wtorek, 2020-04-07 Donata, Herminy, Rufina

„W stronę samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 14/M/2017)


Kraków, dn. 09.06.2017

 

Załacznik 1 - formularz oferty [DOC] »
Załącznik 2 - CV życiorys zawoowy [DOC] »
Załacznik 3 - Wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »
Załącznik 4 - Oświadczenie wykonawcy [DOC] »


 

ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19
02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/M/2017
DOTYCZY WYBORU SPECJALISTY– REHABILITANTA.


Zapytanie ofertowe na realizację usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. rehabilitanta, w województwie małopolskim dla uczestników/czek projektu pt. „W stronę  samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”, w ramach Poddziałania 9.1.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego tj. rehabilitanta dla min 3, a max dla 20 uczestników/czek projektu „W stronę samodzielności - aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.
Indywidualne wsparcie specjalistyczne będzie świadczone średnio w wymiarze 10 godzin dla 1 Uczestnika/czki projektu, z czego 1 godzinę pracy należy rozumieć jako pełną godzinę (60 minut). Ilość godzin może zostać zwiększona, w przypadku gdy u uczestników/czek projektu zdiagnozowane zostaną większe potrzeby wsparcia. 

II. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA:
Realizacja usługi polegać będzie na:
1. Przygotowaniu przez specjalistę Indywidualnej Karty wsparcia specjalistycznego, podczas każdej sesji z uczestnikiem/czką projektu (wzór przekazany przez Zamawiającego), z zachowaniem tajemnicy zawodowej.

2. Przygotowaniu na zakończenie udzielanego wsparcia dla każdego Uczestnika/czki Projektu Raportu podsumowującego z rekomendacjami dla Uczestnika/czki Projektu.

3. Wykonawca po ukończeniu indywidualnego wsparcia specjalistycznego musi przedstawić dokumentację dołączoną jako załączniki do umowy współpracy:
– Indywidualna Karta wsparcia specjalistycznego (w wersji papierowej i elektronicznej).
 Raport podsumowujący (wersji papierowej i elektronicznej).
 Zestawienie miesięczne ilości godzin wykonywanej usługi (w wersji papierowej i elektronicznej)

III. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
03.07.2017-30.04.2019
Dokładny termin i daty indywidualnego wsparcia specjalistycznego będą ustalane indywidualnie
w porozumieniu z Zamawiającym.

IV. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Indywidualne wsparcie specjalistyczne będzie świadczone na terenie całego województwa małopolskiego. Dokładna lokalizacja będzie ustalana indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami uczestników/czek projektu. Indywidualne wsparcie specjalistyczne może być realizowane w biurze projektu, gabinecie specjalistycznym jak i miejscu zamieszkania uczestnika/czki projektu.
Gabinet specjalistyczny musi być dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz faktycznej możliwości zorganizowania indywidualnego wsparcia specjalistycznego.

V. WYMAGANIA – KRYTERIA FORMALNE
O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności:

1. Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. specjalista tj. rehabilitant, informatyk, dietetyk wskazany w ofercie musi spełniać poniższe minimalne wymagania:
a. wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające prowadzenie przedmiotowe wsparcie (wymagane CV wg. wzoru z załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania),
b. minimum 5 letnie doświadczenie z zakresu przedmiotu zamówienia (rozumianego jako przeprowadzenie min. 200 godzin indywidualnego wsparcia specjalistycznego) w tym minimum roczne pracy z osobami z niepełnosprawnościami z zakresu przedmiotu zamówienia (rozumianego jako przeprowadzenie min. 100 godzin indywidualnego wsparcia specjalistycznego). Wymagany opis doświadczenia wg. wzoru z załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania.

Opis weryfikacji spełniania warunku wykształcenia: CV specjalisty wskazanego w ofercie (załącznik nr 2), doświadczenie specjalisty wskazanego w ofercie (załącznik nr 3),

2. Wykonują zadania lub czynności w ramach projektu osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.)

3. Dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.
Oferent zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:
– realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,
– dojazd na spotkania na terenie województwa małopolskiego (wszelkie koszty dojazdu, ponosi wyłącznie Wykonawca).

4. Złożą pełną wymaganą dokumentację.
5. Zaświadczą o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 4 do formularza ofert).

VI. ZASTRZEŻENIA:
1. Wykonawca zobowiązany jest w pomieszczeniach, w których prowadzić będzie indywidualne wsparcie specjalistyczne umieszczać informację w postaci np. plakatów o realizacji działań w ramach projektu „W stronę samodzielności- aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego ”.

2. Wykonawcę będzie obowiązywał miesięczny limit zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów wynoszący 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie, a także jego aktualizacji w ramach realizacji umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku: gdy uczestnik/czka przerwie sesję w trakcie, wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin jego uczestnictwa w indywidualnym wsparciu specjalistycznym (przeliczone wg stawki za osobogodzinę).Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za sesję, które rzeczywiście się odbyły.

VII. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH ANI UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

VIII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIE W PRZYPADKU, GDY:

1. jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Usługodawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie V w oparciu o poniższe kryteria:
1. Cena za 1godzinę brutto brutto– 90 %.
2. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy– 10 %;

OCENA KRYTERIÓW:
1. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone na podstawie wzoru:
Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto brutto(C):

oferta z najniższą ceną ofertową za 1 godzinę brutto brutto

cena ofertowa za 1 godzinę brutto brutto (C) = ________________________ x 90 pkt

cena ofertowa za 1godzinę brutto brutto oferty ocenianej


2. Punkty za kryterium „wiedza i doświadczenie wykonawcy” zostaną obliczone na podstawie wzoru:

Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie wykonawcy (D):

 • Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w organizacji powyżej 100 godzin indywidualnego wsparcia specjalistycznego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością w ciągu 5 lat – otrzyma 5 pkt.
 • Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w organizacji powyżej 200 godzin indywidualnego wsparcia specjalistycznego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością w ciągu 5 lat – otrzyma 10 pkt.
 • punkty nie podlegają sumowaniu;

W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie  10 pkt.

Ocenie podlegać będą należycie wykonane usługi w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi, którego przedmiotem była usługa z przedmiotu zamówienia, oferent powinien przedstawić potwierdzone doświadczenie, że usługi zostały należycie wykonane w tym samym czasie, miejscu i przez tę samą osobę/osoby.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami.
Dowodami przedstawionymi w Wykazie potwierdzającymi należyte wykonanie usług są:
 referencje;

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:

 • usługa nie będzie dotyczyła, zakresu przedmiotu zamówienia;
 • usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód;
 • nie załączono dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykaz;
 • istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykaz;
 • dowód nie potwierdza należytego wykonania usługi;
 • usługa została wykonana przez inne podmioty (podwykonawców);
 • wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego.
 • referencje zbiorcze nie będą oceniane.

3. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C+D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej;
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa za 1 godzinę brutto brutto;
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy;
Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów

X. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 26.06.2017 do godziny 23.59

XI. WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
- oferta złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1),
- cv (załącznik nr 2),
- wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 3),
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 4).

XII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane drogą mailową oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

XIII. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Klaudia Stankiewicz, tel. 500 293 855, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni

XV. ZMIANA UMOWY:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy
w zakresie:
a. Terminu realizacji umowy;
b. Harmonogramu realizacji umowy;
c. Ostatecznej liczby uczestników w ramach umowy;
d. Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto

Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);

Przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę

XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
a) braku ofert spełniających kryteria wyboru,
b) złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
c) braku środków niezbędnych do realizacji usługi,

XVIII. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ:
Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych na rzecz osób, które wezmą udział w indywidualnym wsparciu specjalistycznym. Wykonanie zadań przez Wykonawcę będzie potwierdzane protokołem sporządzonym przez Wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonego protokołu i dokumentacji. Podstawą do wypłaty jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy. Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XIX. FINANSOWANIE
Zamówienie jest finansowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności-aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego”.

UWAGI KOŃCOWE
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.