czwartek, 2020-06-04 Christy, Helgi, Karola

Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja (nr 4/WM/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI INDYWIDUALNEGO WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja (nr 3/WM/2019)


DOTYCZY ZAKUPU I DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO w ramach projektu pt. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


»»»

Mikołów, dn. 18.10.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
Dotyczy zapytania ofertowego nr 15 /ŚLĄSKIE/2019 z dn. 03.10.2019 r.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie realizacji usługi indywidualnego wsparcia specjalistycznego przez osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty w województwie śląskim dla uczestników/czek projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Zamawiający w dniu 18.10.2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Rehabilis mgr Marcin Lis
ul. Jana Sobieskiego 10/1, 43-502 Czechowice-Dziedzice
NIP: 652 163 98 25, REGON 241208001
Kwota brutto za godzinę: 120,00 zł
słownie: sto dwadzieścia i 00/100 złotych brutto

 


Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 3/S/WS/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ Dla personelu merytorycznego i uczestników Warsztatu Specjalistycznego (zwanym dalej WS), organizowanym w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja”, realizowanego w partnerstwie z JMM Mariusz Lewandowski na podstawie umowy z dnia 27.12.2017 oraz aneksu z dnia 03.10.2018, dla którego umowa o dofinansowanie została zawarta z Województwem Śląskim–Zarządem Województwa Śląskiego w Katowicach (nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0462/17 dnia 04.04.2018 r.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej


Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ (nr 18/SZ/MAZOWIECKIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ ECDL BASE (B1, B2, B3, B4) wraz z egzaminem realizowanej dla 2 uczestników/czek w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ (nr 17/SZ/MAZOWIECKIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – ECDL STANDARD S6 – WEB EDITING wraz z egzaminem realizowanej dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Iława dn. 15.10.2019

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie wykonania wydruku i dostarczenia materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach zapytania ofertowego nr 2/WM/2019 z dnia 04.10.2019 r., w ramach projektu „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Mikodruk Computer s.c. Jacek i Sylwia Mikołajczyk,
ul. Ptolemeusza 23, 62-800 Kalisz
Łączna kwota brutto: 1 943,40 zł


Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ (NR 16/SZ/MAZOWIECKIE/2019)


 

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (Kurs prawa jazdy kategorii B) Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, dn. 10.10.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
w ramach Zapytania ofertowego nr 15/SZ/MAZOWIECKIE/2019

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż, dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie usługi szkoleniowej „Kurs komputerowy ECDL ADVANCED (A4) zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna wraz z egzaminem” dla 2 uczestników/czek projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Dokonano wyboru Wykonawcy:
Akademia WWW Sp. z o. o. ul. Kopernika 30, 00-336 Warszawa;
NIP: 70-100-45-663, REGON: 140703061
Łączna kwota brutto za szkolenie dla 2 osób: 2600,00 zł

 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020
 


Strona 10 z 128