niedziela, 2020-09-20 Eustachego, Faustyny, Renaty

Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 85 osób z niepełnosprawnościami szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu (indywidualne wsparcie psychologiczne nr 4/Ł/2017)Łódź, dn. 25.05.2017r.
 

Pobierz formularz ofertowy [DOC] »
Pobierz  CV -  życiorys zawodowy  [DOC] »
Pobierz -  Wykaz doświadczenia wykonawcy [DOC] »
ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”
ul. Łowicka 19
02-574 Warszawa
www.far.org.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/Ł/2017
DOTYCZY WYBORU PSYCHOLOGA 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na realizację usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego w województwie łódzkim dla uczestników/czek w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 85 osób z niepełnosprawnościami szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu” w ramach Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 51 uczestników/czek projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 85 osób z niepełnosprawnościami szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. 

Indywidualne wsparcie psychologiczne będzie świadczone średnio w wymiarze 15 godzin dla 1 Uczestnika/czki projektu. Ilość godzin może zostać zwiększona, w przypadku gdy u uczestników/czek projektu zdiagnozowane zostaną większe potrzeby wsparcia. Łączny czas udzielonego indywidualnego wsparcia psychologicznego dla wszystkich uczestników/czek nie może przekroczyć 765 godzin.

II. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA:
Realizacja usługi polegać będzie na:

1. Przygotowaniu przez psychologa Indywidualnej Karty wsparcia psychologicznego, podczas każdej sesji z uczestnikiem/czką projektu (wzór przekazany przez Zamawiającego), z zachowaniem tajemnicy zawodowej.
A. Identyfikacji u uczestnika/czki projektu ograniczeń związanych z aktywizacją społeczno-zawodową. 
B. Ustaleniu etapów przełamywania barier i trudności związanych z powrotem lub wejściem ON na rynek pracy.
C. Udzielanie porad psychologicznych, wzmacnianie samooceny, poczucia samostanowienia.
D. Analizie tendencji do wycofania i zewnętrznej sterowności ON, ze względu na posiadaną niepełnosprawność.
E. Budowaniu strategii dalszego rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych.
F. Ustaleniu rekomendacji i zaleceń dla uczestnika/czki w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej.
G. Zaprezentowaniu metod radzenia sobie ze stresem.
H. Przygotowaniu na zakończenie udzielanego wsparcia dla każdego UP Raportu podsumowującego z rekomendacjami dla UP.

2. Wykonawca po ukończeniu indywidualnego wsparcia psychologicznego musi przedstawić dokumentację dołączoną jako załączniki do umowy współpracy:
– Indywidualna Karta wsparcia psychologicznego.
– Raport podsumowujący.
– Zestawienia miesięczne ilości godzin wykonywanej usługi.

III. TERMIN WYKONANIA USŁUGI
01.07.2017-31.03.2018 z możliwością przedłużenia do końca trwania projektu.

Dokładny termin i daty indywidulanego wsparcia psychologicznego będą ustalane indywidualnie 
w porozumieniu z Zamawiającym.

IV. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Indywidualne wsparcie psychologiczne będzie świadczone na terenie województwa łódzkiego,
powiat: m. łódź,
powiat: łódzki wschodni, 
powiat: zgierski, 
powiat: brzeziński, 
powiat: pabianicki. 

Dokładna lokalizacja będzie ustalana indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami Uczestników/czek projektu.

Indywidualne wsparcie psychologiczne może być realizowane w biurze projektu, gabinecie psychologicznym jak i miejscu zamieszkania uczestnika/czki projektu.

Gabinet psychologiczny musi być dostosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz faktycznej możliwości zorganizowanie indywidualnego wsparcia psychologicznego.

V. WYMAGANIA 
O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności:

1. Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. psycholog wskazany w ofercie musi spełniać poniższe minimalne wymagania:
a. wykształcenie wyższe/zawodowe psychologiczne (wymagane CV wg. wzoru z załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania),
b. w okresie ostatnich 5 lat przed dniem złożenia oferty, posiadać doświadczenie z zakresu prowadzenia indywidualnego wsparcia psychologicznego (rozumianego jako przeprowadzenie min. 200 godzin indywidualnego wsparcia psychologa) w tym minimum 2 lata pracy z osobami z niepełnosprawnościami (rozumianego jako przeprowadzenie min. 100 godzin indywidualnego wsparcia psychologa) – wymagany opis doświadczenia wg. wzoru z załącznika nr 3 do niniejszego Zapytania 

Opis weryfikacji spełniania warunku wykształcenia: CV psychologa wskazanego w ofercie (załącznik nr 2), doświadczenie psychologa wskazanego w ofercie (załącznik nr 3),

Doświadczenie musi być potwierdzone dokumentem, z którego będzie jasno wynikać liczba udzielonych godzin indywidualnego wsparcia psychologicznego, w ostatnich 5 latach, w tym ilość godzin wsparcia w ostatnich 2 latach skierowanego dla osób z niepełnosprawnościami.

2. Wykonują zadania lub czynności w ramach projektu osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.)

3. Dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie zamówienia.

Oferent zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:
– realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego,
– dojazd na spotkania na terenie województwa łódzkiego (wszelkie koszty dojazdu, ponosi wyłącznie Wykonawca).

VI. ZASTRZEŻENIA:
1. Wykonawca zobowiązany jest w pomieszczeniach, w których prowadzić będzie indywidualne wsparcie psychologiczne umieszczać informację w postaci np. plakatów o realizacji działań w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 85 osób z niepełnosprawnościami szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu”. 

2. Wykonawcę będzie obowiązywał miesięczny limit zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów wynoszący 276 godzin miesięcznie zgodnie z treścią obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie, a także jego aktualizacji w ramach realizacji umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku: gdy uczestnik/czka przerwie sesję w trakcie, wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, w wysokości proporcjonalnej do ilości godzin jego uczestnictwa w indywidualnym wsparciu psychologicznym (przeliczone wg stawki za osobogodzinę). Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za sesję, które rzeczywiście się odbyły.

VII. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ANI UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

VIII. OFERTA PODLEGA ODRZUCENIE W PRZYPADKU, GDY:
1. jest niezgodna z istotnymi warunkami zamówienia (kryteria formalne),
2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

IX. KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
85121270-6 – Usługi psychiatryczne i psychologiczne

X. KRYTERIA OCENY OFERTY:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert spośród Usługodawców spełniających kryteria formalne określone w punkcie V w oparciu o poniższe kryteria:
1. Cena za 1godzinę brutto brutto -90%.
2. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy-10%; 

OCENA KRYTERIÓW:
1. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone na podstawie wzoru:
Kryterium nr 1 – cena ofertowa brutto brutto(C):

oferta z najniższą ceną ofertową za 1 godzinę brutto brutto

cena ofertowa za 1 godzinę brutto brutto (C) = ________________                               ________ x 90 pkt 

cena ofertowa za 1godzinę brutto brutto oferty ocenianej


2. Punkty za kryterium „wiedza i doświadczenie wykonawcy” zostaną obliczone na podstawie wzoru:

Kryterium nr 2 – wiedza i doświadczenie wykonawcy (D):
 • Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w organizacji powyżej 400 godzin indywidualnego wsparcia psychologicznego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością w ciągu 5 lat – otrzyma 5 pkt.
 • Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w organizacji powyżej 200 godzin indywidualnego wsparcia psychologicznego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością w ciągu 2 lat– otrzyma 10 pkt.
 • punkty nie podlegają sumowaniu;
W kryterium nr 2 można uzyskać maksymalnie – 10 pkt.

Ocenie podlegać będą należycie wykonane usługi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi, którego przedmiotem była usługa z przedmiotu zamówienia, oferent powinien przedstawić potwierdzone doświadczenie, że usługi zostały należycie wykonane w tym samym czasie, miejscu i przez tę samą osobę/osoby.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać usługi w Wykazie doświadczenia Wykonawcy, zwanym dalej Wykazem, stanowiącym Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego, zgodnie z jego wymogami.

Dowodami przedstawionymi w Wykazie potwierdzającymi należyte wykonanie usług są:
– referencje;

Zamawiający nie przyzna punktów, jeżeli:
 • usługa nie będzie dotyczyła, zakresu przedmiotu zamówienia;
 • usługa nie została wykazana w Wykazie, a załączono dowód;
 • nie załączono dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi wpisanej w Wykaz;
 • istnieją rozbieżności pomiędzy załączonym dowodem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, a wpisem w Wykaz;
 • dowód nie potwierdza należytego wykonania usługi;
 • usługa została wykonana przez inne podmioty (podwykonawców);
 • wykazane w Wykazie wpisy są nieczytelne dla Zamawiającego;
 • referencje zbiorcze nie będą oceniane.

4. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty badanej (P) według następującego wzoru: 
P = C+D
gdzie:
P – oznacza łączną ocenę punktową oferty badanej;
C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 1 – cena ofertowa za 1 godzinę brutto brutto;
D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium nr 2 – doświadczenie Wykonawcy;
Ostateczna ocena będzie sumą punktów uzyskanych przez Wykonawcę w każdym z kryteriów

XI. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 08.06.2017 do godziny 23.59

XII. WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków: 
– oferta złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1),
– cv (załącznik nr 2),
– wykaz doświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 3) wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie przedmiotowej usługi.

XIII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Powiadomienie oferentów o wynikach prowadzonego postępowania w sprawie zamówienia, zostanie wysłane drogą mailową oraz umieszczone na stronie internetowej: www.far.org.pl

XIV. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Tomasz Brzozowski
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni

XVI. ZMIANA UMOWY:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy
w zakresie:
a. Terminu realizacji umowy;
b. Harmonogramu realizacji umowy;
c. Ostatecznej liczby uczestników/czek w ramach umowy;
d. Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);

Przy czym ewentualne zwiększenie zakresu rzeczowego realizacji zamówienia nie może prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia o więcej niż 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie zawartej na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę

XVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w przypadku wystąpienia (pojedynczo lub łącznie) któregokolwiek z poniżej wymienionych przypadków:
a) braku ofert spełniających kryteria wyboru,
b) złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
c) braku środków niezbędnych do realizacji usługi,
d) znaczących modyfikacji zapytania przez Wykonawcę mających wpływ na przedmiot zamówienia.

XVIII. NIEROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU:
– braku ofert,
– braku ofert spełniających kryteria wyboru,
– złożenia ofert o wartości przewyższającej kwotę, którą posiada Zamawiający na realizację usługi,
– inne.

XIX. ODBIÓR ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ:
Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie liczby godzin przepracowanych na rzecz osób, które wezmą udział w indywidualnym wsparciu psychologicznym. Wykonanie zadań przez wykonawcę będzie potwierdzane protokołem sporządzonym przez wykonawcę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonego protokołu i dokumentacji.

Podstawą do wypłaty jest protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Strony umowy. Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia, jest PLN.

XX. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane w ramach Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 85 osób z niepełnosprawnościami szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu”.

UWAGI KOŃCOWE
Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” do zawarcia umowy. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-20120