody nie potwierdzają należytego wykonania usługi,
– usługa została wykonana przez inne podmioty (podwykonawców),
– wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego.

3. Kryterium nr 3 – klauzula „społeczna”(E)
W kryterium nr 3 można uzyskać maksymalnie– 15 pkt.

  • 10 pkt. za udokumentowany udział co najmniej 3 osób z niepełnosprawnościami lub osób bezrobotnych w zakresie realizacji zamówienia przy świadczeniu usługi cateringowej.
  • 5 pkt. dla organizacji pożytku publicznego lub organizacji społecznej (fundacja, stowarzyszenie, inny podmiot realizujący działalność pożytku publicznego), która w ramach przedmiotu swojej działalności statutowej realizuje takie zadania publiczne, jak działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, działalność charytatywna.

Za spełnienie wymogu udziału osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej w realizacji zamówienia będzie uznane zatrudnienie:

  • osoby niepełnosprawnej posiadającej odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności lub inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię,
  • osoby, która jako bezrobotna została skierowana przez Urząd Pracy i została zatrudniona na umowę o pracę lub zlecenie najwcześniej na 1 rok przed realizacją zlecenia lub dla celów jego realizacji.

Za spełnienie wymogu dla organizacji pożytku publicznego lub innej organizacji społecznej będzie uznane udokumentowane posiadanie statusu i zakresu działalności takiej organizacji lub przeznaczenia zysku na działalność statutową określoną w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C + D +E
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto,
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy oceniane na podstawie wykazu doświadczenia wykonawcy,
E – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 3 – oświadczenie Wykonawcy zawarte w formularzu oferty w części III pkt. 6;
Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 14.07.2017. do godziny 23.59.

IX. WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej,
– oferta złożona na formularzu oferty,
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik do Formularza oferty) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi,
Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

X. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl,
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

XI. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Kamila Dębkowska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 500293855

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– braku odpowiedniej liczby uczestniczek i personelu merytorycznego projektu zainteresowanych Warsztatem, organizowanym przez Zamawiającego.

XIV. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
– terminu realizacji umowy,
– harmonogramu realizacji umowy,
– ostatecznej liczby osób uczestniczących,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XV. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony. Płatność zostanie dokonana po odbiorze i w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XVI. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna Działania 7.3 Programy Aktywnej Integracji realizowane przez inne podmioty Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020”.

XVII. UWAGI KOŃCOWE
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 

 

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
 

!--