wtorek, 2020-04-07 Donata, Herminy, Rufina

Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku (indywidualne wsparcie psychologiczne, nr 5/PK/2017)Rzeszów, 19.06.2017r.


Pobierz formularz ofertowy [DOC] »

Pobierz  CV -  życiorys zawodowy  [DOC] »
Pobierz - Wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] » 

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/PK/2017
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO
 

dla 50 Uczestników/czek w ramach projektu pt. „Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” w ramach w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 50 Uczestników/czek projektu „Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansą na otwartym rynku” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
Indywidualne wsparcia psychologicznego będzie świadczone w wymiarze średnio 2 godzin dla 1 Uczestnika/czki projektu. Ilość godzin wsparcia zostać zwiększona, w przypadku gdy u Uczestnika/czki Projektu zdiagnozowane zostaną większe potrzeby wsparcia. Informacja o zwiększeniu godzin musi zostać przekazana Zamawiającemu przed zwiększeniem ilości godzin, na co Zamawiający musi wyrazić zgodę. Łączny czas udzielonego indywidualnego wsparcia psychologicznego dla wszystkich uczestników /czek założono na poziomie 100 godzin.

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA:
Realizacja usługi polegać będzie na:

1. Przygotowaniu przez psychologa Indywidualnej Karty wsparcia psychologicznego, podczas każdej sesji z uczestnikiem/czką projektu (wzór przekazany przez Zamawiającego), z zachowaniem tajemnicy zawodowej.
A. Identyfikacji u Uczestnika/czki projektu ograniczeń związanych z aktywizacją społeczno-zawodową.
B. Ustaleniu etapów przełamywania barier i trudności związanych z powrotem lub wejściem ON na rynek pracy.
C. Udzielanie porad psychologicznych, wzmacnianie samooceny, poczucia samostanowienia.
D. Analizie tendencji do wycofania i zewnętrznej sterowności ON, ze względu na posiadaną niepełnosprawność.
E. Budowaniu strategii dalszego rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych.
F. Ustaleniu rekomendacji i zaleceń dla uczestnika/czki w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej.
G. Zaprezentowaniu metod radzenia sobie ze stresem.
H. Przygotowaniu na zakończenie udzielanego wsparcia dla każdego/ej uczestnika/czki Raportu podsumowującego z rekomendacjami dla uczestnika/czki.

2. Wykonawca po ukończeniu indywidualnego wsparcia psychologicznego musi przedstawić dokumentację dołączoną jako załączniki do umowy współpracy:
– Indywidualna Karta wsparcia psychologicznego.
– Raport podsumowujący.
– Zestawienia miesięczne ilości godzin wykonywanej usługi.

II. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
10.07.2017r. – 31.12.2017r.

III. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Obszar województwa podkarpackiego.

IV. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności:

1. Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. psycholog wskazany w ofercie musi spełniać poniższe minimalne wymagania:
a. wykształcenie wyższe/zawodowe psychologiczne (wymagane CV wg. wzoru z załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania),
b. doświadczenie min. 2 letnie z zakresu prowadzenia indywidualnego wsparcia psychologicznego, w tym minimum 1 rok pracy z osobami z niepełnosprawnościami (wymagane CV wg. wzoru z załącznika nr 1 do formularza oferty),
c. doświadczenie w okresie ostatnich 2 lat przed dniem złożenia oferty, z zakresu indywidualnego wsparcia psychologicznego rozumiane jako wykonanie min. 40 godzin indywidualnych sesji psychologicznych (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 2 do formularza oferty), w tym minimum 1 roku pracy z osobami z niepełnosprawnościami jako psycholog, w ciągu ostatnich 2 lat, rozumiane jako wykonanie min. 10 godzin indywidualnych sesji psychologicznych dla ON (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 2 do formularza oferty).
Opis weryfikacji spełniania warunku wykształcenia: CV psychologa wskazanego w ofercie (załącznik nr 1 do formularza oferty), doświadczenie psychologa wskazanego w ofercie (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do formularza oferty).

2. Wykonują zadania lub czynności w ramach projektu osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

3. Dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.

4. Oferent zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:
– realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,
– dojazd na spotkania na terenie województwa podkarpackiego (wszelkie koszty dojazdu, ponosi wyłącznie Wykonawca).

V. ZASTRZEŻENIA
Wykonawcę będzie obowiązywał miesięczny limit zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów wynoszący 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie, a także jego aktualizacji w ramach realizacji umowy.

VI. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ANI UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

VII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:

– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

VIII. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
85121270-6 – Usługi psychiatryczne i psychologiczne

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Usługodawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie V w oparciu o poniższe kryteria:
1. Cena za 1 godzinę brutto – 90 %.
2. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy– 10 %;

OCENA KRYTERIÓW:
1. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone na podstawie wzoru:
Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto brutto(C):

oferta z najniższą ceną ofertową za 1 godzinę brutto brutto

cena ofertowa za 1 godzinę brutto brutto (C) = ________________________ x 90 pkt

cena ofertowa za 1 godzinę brutto brutto oferty ocenianej


2. Punkty za kryterium „wiedza i doświadczenie wykonawcy” zostaną obliczone na podstawie wzoru:
Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie wykonawcy (D):

 • Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w organizacji powyżej 10 godzin indywidualnego wsparcia psychologicznego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością w ciągu 2 lat – otrzyma 5 pkt.
 • Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w organizacji powyżej 50 godzin indywidualnego wsparcia psychologicznego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością w ciągu 2 lat – otrzyma 10 pkt.
 • punkty nie podlegają sumowaniu;
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie – 10 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami.

Dowodami przedstawionymi w Wykazie potwierdzającymi należyte wykonanie usług są:
– referencje;

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:

 • usługa nie będzie dotyczyła, zakresu przedmiotu zamówienia;
 • usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód;
 • nie załączono dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykaz;
 • istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykaz;
 • dowód nie potwierdza należytego wykonania usługi;
 • usługa została wykonana przez inne podmioty (podwykonawców);
 • wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego.
 • referencje zbiorcze nie będą oceniane.

3. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C+D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej;
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa za 1 godzinę brutto brutto;
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy;

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów

X. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 03.07.2017r. do godziny 23.59.

XI. WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków

– oferta złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1),
– cv (załącznik nr 1 do Formularza oferty)
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do Formularza oferty) wraz z referencjami.
Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

XII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

XIII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Kamila Dębkowska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: 500 293 855

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni

XV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– braku odpowiedniej liczby uczestników i kadry projektu zainteresowanych Warsztatem, organizowanym przez Zamawiającego.
– bez podania przyczyny.

XVI. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę współpracy z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
– terminu realizacji umowy,
– harmonogramu realizacji umowy,
– ostatecznej liczby osób uczestniczących,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XVII. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych na rzecz osób, które wezmą udział w indywidualnym wsparciu specjalistycznym. Wykonanie zadań przez Wykonawcę będzie potwierdzane protokołem sporządzonym przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin poświęconych na wykonanie wparcie.Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonego protokołu i dokumentacji. Podstawą do wypłaty jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy. Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XVIII. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Aktywna Integracja 50 osób z niepełnosprawnością szansa na otwartym rynku”.

XIX. UWAGI KOŃCOWE
1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Wykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.