wtorek, 2020-04-07 Donata, Herminy, Rufina

W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 19/M/2017)


Kraków, dn. 27.06.2017

 

Formularz oferty [DOC] »
Załacznik 1 - Wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »
Załącznik 2 - CV życiorys zawodowy [DOC] »


 

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19
02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/M/2017

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA (ASEKURACJI) UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ KADRĘ podczas Warsztatów Rozwoju Osobistego dla uczestników/czek w ramach pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asekuracji dla średnio 17 uczestników/czek warsztatu rozwoju osobistego w ramach projektu „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Wsparcie asekuracji pod względem zdrowotnym oraz społeczno-psychologicznym będzie świadczone dla wszystkich, średnio 17 Uczestników/czek Warsztatu Rozwoju Osobistego (WRO) podzielonych na dwie grupy w terminie od 07.07.2017 do 12.07.2017r. Łączny czas udzielonego grupowego wsparcia wynosi średnio 8 godzin dziennie, czyli 48 godzin.

Warsztat Rozwoju Osobistego odbywać się będzie w terminie 07.07.2017r. – 12.07.2017r. w ośrodku na terenie województwa małopolskiego wskazanym przez Zamawiającego, znajdującym się w promieniu do 50 km od Biura Regionalnego Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, mieszczącego się przy ul. Dywizjonu 303, blok 66 /XXX LO/ w Krakowie. Miejsce realizacji zostanie wskazane na min. 2 dni kalendarzowych przed realizacją zamówienia.

Kadra ma zapewnione przez Zamawiającego zakwaterowanie oraz wyżywienie na miejscu realizacji grupowego wsparcia.
Uczestnikami warsztatów będą osoby z niepełnosprawnością.

II. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
07.07.2017r. – 12.07.2017r.

III. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Miejsce realizacji usługi będzie świadczone przez 6 dni na terenie Ośrodka znajdującego się w województwie małopolskim, znajdującym się w promieniu do 50 km od Biura Regionalnego Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, mieszczącego się przy ul. Dywizjonu 303, blok 66 /XXX LO/ w Krakowie. Dokładna lokalizacja będzie podana przez Zamawiającego na min. 2 dni przed planowaną realizacją usługi. Grupowy coaching będzie realizowany w salach na terenie Ośrodka wskazanego przez Zamawiającego.

IV. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami w szczególności:

1. Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. muszą spełniać poniższe minimalne wymagania:
a. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty, posiadać doświadczenie z zakresu asekuracji uczestników/czek z niepełnosprawnościami podczas warsztatów (rozumianego jako udział jako kadra w minimum 2 warsztatach w tym minimum 1 warsztacie dla osób z niepełnosprawnościami (wymagany opis doświadczenia wg. wzoru z załącznika nr 2 do formularza oferty).
b. wykonują zadania lub czynności w ramach projektu osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.)
c. posiadają wiedzę z zakresu promowania równości szans kobiet i mężczyzn (weryfikowane na podstawie oświadczenia w formularzu oferty).

2. Oferent zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:
– wykonywanie poleceń służbowych Trenera pracy,
– realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,
– dojazd na realizację usługi na terenie województwa małopolskiego (wszelkie koszty dojazdu, ponosi wyłącznie Wykonawca).

3. Oferent potwierdza że jest uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

V. ZASTRZEŻENIA
Wykonawcę będzie obowiązywał miesięczny limit zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów wynoszący 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie, a także jego aktualizacji w ramach realizacji umowy.

VI. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ANI UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

VII. WYKLUCZENIE Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Wykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (pkt IV Formularza oferty).

VIII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:
– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

IX. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
98000000-3 – Inne komunalne, socjalne i osobiste

X. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:
1. Cena za 1godzinę brutto brutto – 90 %.
2. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 10 %;

OCENA KRYTERIÓW:
1. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone na podstawie wzoru:
Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto brutto (C):

oferta z najniższą ceną ofertową za 1 godzinę brutto brutto

cena ofertowa za 1 godzinę brutto brutto (C) = ________________________ x 90 pkt

cena ofertowa za 1godzinę brutto brutto oferty ocenianej

2. Punkty za kryterium „wiedza i doświadczenie wykonawcy” zostaną obliczone na podstawie wzoru:
Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie wykonawcy (D):

  • Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie z zakresu asekuracji uczestników z niepełnosprawnościami podczas warsztatów (rozumianego jako udział jako kadra w minimum 3 warsztatach dla osób z niepełnosprawnościami w ciągu 3 lat – otrzyma 10 pkt.
  • Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie z zakresu asekuracji uczestników z niepełnosprawnościami podczas warsztatów (rozumianego jako udział jako kadra w minimum 2 warsztatach dla osób z niepełnosprawnościami w ciągu 3 lat – otrzyma 5 pkt.

W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie – 10 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać doświadczenie w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami.

Ocenie podlegać będą należycie wykonane usługi, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – we wskazanym okresie działania), których przedmiot był tożsamy z przedmiotem zamówienia i przez tę samą osobę/osoby. Oferent załącza dowody potwierdzające ich należyte wykonanie (np. referencje, protokół odbioru przedmiotu umowy).
.
3. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C+D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej;
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa za 1 godzinę brutto brutto;
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Oferenta;

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:
– usługa nie będzie dotyczyła zakresu przedmiotu zamówienia,
– usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód potwierdzający należyte wykonanie,
– nie załączono dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,
– istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie,
– dowody nie potwierdzają należytego wykonania usługi,
– usługa została wykonana przez inne podmioty (podwykonawców),
– wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego.

XI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 04.07.2017r. do godziny 23.59.

XII. WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– oferta złożona na formularzu oferty,
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 1 do Formularza oferty) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi,
– cv (załącznik nr 2 do Formularza oferty).
Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

XIII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

XIV. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Lidia Krasowicz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: 500 293 855

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni

XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– braku odpowiedniej liczby uczestników i kadry projektu zainteresowanych Warsztatem, organizowanym przez Zamawiającego.

XVII. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę współpracy z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
– terminu realizacji umowy,
– harmonogramu realizacji umowy,
– ostatecznej liczby osób uczestniczących,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XVIII. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych na rzecz osób, które wezmą udział w grupowym coachingu. Wykonanie zadań przez wykonawcę będzie potwierdzane protokołem sporządzonym przez wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań podczas Warsztatu Rozwoju Osobistego.

Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonego protokołu i dokumentacji. Podstawą do wypłaty jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy. Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XIX. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja –projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”.

XX. UWAGI KOŃCOWE
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.