wtorek, 2020-04-07 Donata, Herminy, Rufina

Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego (indywidualne wsparcie psychologiczne nr 5/L/2017)


Zielona Góra, 7 czerwca 2017r.

Pobierz formularz ofertowy [DOC] »
Załącznik nr 1 CV - życiorys zawodowy  [DOC] »
Załącznik nr 2 Wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »

 
 
ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
www.far.org.pl
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/L/2017
DOTYCZY WYBORU PSYCHOLOGA
 
Dotyczy: realizacji usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego w województwie lubuskim dla uczestniczek projektu pt. „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 50 uczestniczek projektu „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego”, organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. Indywidualne wsparcia psychologicznego będzie świadczone w wymiarze średnio 6,5 godziny dla 1 Uczestniczki projektu. Ilość godzin uzależniona jest od indywidualnych potrzeb uczestniczki. Ilość godzin wsparcia zostać zwiększona, w przypadku gdy u Uczestniczki Projektu zdiagnozowane zostaną większe potrzeby wsparcia. Informacja o zwiększeniu godzin musi zostać przekazana Zamawiającemu przed zwiększeniem ilości godzin, na co Zamawiający musi wyrazić zgodę. Łączny czas udzielonego indywidualnego wsparcia psychologicznego dla wszystkich uczestniczek założono na poziomie 325 godzin.

II. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA:
Realizacja usługi polegać będzie na:
1. Przygotowaniu przez psychologa Indywidualnej Karty wsparcia psychologicznego, podczas każdej sesji z uczestniczką projektu (wzór przekazany przez Zamawiającego), z zachowaniem tajemnicy zawodowej.
A. Identyfikacji u uczestniczki projektu ograniczeń związanych z aktywizacją społeczno-zawodową.
B. Ustaleniu etapów przełamywania barier i trudności związanych z powrotem lub wejściem ON na rynek pracy.
C. Udzielanie porad psychologicznych, wzmacnianie samooceny, poczucia samostanowienia.
D. Wsparcie psychologiczno-motywacyjne.
E. Budowaniu strategii podjęcia odpowiedzialności za rozwój kompetencji społecznych i zawodowych.
F. Ustaleniu rekomendacji i zaleceń dla uczestniczki w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej.
G. Przygotowaniu na zakończenie udzielanego wsparcia dla każdej uczestniczki Raportu podsumowującego z rekomendacjami dla uczestniczki.

2. Wykonawca po ukończeniu indywidualnego wsparcia psychologicznego musi przedstawić dokumentację dołączoną jako załączniki do umowy współpracy:
– Indywidualna Karta wsparcia psychologicznego.
– Raport podsumowujący.
– Zestawienia miesięczne ilości godzin wykonywanej usługi.

III. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
Od 26.05.2017– 01.2018r.

Dokładne terminy wsparcia psychologicznego będą ustalane indywidualnie w porozumieniu z Zamawiającym.

IV. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Indywidualne wsparcie psychologiczne będzie świadczone na terenie całego województwa lubuskiego.

Dokładna lokalizacja będzie ustalana indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami Uczestniczek projektu. Indywidualne wsparcie psychologiczne może być realizowane w gabinecie psychologicznym, biurze projektu w Zielonej Górze jak i w miejscu zamieszkania Uczestniczki Projektu.

V. WYMAGANIA
O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności:

1. Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. psycholog wskazany w ofercie musi spełniać poniższe minimalne wymagania:
a. wykształcenie wyższe/zawodowe psychologiczne (wymagane CV wg. wzoru z załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania),
b. doświadczenie min. 5 letnie z zakresu prowadzenia indywidualnego wsparcia psychologicznego, w tym minimum 1 rok pracy z osobami z niepełnosprawnościami (wymagane CV wg. wzoru z załącznika nr 1 do formularza oferty),
c. doświadczenie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem złożenia oferty, z zakresu indywidualnego wsparcia psychologicznego rozumiane jako wykonanie min. 80 godzin indywidualnych sesji psychologicznych (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 2 do formularza oferty), w tym minimum 1 rok pracy z osobami z niepełnosprawnościami jako psycholog, w ciągu ostatnich 5 lat, rozumiane jako wykonanie min. 20 godzin indywidualnych sesji psychologicznych dla ON (wymagany opis doświadczenia wg wzoru z załącznika nr 2 do formularza oferty).
Opis weryfikacji spełniania warunku wykształcenia: CV psychologa wskazanego w ofercie (załącznik nr 1 do formularza oferty), doświadczenie psychologa wskazanego w ofercie (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do formularza oferty).

2. Wykonują zadania lub czynności w ramach projektu osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

3. Dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.

4. Oferent zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:
– realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,
– dojazd na spotkania na terenie województwa lubuskiego (wszelkie koszty dojazdu, ponosi wyłącznie Wykonawca).

VI. ZASTRZEŻENIA:
1. Wykonawcę będzie obowiązywał miesięczny limit zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów wynoszący 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie, a także jego aktualizacji w ramach realizacji umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku: gdy uczestnik/czka przerwie indywidualne spotkanie w trakcie, wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin jego uczestnictwa w indywidualnym wsparciu psychologicznym (przeliczone wg stawki za osobogodzinę).
Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za indywidualne spotkania, które rzeczywiście się odbyły.
3. Zamawiający zastrzega sobie, do określenia w porozumieniu z uczestniczką miejsca realizacji usługi tj. miejsca zamieszkania uczestniczki lub gabinetu psychologicznego (o ile Wykonawca posiada) lub biura projektu. Miejsce realizacji usługi uzależnione od indywidualnych potrzeb uczestniczki.

VII. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

VIII. NIE DOPUSZCZA SIĘ UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W REALIZIACJI ZAMÓWIENIA.

IX. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIE W PRZYPADKU, GDY:

1. jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

X. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
85121270-6 – Usługi psychiatryczne i psychologiczne

XI. KRYTERIA OCENY OFERTY:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Usługodawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie V w oparciu o poniższe kryteria:
1. Cena za 1 godzinę brutto – 85 %.
2. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy– 10 %;
3. Możliwość przeprowadzenia sesji psychologicznych w przystosowanym dla osób z niepełnosprawnościami gabinecie na terenie obszaru, którego dotyczy oferta – 5 %

OCENA KRYTERIÓW:
1. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone na podstawie wzoru:
Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto brutto(C):
oferta z najniższą ceną ofertową za 1 godzinę brutto brutto
cena ofertowa za 1 godzinę bruttobrutto (C) = ________________________ x 85 pkt
cena ofertowa za 1 godzinę brutto brutto oferty ocenianej

2. Punkty za kryterium „wiedza i doświadczenie wykonawcy” zostaną obliczone na podstawie wzoru:
Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie wykonawcy (D):
 • Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w organizacji powyżej 20 godzin indywidualnego wsparcia psychologicznego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością w ciągu 1 roku – otrzyma 5 pkt.
 • Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w organizacji powyżej 60 godzin indywidualnego wsparcia psychologicznego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością w ciągu 1 roku – otrzyma 10 pkt.
 • punkty nie podlegają sumowaniu;
 • udokumentowane doświadczenie w organizacji poniżej 20 godzin indywidualnego wsparcia psychologicznego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówieni – 0 pkt.
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie – 10 pkt.

Ocenie podlegać będą należycie wykonane usługi w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert. a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi, którego przedmiotem była usługa z przedmiotu zamówienia, oferent powinien przedstawić potwierdzone doświadczenie, że usługi zostały należycie wykonane w tym samym czasie, i przez tę samą osobę/osoby.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami.

Dowodami przedstawionymi w Wykazie potwierdzającymi należyte wykonanie usług są:
– referencje;

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:
 • usługa nie będzie dotyczyła, zakresu przedmiotu zamówienia;
 • usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód;
 • nie załączono dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykaz;
 • istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykaz;
 • dowód nie potwierdza należytego wykonania usługi;
 • usługa została wykonana przez inne podmioty (podwykonawców);
 • wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego.
3. Punkty za kryterium „Możliwość przeprowadzenia sesji psychologicznych w przystosowanym dla osób z niepełnosprawnościami gabinecie na terenie obszaru, którego dotyczy oferta” zostaną obliczone na podstawie wzoru:
Kryterium nr 3 – potencjał – (E):
 • Jeżeli oferent oświadczy, iż ma możliwość przeprowadzenia sesji psychologicznych w przystosowanym dla osób z niepełnosprawnościami gabinecie na terenie obszaru, którego dotyczy oferta – otrzyma 5 pkt.
4. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru:
P = C+D+E
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej;
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa za 1 godzinę brutto brutto;
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy;
E – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 3 – potencjał Wykonawcy;

Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów

XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 22.06.2017 do godziny 23.59

XIII. WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
– oferta złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1),
– cv (załącznik nr 1 do Formularza oferty)
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2 do Formularza oferty)

XIV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane drogą mailową oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

XV. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Kamila Dębkowska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tel. 500 293 855

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni

XVII. ZMIANA UMOWY:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy
w zakresie:
a. Terminu realizacji umowy;
b. Harmonogramu realizacji umowy;
c. Ostatecznej liczby uczestników w ramach umowy;
d. Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto

Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);

Przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę.

XVIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
a) braku ofert spełniających kryteria wyboru,
b) złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
c) braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
d) bez podania przyczyny.

XIX. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ:
Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych na rzecz osób, które wezmą udział w indywidualnym wsparciu psychologicznym. Wykonanie zadań przez wykonawcę będzie potwierdzane protokołem sporządzonym przez wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.
Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonego protokołu i dokumentacji. Podstawą do wypłaty jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy. Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XX. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane w ramach Działania 7.3 Programu aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach projektu pt. „Indywidualna aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa dla kobiet z niepełnosprawnościami z woj. lubuskiego”.

XXI. UWAGI KOŃCOWE
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020