piątek, 2020-06-05 Bonifacego, Kiry, Waltera

»»»

Warszawa, dn. 10.10.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
w ramach Zapytania ofertowego nr 15/SZ/MAZOWIECKIE/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi szkoleniowej „Kurs komputerowy ECDL ADVANCED (A4) zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna wraz z egzaminem” dla 2 uczestników/czek projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Akademia WWW Sp. z o. o. ul. Kopernika 30, 00-336 Warszawa;
NIP: 70-100-45-663, REGON: 140703061
Łączna kwota brutto za szkolenie dla 2 osób: 2600,00 zł

 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020
 


»»»

Warszawa, 10.10.2019 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 14/SZ/MAZOWIECKIE/2019 z dnia 27.09.2019 r. w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ”, w zakresie zapewnienia usługi kursu prawa jazdy dla 1 uczestnika/czki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie jest nierozstrzygnięte z powodu braku ofert

 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020
 


»»»

Warszawa, 10 października 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
dotyczy Zapytania ofertowego nr 13/SZ/MAZOWIECKIE/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty usługi w zakresie szkolenia - kurs języka angielskiego na poziomach A1, A2, B1, przygotowujący do egzaminu TOEIC - zakończonej egzaminem) dla 6 uczestników/czek w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz
ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno
NIP: 8761159474, REGON: 01586343
Łączna kwota brutto: 21 000,00 zł

 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020
 


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 16/ŚLĄSKIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO Zapytanie ofertowe na realizację usługi indywidualnego wsparcia psychologicznego w województwie śląskim dla uczestników/czek projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Iława dn. 07.10.2019

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi ubezpieczeniowej NNW w ramach zapytania ofertowego nr 1/WM/2019 z dnia 27.09.2019 r, w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group Centrala
ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa
Łączna kwota brutto: 2 800,00 zł


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja (nr 2/WM/2019)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WYKONANIA WYDRUKU I DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH w ramach projektu pt. w ramach projektu pt. pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego– II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 15/ŚLASKIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SPECJALISTYCZNEJ tj. REHABILITACYJNEJ Zapytanie ofertowe na realizację usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego w województwie śląskim dla uczestników/czek projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Łódź, 02 październik 2019 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Zamawiający w dniu 02.10.2019 r. ze względu na wystąpienie istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, unieważnia postępowanie ofertowe nr 4/Ł/WAZ/2019 z dnia 20.09.2019 r. w ramach projektu pt. „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ”, dotyczące realizacji usługi hotelarsko-gastronomicznej (zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla personelu merytorycznego i uczestników oraz wynajmu pomieszczeń dydaktycznych/sal konferencyjnych) na organizowanym przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w terminie: 06.10.2019-11.10.2019 r
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 


»»»

Łódź, 02 październik 2019 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Zamawiający w dniu 02.10.2019 r. ze względu na wystąpienie istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, unieważnia postępowanie ofertowe nr 14/ŁÓDZKIE/2019 z dnia 20.09.2019 r. dotyczące świadczenia usługi grupowego doradztwa zawodowego dla uczestników/czek Warsztatu Aktywizacji Zawodowej w ramach projektu „SKUTECZNA Aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. łódzkiego szansą na AKTYWNOŚĆ” organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR” terminie 06-11.10.2019 r
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 


Strona 11 z 128