niedziela, 2020-04-05 Ireny, Kleofasa, Wincentego

Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego (nr 6/L/2017)


Zielona Góra, 22 czerwca 2017r.

Pobierz formularz ofertowy [DOC] »
Załącznik nr 1 CV - życiorys zawodowy  [DOC] »
Załącznik nr 2 Wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »

 
 
ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE OFERTOWE NR 6/L/2017
DOTYCZY WYBORU PSYCHOLOGA

 

Realizacji usługi grupowego wsparcia psychologicznego w województwie lubuskim dla uczestniczek projektu pt. „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego dla średnio 10 uczestniczek projektu „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego”, organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. Grupowe wsparcie psychologiczne będzie świadczone dla wszystkich10 Uczestniczek Warsztatów Rozwoju Osobistego (WRO) podzielonych na dwie grupy w terminie 24.07.2017 do 27.07.2017r. Łączny czas udzielonego grupowego wsparcia psychologicznego dla obu grup na WRO wynosi 28 godzin. Godzina grupowego wsparcia psychologicznego wynosi 60 minut.

Grupy będą miały udzielane grupowe wsparcie psychologiczne naprzemiennie.

Warsztat Rozwoju Osobistego odbywać się będzie w terminie 24.07.2017 do 27.07.2017r. na terenie województwa lubuskiego w miejscu podanym przez Zamawiającego
Psycholog ma zapewnione przez Zamawiającego wyżywienie w postaci obiadu.

II. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA:
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
Zrealizowaniu grupowego wsparcia psychologicznego dla średnio 10 Uczestniczek Warsztatów Rozwoju Osobistego.
1. Udzieleniu grupowego wsparcia psychologicznego dla 1 i 2 grupy łącznie w wymiarze 28 godzin podczas 4 dniowego Warsztatu Rozwoju Osobistego.
24.07.2017 – od godziny 09.00 – 12.30; 13.00-16.30, łącznie 7 godziny grupowego wsparcia psychologicznego.
25.07.2017 – od godziny 09.00 – 12.30; 13.00-16.30, łącznie 7 godziny grupowego wsparcia psychologicznego.
26.07.2017 – od godziny 09.00 – 12.30; 13.00-16.30, łącznie 7 godziny grupowego wsparcia psychologicznego.
27.07.2017 – od godziny 09.00 – 12.30; 13.00-16.30 łącznie 7 godziny grupowego wsparcia psychologicznego.

2. Przygotowaniu przez psychologa Indywidualnej Karty z zakresu grupowego wsparcia psychologicznego (wzór przekazany przez Zamawiającego), z zachowaniem tajemnicy zawodowej.

3. W trakcie zajęć wykorzystywane będą aktywne i nowoczesne metody (np.: wykład, ćwiczenia, dyskusje, testy, praca w grupach, odgrywanie ról, prezentacje indywidualne), różnorodne materiały edukacyjne, środki i urządzenia multimedialne.

4. Podstawowe zagadnienia z zakresu wsparcia psychologicznego, które mają zostać zrealizowane w ramach Warsztatu Rozwoju Osobistego.
A. Szkolenie z podejścia do ograniczeń wynikających z posiadanych dysfunkcji.
B. Edukacja w zakresie różnych aspektów życia ON.
C. Kompetencje społeczne decydujące o funkcjonowaniu w relacjach z innymi.
D. Umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji.
E. Współpraca w grupie.
F. Niwelowanie stereotypowego postrzegania zawodów kobiecych a męskich
G. Metody aktywnego włączenia się, rozpoznania i zarządzania własnymi zasobami.
H. Radzenie sobie ze stresem i innymi obciążeniami psychicznymi.
I. Kształtowanie postaw oraz podejmowanie ról społecznych.
J. Postrzegania zawodów, zajęcia pokazujące znaczenie mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych.

5. Wykonawca po ukończeniu grupowego wsparcia psychologicznego musi przedstawić dokumentację dołączoną jako załączniki do umowy współpracy:
– Indywidualna Karta dla każdego uczestniczki z zakresu grupowego wsparcia psychologicznego,
– Kartę czasu pracy,
– Dziennik zajęć z zakresu doradztwa psychologicznego.
– Ankieta uczestnika dot. zdobytej wiedzy.

III. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
Od 24.07.– 27.07.2017r

IV. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Grupowe wsparcie psychologiczne będzie realizowane w salach na terenie wskazanego przez Zamawiającego Ośrodka, na terenie województwa Lubuskiego.

V. WYMAGANIA – KRYTERIUM FORMALNE
O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności:

1. Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. psycholog wskazany w ofercie musi spełniać poniższe minimalne wymagania:
a. wykształcenie wyższe/zawodowe psychologiczne (wymagane CV wg. wzoru z załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania),
b. doświadczenie min. 5 letnie z zakresu prowadzenia grupowego wsparcia psychologicznego, w tym minimum 2 lata pracy z osobami z niepełnosprawnościami (wymagane CV wg. wzoru z załącznika nr 1 do formularza oferty),
c. doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem złożenia oferty, z zakresu grupowego wsparcia psychologicznego rozumiane jako wykonanie min. 80 godzin grupowych sesji psychologicznych (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 2 do formularza oferty), w tym minimum 2 lata z osobami z niepełnosprawnościami jako psycholog, w ciągu ostatnich 5 lat, rozumiane jako wykonanie min. 20 godzin grupowych sesji psychologicznych dla ON (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 2 do formularza oferty).

Opis weryfikacji spełniania warunku wykształcenia: CV psychologa wskazanego w ofercie (załącznik nr 1 do formularza oferty), doświadczenie psychologa wskazanego w ofercie (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do formularza oferty).

2. Wykonują zadania lub czynności w ramach projektu osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

3. Dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.

4. Oferent zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:
– realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,
– dojazdy na WRO na terenie województwa lubuskiego (wszelkie koszty dojazdu, ponosi wyłącznie Wykonawca).

VI. ZASTRZEŻENIA:
1. Wykonawcę będzie obowiązywał miesięczny limit zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów wynoszący 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

VII. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

VIII. NIE DOPUSZCZA SIĘ UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W REALIZIACJI ZAMÓWIENIA.

IX. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIE W PRZYPADKU, GDY:

1. jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

X. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
85121270-6 – Usługi psychiatryczne i psychologiczne

XI. KRYTERIA OCENY OFERTY:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:
1. cena za 1godzinę brutto – 80 %,
2. wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 20%.

X. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto (C)
Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:
cena brutto brutto za 1godzinę oferty najtańszej
cena ofertowa brutto brutto (C) =_________________________________________ x80 pkt.
cena brutto brutto za 1 godzinę oferty badanej

2. Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D)
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 20 punktów. Punkty nie podlegają sumowaniu.

– 5 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji powyżej 20 godzin grupowego wsparcia psychologicznego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością w ciągu 2 lat
– 10 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji powyżej 60 godzin grupowego wsparcia psychologicznego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością w ciągu 2 lat
– 0 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji równe 20 godzin grupowego wsparcia psychologicznego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością w ciągu 2 lat.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami.

Dowodami przedstawionymi w Wykazie potwierdzającymi należyte wykonanie usług są:
– referencje;

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:
  • usługa nie będzie dotyczyła, zakresu przedmiotu zamówienia;
  • usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód;
  • nie załączono dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykaz;
  • istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykaz;
  • dowód nie potwierdza należytego wykonania usługi;
  • usługa została wykonana przez inne podmioty (podwykonawców);
  • wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego.
Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C+D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej;
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa za 1 godzinę brutto brutto;
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy;
Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 06.07.2017 do godziny 23.59

XIII. WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– oferta złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1),
– cv (załącznik nr 1 do Formularza oferty)
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do Formularza oferty)

XIV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane drogą mailową oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

XV. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Kamila Dębkowska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tel. 500 293 855

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni

XVII. ZMIANA UMOWY:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy
w zakresie:
a. Terminu realizacji umowy;
b. Harmonogramu realizacji umowy;
c. Ostatecznej liczby uczestników w ramach umowy;
d. Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);

Przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XVIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
a) braku ofert spełniających kryteria wyboru,
b) złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
c) braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
d) bez podania przyczyny.

XIX. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ:
Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych na rzecz osób, które wezmą udział w grupowym wsparciu psychologicznym. Wykonanie zadań przez wykonawcę będzie potwierdzane protokołem sporządzonym przez wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie zadań podczas Warsztatu Rozwoju Osobistego.

Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonego protokołu i dokumentacji. Podstawą do wypłaty jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy. Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XX. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane w ramach Działania 7.3 Programu aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach projektu pt. „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego”.

XXI. UWAGI KOŃCOWE
Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Wykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
 
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020