wtorek, 2020-04-07 Donata, Herminy, Rufina

Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego (nr 1/L/WRO/2017)


Zielona Góra, 30 czerwca 2017r.

Pobierz formularz ofertowy [DOC] »
Wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »
Umowa współpracy [PDF] »
 

 
 
ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/L/WRO/2017
DOTYCZY WYNAJMU POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH 


Dla realizacji kompleksowej Warsztatu Rozwoju Osobistego, pomieszczeń dla celów pomieszczeń dydaktycznych/sal konferencyjnych dla uczestniczek projektu i personelu merytorycznego projektu „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” nr RPLB.07.03.00-08-0025/16-00 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna Działania 7.3 Programy Aktywnej Integracji realizowane przez inne podmioty Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnienia pomieszczeń dla celów dydaktycznych dla uczestniczek i personelu merytorycznego projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Rozwoju Osobistego (zwanym dalej Warsztatem).

II. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
24.07.2017r. – 27.07.2017r. 

III. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Zapewnienie pomieszczeń dydaktycznych/sal konferencyjnych dla uczestniczek i personelu merytorycznego projektu w Ośrodku znajdującym się na terenie województwa lubuskiego, w promieniu do 50 km od Biura Regionalnego Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, mieszczącego się przy ul. Podgórna 5, 65-057 Zielona Góra.

IV. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1. Zapewnienie 2 pomieszczeń dydaktycznych/sal konferencyjnych – dwa pomieszczenia z czego każde musi pomieścić min. 6 osób, z pełnym wyposażeniem multimedialnym do dyspozycji jednocześnie w dniach:
• 24.07.2017 -27.07.2017 – od godziny 08.00 do godziny 17.00 – 8h

Sale dydaktyczne powinny posiadać zaplecze socjalne w postaci szatni i urządzeń sanitarnych.

2. Zapewnieniu możliwość zorganizowania przerw kawowych i przerwy obiadowej poprzez udostępnienie osobnego pomieszczenia lub miejsca wyposażonego w stoliki, miejsca siedzące, gdzie uczestniczki warsztatu będą mogły skorzystać z (przygotowanego przez zewnętrzną firmę cateringową) poczęstunku oraz skonsumować posiłek. 

V. ZASTRZEŻENIA
Zamawiający, w okresie wynajmu pomieszczeń, upoważniony jest do umieszczenia na terenie ośrodka, oraz w pomieszczeniach, w których prowadzić będzie zajęcia, informacji w postaci m.in. plakatów o realizacji projektu pt. „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego”, baneru i wyłożenia informatorów Fundacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestniczek Warsztatu i personelu merytorycznego, o czym poinformuje Wykonawcę nie później, niż w dniu przyjazdu uczestniczek i personelu merytorycznego Warsztatu.

VI. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 

VII. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Wykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty). 

VIII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty poprzez sprawdzenie dostosowania obiektu do pobytu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz faktycznej możliwości zorganizowania zajęć dydaktycznych według założeń projektu, jak również co do posiadania przez Wykonawcę aktualnej dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunków technicznych i standardów bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością, własnych ubezpieczeń. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.

IX. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji,

X. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone powyżej w punkcie IV. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE w oparciu o poniższe kryteria:
1. cena ofertowa brutto – 85 %,
2. wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 15%.

XI. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto (C)
Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:

 cena brutto oferty najtańszej

cena ofertowa brutto (C) = _________________________________________ x 85 pkt.

 cena brutto oferty badanej

2. Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D)
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 15 punktów. Punkty nie podlegają sumowaniu.

– 10 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 1 usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
– 15 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 2 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
– 0 pkt. za niewykazanie żadnej usługi lub brak Wykazu doświadczenia Wykonawcy.

Ocenie podlegać będą należycie wykonane usługi, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – we wskazanym okresie działania), których przedmiot był tożsamy z przedmiotem zamówienia, w tym samym czasie, miejscu i przez tę samą osobę/osoby. Oferent załącza dowody potwierdzające ich należyte wykonanie (np. referencje, protokół odbioru przedmiotu umowy, umowy).

Oferent potwierdza że jest uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym załącznik do Formularza oferty, zgodnie z jego wymogami.

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:
– usługa nie będzie dotyczyła zakresu przedmiotu zamówienia,
– usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód potwierdzający należyte wykonanie,
– nie załączono dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,
– istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie,
– dowody nie potwierdzają należytego wykonania usługi,
– usługa została wykonana przez inne podmioty (podwykonawców),
– wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego.

Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru: 
P = C + D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto,
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy oceniane na podstawie wykazu doświadczenia wykonawcy,
Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 14.07.2017. do godziny 23.59.

XIII. WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków: 
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej,
– oferta złożona na formularzu oferty,
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik do Formularza oferty) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi, 
Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

XIV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl, 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

XV. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Kamila Dębkowska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 500293855

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni

XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków: 
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– braku odpowiedniej liczby uczestników i kadry projektu zainteresowanych Warsztatem, organizowanym przez Zamawiającego.

XVIII. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
– terminu realizacji umowy,
– harmonogramu realizacji umowy,
– ostatecznej liczby osób uczestniczących,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XIX. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony. Płatność zostanie dokonana po odbiorze i w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XX. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna Działania 7.3 Programy Aktywnej Integracji realizowane przez inne podmioty Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

XXI. UWAGI KOŃCOWE
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020