wtorek, 2020-04-07 Donata, Herminy, Rufina

W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 3a/M/TRANSPORT/2017)


Kraków, dn. 30.06.2017

 

Formularz oferty [DOC] »
Umowa współpracy [PDF] »

 

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19
02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3a/M/TRANSPORT/2017
DOTYCZY TRANSPORTU UCZESTNIKÓW


Dla realizacji kompleksowej usługi przewozu osób na potrzeby realizacji Warsztatu Rozwoju Osobistego w ramach projektu „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w realizacji Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja –projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnienia transportu dla uczestników/czek i personelu merytorycznego projektu na organizowany przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztatach Rozwoju Osobistego (zwanym dalej Warsztatami).

II. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
– 07.07.2017r. – transport uczestników/czek z miejsca zamieszkania na warsztat
– 12.07.2017r. – transport uczestników/czek z warsztatu do miejsc zamieszkania

III. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Zapewnienie transportu uczestników/czek projektu z terenu województwa małopolskiego do miejsca odbywania się Warsztatu Rozwoju Osobistego tj. do Krakowskiego Klub Kajakowy ul. Kolna 2, 30-381 Kraków.

IV. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1. Zapewnienie transportu uczestników/czek projektu z terenu województwa małopolskiego według specyfikacji:
– transport z miejsca zamieszkania na warsztat,
średnio 7 uczestników/czek (poruszających się na wózkach inwalidzkich) – w dniu 07.07.2017r. do godz. 13.00
– przewóz z warsztatu do miejsc zamieszkania, średnio 7 uczestników/czek (poruszających się na wózkach inwalidzkich) – w dniu 12.07.2017r. od godz. 13.00

V. ZASTRZEŻENIA
Zamawiający zastrzega się że usługa musi być wykonana terminowo, oraz że liczba uczestników/czek może ulec zmianie o czym zamawiający poinformuje na maksymalnie jeden dzień przed rozpoczęciem warsztatu.

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Wykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

VI. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. KAŻDY WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ TYLKO JEDNĄ OFERTĘ.

VII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:

– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:
1. cena ofertowa brutto – 100 %.

IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 04.07.2017r. do godziny 23.59.

X. WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej,
– oferta złożona na formularzu oferty.

Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

XI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

XII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Klaudia Stankiewicz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: 508015918

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi.

XV. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
– terminu realizacji umowy,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XVI. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym bez zastrzeżeń przez obie strony. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
Płatność z tytułu realizacji Umowy zostanie dokonana na konto bankowe Wykonawcy, wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XVII. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”.

XVIII. UWAGI KOŃCOWE
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.