piątek, 2019-11-15 Amielii, Idalii, Leopolda

Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja (nr 15/S/SZ/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ – KURS ELEKTRYK Z UPRAWNIENIAMI SEP DO 1KV realizowanej na terenie województwa śląskiego dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Od wykluczenia do zatrudnienia – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności. I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej Elektryk z uprawnieniami SEP do 1 KV –- egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną Urzędu Regulacji Energetyki dla 1 uczestnika/czki projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Czytaj więcej


Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ (nr 11/SZ/MAZOWIECKIE/2019)


DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (Kurs prawa jazdy kategorii B) z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej dla 1 uczestnika/czki w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ” w realizacji Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

Warszawa, 06.08.2019 r.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dotyczy Zapytania ofertowego nr 10/SZ/MAZOWIECKIE/2019 z dnia 25.07.2019 r. w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczna 70 osób z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego szansą na AKTYWNOŚĆ”, w zakresie zapewnienia usługi kursu prawa jazdy dla 1 uczestnika/czki projektu organizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji „FAR”.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” informuje, iż zapytanie jest nierozstrzygnięte z powodu braku ofert.
 

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020
 


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego (nr 53/WM/SZ/2019)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ KURS KOMPUTEROWY ECDL BASE Z UBEZPIECZENIEM NNW I OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ. realizowanej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego dla 2 uczestników w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego (nr 38/WM/2019)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA (ASEKURACJI) UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ KADRĘ podczas Warsztatu Aktywizacji Psychospołecznej, w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego (nr 39/WM/2019)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ INSTRUKTORA NIEZALEŻNEGO ŻYCIA podczas Warsztatu Aktywizacji Psychospołecznej, w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-01 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego (nr 40/WM/2019)

DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SPECJALISTYCZNEJ DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PRZEZ FIZJOTERAPEUTĘ podczas Warsztatu Aktywizacji Psychospołecznej, w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego” nr RPWM.11.01.01-28-0156/16-02 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 Działania 11.01.00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej


»»»

 


Warszawa, 01.08.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

dotyczy Zapytania ofertowego nr 2/PODLASKIE/2019 z dnia 10.07.2019 r.
, w zakresie wykonania wydruku i dostarczenia materiałów informacyjno-promocyjnych ramach projektu pt. „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty Wykonawcy. Zamawiający nie wykluczył Wykonawcy z udziału w postępowaniu

Zamawiający w dniu 1 sierpnia 2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Spółdzielnia Socjalna JACHTDRUK, ul. S. Czarnieckiego 2, 15-038 Białystok
Łączna cena: 2690 zł brutto
słownie: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych brutto.
 

Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020
 

Strona 11 z 135