wtorek, 2019-11-19 Elżbiety, Faustyny, Pawła

»»»

Mikołów, 09 lipiec 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 13/S/SZ/2019 z dnia 01.07.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia – kurs prawa jazdy kat. B z egzaminem zewnętrznym (część teoretyczna i praktyczna) oraz badaniami lekarskimi, dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
PPHU „AVANT” Dariusz Szulik ul. Kościelna 1, 44-200 Rybnik 
NIP 642 101 44 68 REGON 270111150
Łączna kwota brutto: 2 220,00 zł


»»»

Mikołów, 08 lipiec 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 12/S/SZ/2019 z dnia 28.06.2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia – Kurs komputerowy ECDL BASE B1-B4 z modułem kadrowo-płacowym oraz przerwą kawową dla 1 uczestnika/czki projektu oraz zakończony egzaminem certyfikującym zgodny z aktualnymi Wytycznymi Polskiego Towarzystwa Informatycznego, w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
AS Edukacja – Centrum Szkoleniowe w Katowicach
ul. Mariacka 33, 40-014 Katowice
NIP 549 215 61 23 REGON 120710266
Łączna kwota brutto: 3 144,24 zł


»»»

Mikołów, 04 lipiec 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 11/S/SZ/2019 z dnia 26.06.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia - kurs prawa jazdy kat. B z egzaminem zewnętrznym (część teoretyczna i praktyczna) oraz badaniami lekarskimi ,dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Ośrodek Szkolenia Motorowego i Szkolenia Zawodowego „Omnibus” Jan Garlacz
ul. Długa 50, 43-300 Bielsko-Biała
NIP 549 113 63 19 REGON 072109519
Łączna kwota brutto: 2 230,00 zł


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 14/S/SZ/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ - KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII B. realizowanej na terenie województwa śląskiego dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności. I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi - kurs prawa jazdy kat. B z egzaminem zewnętrznym (część teoretyczna i praktyczna) oraz badaniami lekarskimi dla 1 uczestnika/czki projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, dn. 02.07.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
w ramach Zapytania ofertowego nr 9/SZ/MAZOWIECKIE/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi szkoleniowej Kurs prawa jazdy kategorii B wraz z opłatą egzaminacyjną dla 1 uczestnika/czki projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
"AS" OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW I INSTRUKTORÓW MARCIN SUWAŁA
NIP: 7961494886; REGON: 670018277;
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18, 26-600 Radom
Łączna kwota brutto: 2350,00 zł.
 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckieg na lata 2014-2020
 


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 53/M/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA (ASEKURACJI) UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ KADRĘ podczas Warsztatów Specjalistycznych w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 52/M/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA (ASEKURACJI) UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ KADRĘ podczas Warsztatów Specjalistycznych w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego (nr 51/M/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA (ASEKURACJI) UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ KADRĘ podczas Warsztatów Specjalistycznych w ramach projektu pt. „W stronę samodzielności aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z województwa małopolskiego” w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Strona 13 z 135