wtorek, 2020-04-07 Donata, Herminy, Rufina

W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 3/M/WRO/2017)


Kraków, dn. 14.06.2017

 

Formularz oferty [DOC] »
Załacznik 1 - Wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »
Załącznik 2 - Umowa wółpracy [PDF] »


 

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19
02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/M/WRO/2017
DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ


Dla realizacji kompleksowej Warsztatów Rozwoju Osobistego, zapewnienia pobytu i wyżywienia dla uczestników/czek oraz personelu merytorycznego w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w realizacji Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnienia pobytu i wyżywienia (usługa hotelarsko-gastronomiczna) oraz pomieszczeń dla celów dydaktycznych dla uczestników/czek i personelu merytorycznego projektu na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Rozwoju Osobistego (zwanym dalej Warsztatem).

II. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
07.07.2017r. – 12.07.2017r.

III. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Zapewnienie pobytu i wyżywienia dla personelu merytorycznego, uczestników/czek projektu w Ośrodku znajdującym się na terenie województwa małopolskiego, w ośrodku znajdującym się w promieniu do 50 km od Biura Regionalnego Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, mieszczącego się przy ul. Dywizjonu 303, blok 66 /XXX LO/ w Krakowie.

IV. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
Realizacja usługi polegać będzie na zabezpieczeniu następujących elementów:
1. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia:
– zakwaterowanie wraz ze śniadaniem dla personelu merytorycznego Warsztatu w terminie 07.07.2017r. – 12.07.2017r. – średnio 7 osób (w tym średnio 1 osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim) x 5 noclegów, 5 śniadań,
– wyżywienie dla personelu merytorycznego Warsztatu w terminie 07.07.2017r. – 12.07.2017r. – średnio 7 osób x 6 przerw kawowych (kawa, herbata, woda, soki, kruche ciastka), 6 obiadów, 5 kolacji,
– zakwaterowanie wraz ze śniadaniem dla uczestników/czek Warsztatu w terminie 07.07.2017r. – 12.07.2017r. – średnio 17 osób (w tym średnio 8 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) x 5 noclegów, 5 śniadań,
– wyżywienie dla uczestników/czek Warsztatu w terminie 07.07.2017r. – 12.07.2017r. – średnio 17 osób x 6 przerw kawowych (kawa, herbata, woda, soki, kruche ciastka), 6 obiadów, 5 kolacji,

2. wynajem pomieszczeń dydaktycznych/sal konferencyjnych i obiektów rekreacyjnych na zajęcia w trakcie trwania Warsztatu, w terminie 07.07.2017r. – 12.07.2017r. dostosowane dla 24 osób, w tym 9 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich:
– 2 pomieszczenia dydaktyczne/sala konferencyjne – dwa pomieszczenia z czego każde musi pomieścić min 12 osób, z pełnym wyposażeniem multimedialnym do dyspozycji jednocześnie w dniach:
07.07.2017– od godziny 14.00 do godziny 18.00 – 5h
08.07.2017– 11.07.2017 – całodobowo
12.07.2017 od godziny 8.30 do godziny 13.00 – 4,5h
– obiekty rekreacyjne dla uczestników/czek Warsztatu i personelu opieki – siłownia, basen do dyspozycji w dniach:
08.07.2017– 11.07.2017 – 2h dziennie, w godz. ustalonych z prowadzącym warsztat.

Usługa cateringowa w Warsztacie będzie obejmowała: śniadanie, obiad, kolację, przerwy kawowe.

Zakwaterowanie powinno zapewniać wykonanie usługi w standardzie usług hotelarskich na poziomie min. 2* oraz przewidziane przepisami wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym w przypadku, gdy Uczestnikami/czkami Warsztatu są osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekty rekreacyjne powinny posiadać zaplecze socjalne w postaci szatni i urządzeń sanitarnych.
Wszystkie pokoje, zarówno dla personelu merytorycznego, jak i uczestników/czek muszą znajdować się w jednym budynku, z rozlokowaniem maksymalnie na dwóch kolejnych piętrach optymalnie z łatwym dostępem do stołówki i sal dydaktycznych. Pobyt osób możliwy jest wyłącznie w pokojach co najmniej 2 osobowych oraz co najmniej 2 pokojach jednoosobowych, wyposażonych w łazienkę z prysznicem.

Ośrodek musi być całkowicie dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Poprzez dostosowanie, o którym mowa powyżej rozumie się:
1. dostosowanie ciągów komunikacyjnych do poruszania się na wózkach inwalidzkich (podjazdy, windy), polegające przede wszystkim na tym, że:

– korytarze i pokoje hotelowe nie powinny mieć wykładziny utrudniającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim,
– drzwi wejściowe oraz drzwi pomieszczeń ogólnodostępnych (np. restauracja hotelowa), a także drzwi pokoi przeznaczonych dla gości poruszających się na wózkach inwalidzkich powinny mieć odpowiednią szerokość, podobnie jak korytarze,
– aby wykręcić wózkiem, potrzeba przynajmniej 150 cm szerokości, co nakłada konieczność zachowania takiej odległości w miejscach, w których zawrócenie wózkiem może być potrzebne,
– przystosowana powinna być także przestrzeń służąca spożywaniu posiłków,

2. dostosowanie pokoi i łazienek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, polegające przede wszystkim na tym, że:
– w przypadku łazienki – brak progu lub brodzika przy prysznicu,
– uchwyty umożliwiające podparcie przy toalecie oraz możliwość swobodnego podjazdu pod umywalkę,
– miejsce na wózek inwalidzki przy toalecie,
– pokoje hotelowe powinny umożliwiać swobodne manewrowanie w nich wózkami inwalidzkimi, tj. przede wszystkim dojazd do łóżka powinien umożliwiać przemieszczenie się bezpośrednio z wózka na łóżko, bez konieczności ingerencji osób trzecich,

3. dostosowanie sali restauracyjnej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich polegające przede wszystkim na tym, że:
– w restauracji powinien znajdować się stół lub stoły umożliwiające swobodne podjechanie wózkiem
w podobny sposób, jak podsuwa się krzesło pod stół, aby zjeść komfortowo,

4. dostosowanie pomieszczeń dydaktycznych/sal konferencyjnych i obiektów rekreacyjnych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

V. ZASTRZEŻENIA
Zamawiający, w okresie wynajmu pomieszczeń, upoważniony jest do umieszczenia na terenie ośrodka, oraz w pomieszczeniach, w których prowadzić będzie zajęcia, informacji w postaci m.in. plakatów
o realizacji projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”, banneru i wyłożenia informatorów Fundacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników/czek Warsztatu i personelu merytorycznego, o czym poinformuje Wykonawcę nie później, niż w dniu przyjazdu uczestników/czek
i personelu merytorycznego Warsztatu.

VI. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

VII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU, GDY:

– jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
– jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
– zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty poprzez sprawdzenie dostosowania obiektu do pobytu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz faktycznej możliwości zorganizowania zajęć dydaktycznych i rekreacyjnych według założeń projektu, jak również co do posiadania przez Wykonawcę aktualnej dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunków technicznych i standardów bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami, własnych ubezpieczeń oraz spełniania klauzuli „społecznej”. W przypadku nie spełniania założonych kryteriów oferta podlegać będzie odrzuceniu.

VIII. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji,
55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe.

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Wykonawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie IV w oparciu o poniższe kryteria:
1. cena ofertowa brutto – 70 %,
2. wiedza i doświadczenie Wykonawcy – 15%.
3. klauzula „społeczna” – 15%.

X. SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY
1. Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto (C)
Liczba przyznanych punktów w ramach kryterium nr 1 zostanie obliczona na podstawie wzoru:

cena brutto oferty najtańszej

cena ofertowa brutto (C) = _________________________________________ x 70 pkt.

cena brutto oferty badanej

2. Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie Wykonawcy (D)
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie 15 punktów. Punkty nie podlegają sumowaniu.

– 10 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 1 usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
– 15 pkt. za udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 2 usług w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
– 0 pkt. za niewykazanie żadnej usługi lub brak Wykazu doświadczenia Wykonawcy.

Ocenie podlegać będą należycie wykonane usługi, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – we wskazanym okresie działania), których przedmiot był tożsamy z przedmiotem zamówienia, w tym samym czasie, miejscu i przez tę samą osobę/osoby. Oferent załącza dowody potwierdzające ich należyte wykonanie (np. referencje, protokół odbioru przedmiotu umowy, umowy).

Oferent potwierdza że jest uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji finansowej
i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym załącznik do Formularza oferty, zgodnie z jego wymogami.

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:
– usługa nie będzie dotyczyła zakresu przedmiotu zamówienia,
– usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód potwierdzający należyte wykonanie,
– nie załączono dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykazie,
– istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykazie,
– dowody nie potwierdzają należytego wykonania usługi,
– usługa została wykonana przez inne podmioty (podwykonawców),
– wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego.

3. Kryterium nr 3 – klauzula „społeczna”(E)
W kryterium nr 3 można uzyskać maksymalnie– 15 pkt.
– 10 pkt. za udokumentowany udział co najmniej 3 osób z niepełnosprawnościami lub osób bezrobotnych w zakresie realizacji zamówienia przy świadczeniu usługi cateringowej.
– 5 pkt. dla organizacji pożytku publicznego lub organizacji społecznej (fundacja, stowarzyszenie, inny podmiot realizujący działalność pożytku publicznego), która w ramach przedmiotu swojej działalności statutowej realizuje takie zadania publiczne, jak działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, działalność charytatywna.

Za spełnienie wymogu udziału osoby z niepełnosprawnością lub bezrobotnej w realizacji zamówienia będzie uznane zatrudnienie:

  • Osoby z niepełnosprawnością posiadającej odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności lub inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię,
  • osoby, która jako bezrobotna została skierowana przez Urząd Pracy i została zatrudniona na umowę o pracę lub zlecenie najwcześniej na 1 rok przed realizacją zlecenia lub dla celów jego realizacji.

Za spełnienie wymogu dla organizacji pożytku publicznego lub innej organizacji społecznej będzie uznane udokumentowane posiadanie statusu i zakresu działalności takiej organizacji lub przeznaczenia zysku na działalność statutową określoną w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C + D +E
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej,
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto,
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy oceniane na podstawie wykazu doświadczenia wykonawcy,
E – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 3 – oświadczenie Wykonawcy zawarte w formularzu oferty w części III pkt. 6;

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów.

XI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 29.06.2017. do godziny 23.59.

XII. WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– dokumenty rejestrowe prowadzonej działalności gospodarczej,
– oferta złożona na formularzu oferty,
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik do Formularza oferty) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.
Dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym. W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, konieczne jest dołączenie skanu pełnomocnictwa.

XIII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane pocztą elektroniczną oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl,
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

XIV. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Lidia Krasowicz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 500 293 855

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni

XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
– braku odpowiedniej liczby uczestników i kadry projektu zainteresowanych Warsztatem, organizowanym przez Zamawiającego.

XVII. UMOWA
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który został wybrany zgodnie z przeprowadzoną procedurą.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
– terminu realizacji umowy,
– harmonogramu realizacji umowy,
– ostatecznej liczby osób uczestniczących,
– zasad płatności (Zamawiający informuje, że dotrzymanie terminu płatności dla Wykonawcy uzależnione jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
– zakresu rzeczowego, przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XVIII. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ
Zakończenie wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy, podpisanym przez obie strony. Płatność zostanie dokonana po odbiorze i w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy.
Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XIX. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”.

XX. UWAGI KOŃCOWE
1. Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Wykonawcy, powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

2. Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.